Cestovný pas

Aktualizované 01.09.2022
Publikované 01.09.2022

Žiadosť o cestovný pas SR

Generálny konzulát upozorňuje žiadateľov, že bez kompletných podkladov k žiadosti nemusí žiadosť prijať a vybaviť

O vystavenie cestovného pasu môžu požiadať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Nemecka podľa miesta bydliska žiadateľa na príslušnom slovenskom veľvyslanectve alebo generálnom konzuláte v Nemecku.

O vystavenie cestovného pasu prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v Mníchove môže žiadať slovenský občan s povoleným pobytom v 

 • Bavorsku,
 • Bádensko - Württembersku,
 • Sársku,  
 • a Porýní - Falcku.

Pre ostatné spolkové krajiny je potrebné požiadať prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Berlíne.

Nové cestovné pasy formátu EÚ sa vystavujú s nasnímanou podobou tváre, podpisom v elektronickej forme a s nasnímaním otlačkov prstov.

Občan je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa nevzťahuje na občanov mladších ako 12 rokov a na osoby, od ktorých je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov.

Od roku 2013 musí mať každý občan (vrátane detí do 5 rokov) pri cestovaní do zahraničia vlastný cestovný doklad. Zápis dieťaťa do cestovného pasu sa od 27. júna 2012 nevykonáva.

Žiadosť o nový cestovný pas je možné podať už 6 mesiacov pred vypršaním platnosti starého cestovného pasu.

Od 1. januára 2022 nastáva zmena vo vybavovaní pasovej agendy v tom zmysle, že nie je potrebné k žiadostiam o cestovný pas predkladať slovenské matričné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list) pretože v prípade, že boli vystavené, údaje z nich sa nachádzajú v registri fyzických osôb a generálny konzulát si informácie z nich dokáže získať.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu  podáva dospelý žiadateľ osobne.

K žiadosti sa prikladajú nasledovné doklady v origináli (po prijatí žiadosti budú doklady vrátené žiadateľovi)

K žiadosti nie je potrebné priniesť dopredu vyplnenú žiadosť ani fotografie.

1. Doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve SR,  ktorými sú platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz

Počas trvania krízovej situácie vyhlásenej vládou SR až do jej odvolania sa za platné doklady totožnosti považujú aj doklady, ktorých platnosť vypršala po 9. apríli 2020). O odvolaní krízovej situácie bude generálny konzulát informovať na webovej stránke. 

2. V prípade, ak žiadateľ nemá  platný cestovný pas alebo občiansky preukaz (v zmysle odseku 1), je potrebné pred podaním žiadosti o cestovný pas požiadať o vystavenie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR (bližšie informácie k podaniu žiadosti o osvedčenie/ potvrdenie o štátnom občianstve si prečítajte v samostatnej časti).  

 

Žiadosť pri zmene priezviska po sobáši alebo po rozvode

K žiadosti sa prikladajú nasledovné doklady v origináli (po prijatí žiadosti budú doklady vrátené žiadateľovi):

K žiadosti nie je potrebné priniesť dopredu vyplnenú žiadosť ani fotografie.

1. V prípade, že sobášom  alebo rozvodom došlo k zmene priezviska žiadateľky/ žiadateľa, oproti  údajom uvedeným  v predošlom cestovnom doklade  je potrebné pred podaním žiadosti o cestovný pas vybaviť si vystavenie slovenského  matričného dokladu  ktorým je  slovenský sobášny list alebo slovenský sobášny list so záznamom o rozvode ( nepostačuje nemecký sobášny list s prekladom do slovenského jazyka). Z uvedeného vyplýva, že je potrebné pred žiadosťou o pas požiadať o vystavenie slovenského sobášneho listu – ktorý vystavuje Osobitná matrika v Bratislave - bližšie informácie k podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu alebo slovenského sobášneho listu so záznamom o rozvode si prečítajte v samostatnej časti ).

V prípade, ak slovenský sobášny list alebo slovenský sobášny list so záznamom o rozvode máte vystavený   údaje z neho sa nachádzajú  sa v registri fyzických osôb, generálny konzulát si informácie z neho dokáže získať.

2. Starý cestovný pas žiadateľa

Žiadosť o cestovný pas pre maloletých (od 0 – 16 rokov)  podáva žiadateľ (rodič alebo zákonný zástupca)  osobne (je potrebná osobná prítomnosť žiadateľa aj maloletého) a mladistvých (16 – 18 rokov) podáva mladistvý žiadateľ osobne za prítomnosti rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

 

Žiadosť o vydanie prvého cestovného pasu

(napr. pre novonarodené dieťa)

K žiadosti sa prikladajú nasledovné doklady v origináli  (po prijatí žiadosti budú doklady vrátené žiadateľovi):

K žiadosti nie je potrebné priniesť dopredu vyplnenú žiadosť ani fotografie.

Ak rodič alebo zákonný zástupca podáva žiadosť o cestovný pas pre maloletého alebo mladistvého, ktorý ešte nemal vystavený slovenský cestovný pas, je potrebné pred podaním žiadosti o cestovný pas požiadať o vystavenie slovenského matričného dokladu, ktorým je slovenský rodný list (t. j rodný list vystavený  matrikou v Slovenskej republike - nepostačuje  rodný list vystavený nemeckou matrikou s prekladom do slovenského jazyka) 

 • platný slovenský doklad totožnosti  rodiča alebo zákonného zástupcu
 • ak sú rodičia rozvedení, rodič žiadajúci o vydanie cestovného pasu predloží rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti (v prípade ak rozvod prebehol v Nemecku, priloží rozhodnutie nemeckého súdu s oficiálnym prekladom do slovenského jazyka )
 • ak je zákonným zástupcom osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží  právoplatné rozhodnutie súdu, že ho súd poveruje zastupovať zverenca i v občianskoprávnych veciach (v prípade ak rozhodoval nemecký súd  je predmetné rozhodnutie súdu v cudzom napr. v nemeckom jazyku  predložiť s oficiálnym prekladom do slovenského jazyka).

 

Platnosť cestovného dokladu

Cestovný pas sa vydáva:

 • občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov - platnosť 10 rokov;
 • občanovi mladšiemu ako 16 rokov - platnosť 5 rokov;
 • občanovi mladšiemu ako 6 rokov - platnosť 2 roky;
 • občanovi, ktorému nie je možné nasnímať odtlačky prstov sa vydá cestovný pas s platnosťou na 1 rok (odtlačky prstov sa snímajú každému občanovi staršiemu ako 12 rokov). 

 

Správne poplatky

Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne generálneho konzulátu, platba platobnými kartami nie je možná.

Po prijatí žiadosti Vám budú podľa Zákona č. 145/95 Z .z. a č. 653/2004 Z. z. vyúčtované správne poplatky,  ktoré je potrebné uhradiť na mieste. 

Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur
Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 10 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 eur
Vydanie cestovného pasu na nové priezvisko po sobáši počas platnosti cestovného pasu bezplatné

 

Elektronická žiadosť o vydanie cestovného pasu

 

Všeobecné informácie o cestovných pasoch

Cestovné pasy nevystavuje Generálny konzulát, ale príslušný orgán slovenskej polície. Žiadosť o vystavenie cestovného pasu sa odosiela na vybavenie do SR po uhradení príslušných správnych poplatkov a kompletnej žiadosti.

Vybavenie úplne doloženej žiadosti trvá cca 2 mesiace od jej podania a zaplatenia. O vyhotovení cestovného pasu vás budeme informovať formou sms alebo e-mailom.

Matričné doklady vystavené úradmi Českej republiky (do roku 1993) sú platné v SR bez prekladu a legalizácie.

Ak v procese vybavovania vašej žiadosti dôjde k zmene vašej adresy prípadne telefónneho čísla v Nemecku, prosíme o urýchlené oznámenie tejto skutočnosti generálnemu konzulátu.

 

Strata alebo odcudzenie cestovného dokladu

Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) treba bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Nemecku a taktiež polícii Slovenskej republiky.

Nahlásenie na políciu SR je možné osobne na Generálnom konzuláte SR v Mníchove podaním vyplneného a podpísaného formulára.

docx
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného dokladu
(docx; 26 kB)
Stiahnuť

 

Náhradný cestovný doklad

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len jednosmerne, na nevyhnutnú dobu potrebnú na cestu do Slovenskej republiky.

Doklad nie je použiteľný na prípadný návrat do Nemecka alebo do iných krajín.

1. O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení Generálnom konzuláte v Mníchove v prípade straty alebo krádeže cestovného dokladu, ak žiadateľ potrebuje cestovať do SR. Je potrebné predložiť potvrdenie nemeckej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť poplatok 10 eur. Za vydanie náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 eur.

2. O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne  aj v prípade novonarodeného dieťaťa (dieťa narodené v Nemecku), ktoré ešte nemá vystavený slovenský rodný list a rodičia potrebujú z vážnych dôvodov cestovať s dieťaťom do SR. V takom prípade je potrebné k žiadosti o vystavenie náhradného cestovného dokladu predložiť nasledovné doklady a zaplatiť správny poplatok vo výške 10 eur.

 • predložiť cestovné doklady rodičov
 • nemecký rodný list dieťaťa s oficiálnym prekladom do slovenského jazyka