1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Duplikát matričného dokladu

Duplikát matričného dokladu

Publikované 08.09.2022

K podaniu žiadosti o vystavenie duplikátu matričného dokladu je potrebné elektronické objednanie si termínu.

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matričnej knihy (duplikát rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu) na základe písomnej žiadosti.

 

Žiadosť o duplikát môže podať:

 • osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny,
 • osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,
 • osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,
 • osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,
 • poručník, ak sa o dieťa osobne stará,
 • súdom ustanovený opatrovník,

 

Na účely podania žiadosti o duplikát matričného dokladu sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. Svoj vzťah k osobe, pre ktorú žiada o duplikát matričného dokladu, musí žiadateľ preukázať príslušným dokladom (napr. rodným alebo sobášnym listom).

Žiadosť je možné podať buď osobne prostredníctvom Generálneho konzulátu  v Mníchove, alebo priamo písomne matričnému úradu v SR, ktorý pôvodný matričný doklad vydal.

 

Náležitosti podania žiadosti na generálnom konzuláte

 • žiadateľ príde na vopred rezervovaný termín,
 • žiadateľ preukáže svoju totožnosť platným dokladom totožnosti,
 • vyplní dotazník v prípade žiadosti o rodný list pre člena rodiny, doklad preukazujúci rodinný vzťah s touto osobou (rodný, sobášny list a pod.)
 • uhradí správny poplatok v hotovosti.

 

Čakacia lehota na predmetný doklad je do 3 mesiacov. Generálny konzulát nemôže ovplyvniť lehotu vydania dokladu, keďže sa vystavuje na príslušnej matrike v SR.

 

Pri podaní žiadosti priamo na príslušný matričný úrad je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 5 eur.

 

Upozorňujeme, aby ste zanechali matrike v žiadosti o duplikát svoj telefonický kontakt. V prípade neuhradenia uvedeného poplatku je matričný doklad zaslaný z príslušného matričného úrade na konzulát, ktorý vyzve žiadateľa na uhradenie správneho poplatku a prevzatie vyhotoveného dokladu – čo predĺži vybavovanie veci.

 

Rezervácia termínu na podanie žiadosti