Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Úspešný 1. ročník Školy slovenského práva v Krakove

Úspešný 1. ročník Školy slovenského práva v Krakove

13.10.2017 | Poľsko

V školskom roku 2016/2017 bola po prvýkrát v Poľsku otvorená Škola slovenského práva na Fakulte práva a administratívy Jagelovskej univerzity v Krakove. 


Otvorenie Školy slovenského práva v Krakove sa podarilo vďaka spolupráci Fakulty práva a administratívy Jagelovskej univerzity v Krakove a Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorá bola podporovaná Generálnym konzulátom SR v Krakove. Prvý ročník tejto školy slávnostne otvoril generálny konzul Ivan Škorupa spoločne s dekanom fakulty prof. Jerzym Pisulińskim. Generálny konzulát poskytol opakovane finančnú dotáciu na úhradu cestovných nákladov pre lektorov zo Slovenska a konzul Adrián Kromka spolupracoval so slovenskými lektormi a prednášajúcimi a ako advokát Slovenskej advokátskej komory v Bratislave bol aj členom skúšobnej komisie.

Počet zapísaných študentov v prvom ročníku prekonal očakávania organizátorov a prekonal aj počet na iných školách práva na tejto fakulte v Krakove, ktoré tu už pôsobia a to nemeckého práva, francúzskeho práva, ukrajinského práva, anglo-amerického práva a rakúskeho práva. V zimnom semestri sa na slovenský právnicky jazyk zapísalo 107 študentov, semester úspešne ukončilo 69 poslucháčov, spomedzi ktorých sa na letný semester, zameraný na základy slovenského občianskeho a obchodného práva, zapísalo 52 osôb. Letný semester záverečnou skúškou úspešne ukončilo 46 absolventov. Uvedeným počtom študentov to bola najpočetnejšia škola cudzieho práva spomedzi ostatných škôl, ktoré táto fakulta organizuje, čo preukazuje zmysluplnosť tohto projektu a veľký záujem o Slovensko, slovenský jazyk a slovenské právo medzi poslucháčmi, ku ktorým patrili poľskí právnici, tlmočníci, podnikatelia ako aj denní študenti tejto fakulty, ktorí na prednášky a workshopy prichádzali nielen z Krakova, ale aj z Varšavy, Vroclavi, Čenstochovej atď.

Prednášky boli zabezpečené odbornými garantmi, patriacimi k špičkovým slovenským právnikom a to napr. JUDr. Eduardom Baranym a JUDr. Jozefom Vozárom zo SAV v Bratislave, novou slovenskou ombudsmankou JUDr. Máriou Patakyovou, predsedom rekodifikačnej komisie občianskeho zákonníka JUDr. Marekom Števčekom atď. 


Na základe uvedených skutočností je možné skonštatovať úspešnosť prvého ročníka tohto nového projektu v Krakove. Momentálne už prebiehajú prípravy na druhý ročník, do ktorých je aktívne zapojený aj Generály konzulát SR v Krakove.