Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Štátne občianstvo

Štátne občianstvo SR je možné získať v zásade troma spôsobmi: narodením, osvojením, udelením. 

Štátne občianstvo Slovenskej republiky je rovnocenné bez ohľadu na právny titul jeho nadobudnutia.

 

Narodenie

Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa, ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom SR, alebo narodené na území SR, ktorého rodičia sú bez štátnej príslušnosti, alebo narodené na území SR, ktorého rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda štátne občianstvo žiadneho z nich.

Ak sa nepreukáže cudzie štátne občianstvo, považuje sa za štátneho občana SR dieťa, ktoré: sa narodilo na území SR, alebo bolo nájdené na území SR a ktorého rodičia nie sú známi, pokiaľ sa nepreukáže, že nadobudlo narodením štátne občianstvo iného štátu.

Štátnym občanom SR je dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana SR aj vtedy, ak sa neskôr preukáže, že štátny občan SR nie je jeho rodičom.

 

Osvojenie

Ak bolo dieťa, ktoré nie je štátnym občanom SR, osvojené osvojiteľom alebo osvojiteľmi, z ktorých aspoň jeden je štátnym občanom SR, nadobúda osvojením štátne občianstvo SR.

 

Udelenie štátneho občianstva

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a 

 • - má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • - je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten,
  1. kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,
  2. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov,
  3. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov,
 • - ktorému nebol súdom uložený trest vyhostenia,
 • - proti ktorému nie je vedené trestné stíhanie,
 • - proti ktorému nie je vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu,
 • - proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení,
 • - proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azylu,
 • - preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike; to neplatí pre žiadateľa, ktorý sa významne zaslúžil o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej a pre žiadateľa, ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, pre ďalší zákonom stanovený okruh žiadateľov a pre žiadateľa, ktorý v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,
 • - plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území SR aspoň 8 rokov, ak:

 • uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky,
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku,
 • je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov,
 • sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
 • je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a podľa zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

 

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalými slovenskými alebo česko-slovenskými občanmi
Ministerstvo vnútra SR môže udeliť štátne občianstvo SR cudzincom, bývalým slovenským alebo česko-slovenským štátnym občanom, ktorí požiadali o prepustenie zo štátneho zväzku SR alebo toto občianstvo stratili na základe vtedy platných zákonov alebo v súvislosti s uzavretými zmluvami na zamedzenie vzniku dvojakého štátneho občianstva. V súčasnosti platná právna úprava nadobúdania a straty štátneho občianstva SR a získania osvedčenia o štátnom občianstve SR je obsiahnutá v zákone o štátnom občianstve SR č. 40/1993 Z. z., ktorý je zverejnený v úplnom znení pod č. 502/2007 Z. z.. od 1.10.2007. 

 

V zmysle platnej právnej úpravy, bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území SR aspoň 5 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR, štátne občianstvo SR možno udeliť žiadateľovi, avšak po splnení ďalších podmienok podľa tohto zákona o štátnom občianstve SR (paragraf 7, odsek 1, písm. b - h), ktorému bývalé československé občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil československé štátne občianstvo v dôsledku dlhodobej neprítomnosti podľa vtedy platných zákonov (z roku 1879, 1947, 1949 a 1968) alebo podľa medzinárodnej zmluvy (v USA naturalizačnej platnej v rokoch 1928-1997),

 • ktorý bol prepustený zo štátneho občianstva SR podľa vtedy platného zákona (z roku 1968) a
 • ktorý je bývalým občanom SR a bol prepustený zo štátneho zväzku SR podľa tohto zákona (č. 40/93 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak o to požiada do 3 rokov od prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku SR a predloží doklad, že mu nebolo udelené štátne občianstvo iného štátu. 

 

V zmysle platnej právnej úpravy, bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území SR aspoň 5 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR a bez splnenia podmienky ovládania slovenského jazyka v základnom rozsahu, štátne občianstvo SR možno udeliť žiadateľovi, ktorý má na území SR povolený pobyt, a to

 • ak sa narodil na území SR a má tu trvalý pobyt najmenej 3 roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie občianstva SR alebo
 • ak mu bolo priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraniční a má nepretržitý pobyt na území SR najmenej 3 roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie občianstva SR.


Žiadosť o nadobudnutie občianstva

Žiadosť o nadobudnutie občianstva pozostáva z:

1. Vyplneného formulára docx Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky  (docx; 29.43 KB)

2. Stručný životopis.

3. Doklad totožnosti.

4.Rodný list.

5. Doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok slovenského súdu alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený).

6. Doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte.

7. Doklad o bezúhonnosti, nie starší ako 6 mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov.

8. Listina o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom.

9. Osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie.

10. Súhlas na spracovanie osobných údajov k udeleniu štátneho občianstva SR - formulár súhlasu nájdete v časti Formuláre.

11. Poplatok , ktorého výška je uvedená v položke 247 Zákona o správnych poplatkoch. 
Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

12. Predplatená spiatočná obálka (Registered Post ) vypísaná na adresu doručenia, ak žiadateľ požaduje zaslanie na adresu. V prípade, že žiadateľ nedoloží predplatenú spiatočnú obálku, listinu si bude musieť prevziať osobne.

13.Tieto ďalšie doklady:

 • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce/mesta o zaplatení daní a poplatkov, 
 • výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, 
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy, 
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu, 
 • potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie, 
 • potvrdenie o štúdiu, 
 • potvrdenie o poberaní dôchodku, 
 • potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie, 
 • potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

 

Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. i) týkajúcich sa tohto žiadateľa, a doklady, ktoré sa ho netýkajú, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.

Rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov, žiadajú o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v samostatných žiadostiach. Maloleté deti do 14 rokov, ktoré ich rodič uviedol vo svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, nadobúdajú štátne občianstvo spolu s rodičmi.

 

Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky maloletému dieťaťu do 14 rokov:
1. Slovenský rodný list dieťaťa.

2. Doklad o pobyte dieťaťa na území Slovenskej republiky, napr. potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru, potvrdenie o návšteve školy.

3. Potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za dieťa a dĺžke trvania poistného vzťahu.

4. Doklad o bezúhonnosti, nie starší ako 6 mesiacov, ktorým je výpis z registra trestov Slovenskej republiky + výpis z registra trestov zo štátu, ktorého je štátnym občanom + výpis z registra trestov zo štátu, v ktorom má povolený pobyt pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov.

 

Žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti vyplní tiež dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva. Formulár dotazníka vydáva ministerstvo vnútra – nachádza sa v časti Formuláre. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú jeho rodičia. V prípade, že dotazník podpisuje len jeden z rodičov žiadateľa, je potrebný úradne overený súhlas druhého rodiča.

 

Zastupiteľský úrad pri preberaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva:
a) prekontroluje úplnosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti a dokumentov k nej predložených,
b) zabezpečí vyplnenie dotazníka žiadateľom,
c) overí žiadateľovu úroveň ovládania slovenského jazyka,
d) pošle žiadosť a ostatné predložené dokumenty ministerstvu vnútra, ktoré v zákonom stanovenej lehote (9 mesiacov od doručenia žiadosti ministerstvu, v odôvodnených prípadoch i v dlhšej lehote, najneskôr však do 1 roka) o žiadosti rozhodne.

 

Úroveň ovládania slovenského jazyka žiadateľ preukazuje:

 • pohovorom, v ktorom mu komisia kladie otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb, ako i otázky všeobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoločensko-politického vývoja Slovenskej republiky,
 • hlasným prečítaním náhodne vybraného článku z tlače v slovenskom jazyku obsahujúceho aspoň 500 slov, ktorý sa žiadateľovi odovzdá bezprostredne predtým, ako ho tento prečíta,
 • napísaním obsahu prečítaného článku v časovom limite 30 minút.

 

K overeniu ovládania slovenského jazyka žiadateľom vymenúva veľvyslanec alebo konzul trojčlennú komisiu. Na rozhodovanie je potrebná účasť všetkých jej členov, pričom jej uznesenie je prijaté, ak sa za jeho prijatie vyslovia najmenej dvaja členovia komisie. 

O priebehu a výsledku overovania ovládania slovenského jazyka žiadateľom sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie a žiadateľ.

 

Zápisnica obsahuje:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa a adresu jeho pobytu,

b) meno, priezvisko a funkciu každého člena komisie,

c) hodnotenie každého člena komisie, či žiadateľ preukázal alebo nepreukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a odôvodnenie tohto hodnotenia,

d) prijaté uznesenie komisie,

e) miesto, dátum a podpis žiadateľa a členov komisie,

K zápisnici sa pripojí článok z tlače a jeho obsah napísaný žiadateľom.

 

Ak o to žiadateľ požiada, zastupiteľský úrad mu vydá potvrdenie o podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. 

Dátum poslednej aktualizácie: 5.9.2018 Dátum vytvorenia: 28.7.2009
Kontakt pre konzulárne záležitosti a úradné hodiny pre verejnosť: 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline
80 Merrion Square South, D02 YT28, Dublin, Írsko

 

Tel.: +353/1/6619594
Fax: +353/1/6619553
Email: emb.dublin@mzv.sk cons.dublin@mzv.sk

 

Stránkové hodiny:
Utorok: 09,00 - 12,00 
Utorok: 12,00 - 12,30 - iba žiadosti o víza
Streda: 12,00 - 15,00 
Štvrtok: 09,00 - 12,00
Štvrtok: 12,00 - 12,30 - iba žiadosti o víza