1. Domov
 2. Dienste
 3. Beglaubigungen von Unterschriften und Kopien

Beglaubigungen von Unterschriften und Kopien 

Inhalt
  Aktualizované 04.04.2024

  Overovanie pravosti podpisu a fotokópie

  Jednou z konzulárnych funkcií zastupiteľských úradov podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch je vykonávanie funkcie notára.

  Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, t. j. veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad/generálny konzulát Slovenskej republiky nezodpovedá za obsah overovaných listín.

  K podaniu žiadosti o overenie pravosti podpisu alebo fotokópie je potrebné elektronické objednanie termínu.

   

  Overenie pravosti podpisu osoby

  Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie generálneho konzulátu osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

  Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti: 

  • občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom a potvrdením o pobyte v Nemecku  alebo platným občianskym preukazom,
  • nemecký občan – platným občianskym preukazom (legitimačnou kartou)
  • iný cudzinec – cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom a potvrdením o pobyte v Nemecku.

  Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. (žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom).

  Od dvoch a viac podpisov si konzulát vyhradzuje právo určiť dĺžku spracovania v závislosti od počtu a náročnosti ( napr. potreba zväzovania a kompletizácie zmlúv).

  Výška poplatku za overenie jedného podpisu je 14 eur. Poplatok sa vyberá v hotovosti pri podaní žiadosti.

  Elektronická rezervácia termínu na podanie žiadosti

   

  Overenie pravosti fotokópie

  Overením fotokópie generálny konzulát osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu.

  Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí: predloženie originálu listiny a predloženie platného dokladu totožnosti žiadateľa (občiansky preukaz, cestovný pas).

  Výška správneho poplatku za overenie každej strany listiny je 14 eur. Poplatok sa vyberá v hotovosti pri podaní žiadosti.

  Elektronická rezervácia termínu na podanie žiadosti