Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Generálny konzulát SR v Užhorode

Lokoty 4, 880 00, Užhorod, Ukrajina
Mapka polohy
Tel.: +380 312613495
Fax: +380 312640599
Mobil: +380 503178719 (Pohotovostné mobilné telefónne číslo je pre občanov SR nachádzajúcich sa na území Ukrajiny v núdzi)
Email: cg.uzhorod@mzv.sk

Mobilný telefón stálej diplomatickej služby (pohotovostný mobil) : +380 503178719

Kontakt je určený pre bezprostrednú pomoc občanom Slovenskej republiky v súrnych prípadoch a mimoriadnych situáciách v mimopracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna (prírodné či technogénne katastrofy, ohrozenie života či majetku, situácie vyžadujúce právnu pomoc a pod.).

 

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode pokrýva konzulárnymi službami a výkonom konzulárnych činností nasledovných 5 teritoriálnych  konzulárnych obvodov/ oblastí:

 

  • Zakarpatská oblasť,
  • Ivano-Frankovská oblasť,
  • Ľvovská oblasť,
  • Ternopiľská oblasť,
  • Chernivetská oblasť.

 

Oznamy

 

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode informuje, že v  kontexte opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 a na základe záverov Ústredného krízového štábu SR a pokynu predsedu Krízového štábu MZVEZ SR sa s okamžitou platnosťou až do odvolania pozastavuje prijímanie žiadostí o schengenské víza a národné víza. Spracovávanie už prijatých žiadostí o víza prebehne riadnym spôsobom.

 

Oznam pre občanov SR zdržiavajúcich sa na Ukrajine

17. marca 2020 Najvyššia rada Ukrajiny prijala zákon Ukrajiny „o zmenách a doplneniach niektorých právnych predpisov zameraných na prevenciu výskytu a šírenia koronavírusovej choroby (COVID-19)“, ktoré okrem iného ustanovujú:

- oslobodenie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, ktorí legálne vstúpili na územie Ukrajiny a nemohli vycestovať z Ukrajiny alebo nemali možnosť sa obrátiť na teritoriálne orgány, resp. oddelenia Štátnej migračnej služby Ukrajiny so žiadosťou o predĺženie pobytu na území Ukrajiny a/alebo o výmenu povolenia na prechodný/trvalý pobyt od administratívnej zodpovednosti za porušenie právnych predpisov o právnom postavení cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, ak k takýmto porušeniam došlo počas karantény alebo v dôsledku zavedenia karantény,

- možnosť vybavenia dokladov totožnosti potvrdzujúcich ukrajinské občianstvo alebo osobitné postavenie osoby počas karantény v mieste bydliska osoby.

- pozastavenie lehôt na podania žiadostí v správnom konaní a lehôt na poskytovanie týchto služieb v zmysle zákona, od dátumu zavedenia karantény (t. j. od 12. marca 2020) na obdobie karantény alebo reštriktívnych opatrení zameraných proti šíreniu koronavírusu (COVID-19) – t.j. lehoty na podávanie žiadostí v správnom konaní sa predĺžia o dĺžku karantény.

 

 

K otázkam poskytovania lekárskej pomoci zahraničným občanom v prípadoch týkajúcich sa ochorenia vírusom COVID-19: odporúčania Ministerstva ochrany zdravia Ukrajiny
 
V súlade s právnymi predpismi Ukrajiny, konkrétne odsekom 2 vyhlášky Kabinetu ministrov Ukrajiny z 19. marca 2014 č. 121, cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti, ktorí dočasne bývajú alebo sa zdržiavajú na území Ukrajiny, sa poskytuje lekárska pomoc na základe poplatkov, pokiaľ nie je inak stanovené medzinárodnými dohodami alebo zákonmi Ukrajiny. Zahraniční občania, ktorí sa zdržiavajú na území Ukrajiny, musia mať na účely poskytnutia lekárskej starostlivosti uzatvorené zdravotné poistenie alebo musia mať uzavretú zmluvu so zdravotníckymi zariadeniami.
 
1) Ak sa u cudzincov objavia príznaky zhodné s chorobou COVID-19, môžu sa obrátiť na svoju poisťovňu a nimi určené zdravotnícke zariadenia (ďalej len „zariadenia“), s ktorými boli podpísané príslušné zmluvy. Zamestnanci zariadení, ktorí pracujú na území Ukrajiny a majú príslušné povolenie Ministerstva ochrany zdravia Ukrajiny (ďalej len „ministerstvo“), sú si dobre vedomí a informovaní o algoritmoch reakcie na COVID-19, diagnostike a liečbe choroby v súlade s pokynmi ministerstva. Preto, ak vznikne u osoby podozrenie na infekčnú chorobu COVID-19, je poslaná do jednej z nemocníc určených na liečbu infekčných chorôb podľa miesta prechodného pobytu pacienta. Miestne úrady v každej oblasti určili dve nemocnice tohto druhu. Prepravu pacienta môže vykonať lekársky pohotovostný tím, ktorý je na prepravu takýchto pacientov primerane pripravený.
 
2) V prípade, že cudzinec vyhľadá pohotovostnú lekársku pomoc v súvislosti s chorobou COVID-19, pacient bude prepravený príslušnou lekárskou pohotovostnou skupinou do jednej z určených nemocníc pre infekčné choroby. Poskytovanie lekárskych služieb a liekov spojených s poskytovaním pohotovostnej lekárskej pomoci je hradené zo štátneho rozpočtu v rámci programu zdravotného poistenia štátu (program zdravotného poistenia). Cudzinci alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí dočasne bývajú alebo sa zdržiavajú na území Ukrajiny, sú zároveň povinní uhradiť štátu všetky náklady v súlade so zákonom.
 
3) Počas testovanie na ochorenie COVID-19 musí pacient zostať v nemocnici a môže zostať v izolácii a pod dohľadom. Potvrdenie diagnózy infekčnej choroby COVID-19 sa uskutočňuje v Virologickom referenčnom laboratóriu Centra pre verejné zdravie Ukrajiny do približne 24 hodín od prijatia vzoriek.
 
4) Ak je testovanie na COVID-19 pozitívne, pacient môže zostať v nemocnici a bude mu poskytnutá lekárska starostlivosť a príslušné ošetrenie na základe zmluvy o poskytnutí lekárskej pomoci.
 
5) Zástupcovia inštitúcií verejného zdravotníctva okrem toho vykonávajú epidemiologické vyšetrenie prípadu ochorenia COVID-19 a musia zozbierať údaje na zistenie osôb, s ktorými prišiel pacient do kontaktu. Vypočúvanie osôb, s ktorými bol pacient v kontakte, sa uskutočňuje v spolupráci s veľvyslanectvom cudzieho štátu, ktorého občanom je pacient a kontaktné osoby.
 
6) V prípade odmietnutia hospitalizácie a liečby pacientom musí zostať v karanténe (samoizolácia) až do úplného zotavenia a pravidelne informovať o svojom zdravotnom stave priamo kontaktnú osobu v zariadení, na ktorú sa pacient obrátil so žiadosťou o lekársku pomoc, alebo prostredníctvom zamestnancov veľvyslanectva / konzulátu cudzieho štátu, ktorého je pacient občanom.
 
Užitočné informácie:
 
Horúca linka Ministerstva ochrany zdravia Ukrajiny: +3808005055840 
 
 
 
 
 

AKTUALITY

Viac