Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Obchod a investície

Kontakt
ul. Jaroslavov Val 34
010 34 Kyjev
Ukrajina

Jozef Kalman tel./fax: 0038 044 2342656
e-mail: slovaktrade2@tetracom.net.ua

Radovan Vasiľ tel.: 0038 044 272 0985
fax: 0038 044 272 0908
e-mail: OBEO.Kyjev@economy.gov.sk
slovaktrade@obeo.kiev.ua

Obchodno-ekonomické oddelenie v Kyjeve:
-podporuje exportné zámery slovenských podnikateľských subjektov
- napomáha slovenským firmám etablovať sa v teritóriu pôsobenia OBEO,
- monitoruje príležitosti na presadzovanie slovenských výrobkov a služieb
- pomáha vyhľadávať zahraničných investorov
- podporuje aktívny cestovný ruch
- presadzuje obchodné a hospodárske záujmy (formou podnikateľských misií, seminárov, účastí na výstavách a veľtrhoch)
- poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť
- spracováva teritoriálne a komoditné informácie
- spolupracuje s Obchodno-priemyselnými komorami, AZZZ SR, SARIO, SACR, priemyselnými a inými zväzmi.

Informácia

Vyhodnotenie odbytových možností do teritória podľa HS
Vyhodnotenie dovozov na Ukrajinu podľa hlavných tovarových tried (január-august 2008) a najvýznamnejšie importné komodity, vrátane vyhodnotenia potenciálu slovenského exportu, v delení a poradí podľa jednotlivých tried HS je nasledovný:

I. trieda HS: Živé zvieratá a produkcia živočíšnej výroby
Oproti roku 2007 došlo k výraznej zmene v pomere exportu a importu. Export v porovnaní s rokom 2007 narástol o 25,6%, naopak import zaznamenal veľký rast o 141,7 % Celkovo tak v sledovanom období dosiahol import Ukrajiny v tejto triede 991 620,6 tis. USD a export 569 372,1 tis.USD. Podiel uvedenej triedy predstavuje len 1,7 % z celkového importu. Najvýznamnejšou dovoznou komoditou v tejto triede je mäso a mäsové výrobky/452 009,0 tis.USD/ .
Ukrajina má záujem o dovoz zo SR plemenného materiálu hovädzieho dobytka, ošípaných, moriek, kurčiat a kôz.


II. trieda HS: Produkty rastlinného pôvodu
V období január - august 2008 sa doviezla na Ukrajinu uvedená produkcia v hodnote 1017372,6 tis.USD, čo predstavuje nárast o 77% oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka 2007. Podiel rastlinnej produkcie na celkovom dovoze Ukrajiny je 1,7 %. Export v tejto triede stúpol v roku 2008 o 21, 4% /celkovo export 2748153,8 tis.USD/
Z pohľadu obnovy ovocných sadov je perspektíva pre slovenské firmy vývoz ovocných stromčekov.

III. trieda HS: Tuky a oleje rastlinného a živočíšneho pôvodu
V období január – august 2008 sa doviezla na Ukrajinu produkcia v hodnote 426 627,9 tis.USD, čo predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu 200 o 108,3, Export z Ukrajiny sa zvýšil o 30 % a dosiahol hodnotu 1 288 214,6 tis. USD. Podiel uvedenej triedy predstavuje 0,7 % z celkového importu.

IV. trieda HS: Potravinárska produkcia
V danej triede export na Ukrajinu dosiahol za sledované obdobie úroveň 1 466 701,2 tis. USD a došlo k nárastu s porovnávaným obdobím 2007 o 24,4%. Podiel uvedenej triedy v rámci exportu Ukrajiny predstavuje 3,1% a v rámci importu 2,8%. Možno konštatovať, že vo veľkých mestách je tento trh nasýtený zahraničnými výrobcami. Odporúča sa orientácia slovenských vývozcov hlavne na veľké regionálne centrá a prihraničnú oblasť (Doneck, Dnepropetrovsk, Zakarpatie atď.). V Kyjeve je najlepšie presadzovať sa prostredníctvom supermarketov (BILLA, METRO, Euromart, Megamarket) a veľkých distribučných reťazcov. Komodity z uvedenej triedy sú však podporované pomerne agresívnou reklamnou kampaňou.


V. trieda HS: Minerálne (nerastné) produkty
Ide o najväčšiu dovoznú triedu, ktorá tvorí 30,4 % všetkých dovozov Ukrajiny. Za prvých 8 mesiacov r. 2008 bol zaznamenaný nárast dovozu o 59,7 % v hodnote 18041917,1 tis.USD Veľkú časť dovozu predstavuje import ropy a plynu z RF. Z pohľadu exportu bol zaznamenaný nárast o 69,7 % v hodnote 4 868 373,4 tis.USD. Podiel uvedenej triedy v rámci celkového exportu Ukrajiny predstavuje 10,4%. Z pohľadu slovenského vývozu bude aj naďalej najvýznamnejšou komoditou v roku 2009 prírodný uhličitan horečnatý (magnezit).

VI. trieda HS: Výrobky chemického priemyslu a na neho napojených odvetví
Export v rámci tejto triedy narástol v porovnaní s obdobím január-august 2007 o 35,3 % a v sledovanom období 2008 dosiahol úroveň 3 551 684,7 tis.USD. Podiel triedy v rámci celkového exportu je 7,6%. Import dosiahol 4 742 922,8 tis.USD, podiel triedy v rámci celkového importu Ukrajiny je 8,0%, došlo k rastu importu za I.-VIII. 2008 o 48,6%.
V uvedenej triede je priestor na export farmaceutických výrobkov, farieb a komponentov do farieb.

VII. trieda HS: Plasty a kaučuk
V období január - august 2008 predstavoval dovoz produkcie tejto triedy 3073251,3 tis.USD pri náraste dovozu oproti minulému roku o 46,9%. Podiel z celkového importu uvedenej triedy predstavuje 5,2%. Export z Ukrajiny predstavoval nárast 17,4 % v hodnote 747742,1 tis.USD.
Ide o jednu z významnejších tried slovenského vývozu. Nosnými komoditami nášho exportu sú dopravníkové pásy a hnacie remene polyméry propylénu, ostatné platne, listy a fólie z plastov, nové pneumatiky z gumy, amínové a fenolické živice a polyuretány.


VIII. trieda HS: Kože a kožené výrobky
V danej triede bol zaznamenaný za obdobie január – august 2008 oproti rovnakému obdobiu 2007 nárast importu o 62,2% v hodnote 159352,5 tis.USD. Export stúpol v porovnaní so sledovaným obdobím roku 2007 o 6,2%. Celkový podiel na importe bol (0,3 %) a na exporte (0,6 %).

IX. trieda HS: Drevo a výrobky z dreva
Produkciu zaradenú do tejto triedy Ukrajina hlavne vyváža (577202,5 tis.USD), pri náraste exportu o 7,3 % oproti predchádzajúcemu roku. V sledovanom období došlo k výraznejšiemu nárastu importu o 72% v celkovej hodnote 368992,5 tis.USD, pri podiele 0,6 % z celkového dovozu.
V tejto triede dlhodobo výrazne rastie slovenský vývoz drevotrieskových dosiek.

X. trieda HS: Buničina z dreva alebo z iných celulózových vláknin
V období január - august 2008 doviezla Ukrajina v tejto triede produkciu v hodnote 1252157,2 tis.USD pri náraste dovozu o 33 % (podiel na celkovom dovoze Ukrajiny predstavuje 2,1 %). Z toho väčšinu dovozov tejto triedy predstavoval papier a kartón.
Výrobky zaradené do tejto triedy patria medzi významné komodity slovenského exportu. Najvýznamnejšími vývoznými komoditami SR sú toaletný papier, hygienické vreckovky, buničitá vata, ďalej je to nenatieraný papier a lepenka určený na popisovanie a potlačovanie, zberový papier alebo lepenka.
XI. trieda HS: Textílie a textilné výrobky
Za prvých 8 mesiacov roku 2008 predstavoval dovoz textílií a textilných výrobkov na Ukrajinu 1416285,4 tis.USD USD pri podiele 2,4 % na celkovom dovoze Ukrajiny. Ide o rast importu o 53,5% oproti minulému roku. Najväčší objem dovozu v tejto triede zaznamenal chemické vlákna, tkaniny z bavlny, textilné odevy a syntetické nite. V tejto tovarovej triede sú najvýznamnejšou vývoznou komoditou zo SR odevné doplnky a častí odevov, syntetické vlákna.

XII. trieda HS: Obuv, pokrývky hlavy a dáždniky
V období január – august 2008 bol zaznamenaný výrazný nárast importu o 150,8% v danej triede v hodnote 391080,2 tis.USD, a to predovšetkým obuvi.
Perspektívu pre slovenské firmy predstavuje výroba obuvi.

XIII. trieda HS: Výrobky z kameňa, sadry, cementu, skla, azbestu
V sledovanom období predstavoval dovoz výrobkov zaradených do tejto tovarovej triedy 864653,7 tis.USD, pri podiele 1,5 % na celkovom dovoze Ukrajiny. Import Ukrajiny sa zvýšil o 41,3%.
Najvýznamnejšími položkami v našom exporte sú žiaruvzdorné tehly, kamene, dosky. Výrobky z kameňa alebo iných minerálnych látok a výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa.

XIV. trieda HS: Drahokamy, polodrahokamy, cenné kovy a výrobky z nich
V uvedenej triede bol zaznamenaný obrovský nárast v importe o 348,9% v hodnote 767123,3 tis.USD. Ide o jednu z najslabších tried v oblasti slovenského exportu.

XV. trieda HS: Základné (neušľachtilé) kovy a výrobky z nich
S podielom 44,9 % na celkovom vývoze Ukrajiny ide o jej najväčšiu exportne orientovanú triedu (21026356,5 tis.USD). V období január - august 2008 predstavoval dovoz Ukrajiny 4513227,0 tis. USD, pri náraste o 53,9 % je podiel na celkovom dovoze 7,6 %.
Ide o významnú komoditu slovenského vývozu, ktorá vykazuje stabilné objemy vývozu. Najvýznamnejšou komoditou v slovenskom exporte sú ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele v položke.

XVI. trieda HS: Stroje a mechanické nástroje, elektrické zariadenia, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku
S podielom 15,5 % na celkovom dovoze Ukrajiny patrí táto trieda medzi najvýznamnejšie z pohľadu ukrajinského importu. V sledovanom období sa doviezli tovary v hodnote 9194259,8 tis.USD pri náraste dovozu o 40,1 %.
Najvýznamnejšími komoditami slovenského vývozu komodity HS 8412 ostatné motory a pohony, HS 8403 a 8402 kotle na výrobu vodnej alebo inej pary, ďalej sú to práčky, umývačky riadu, čerpadlá, ložiská prúdové motory, televízne prijímače a ich súčasti.

VII. trieda HS: Vozidlá, lietadlá, plavidlá
V období január - august 2008 dosiahol dovoz týchto výrobkov na Ukrajinu hodnotu 8773728,9 tis. USD pri jeho náraste o 81,1 %. Vzhľadom na dlhodobý niekoľkoročný rast importu dosiahol podiel tejto triedy na celkovom dovoze Ukrajiny 14,8%.
Z pohľadu SR možno pozitívne hodnotiť nárast nášho exportu v tejto triede. Ide predovšetkým o výrazný nárast vývozu osobných automobilov, ich častí a súčastí.

XVIII. trieda HS: Nástroje a prístroje optické, fotografické, meracie, chirurgické, hudobné, hodiny
V sledovanom období 2008 predstavoval dovoz Ukrajiny 759448,0 tis.USD a oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 47,9 %.
Z pohľadu slovenského exportu je perspektívny vývoz zdravotníckej techniky a nástrojov. Našou najvýznamnejšou exportnou komoditou sú lekárske, chirurgické, stomatologické a zverolekárske nástroje.

Dátum poslednej aktualizácie: 29.11.2015 Dátum vytvorenia: 12.9.2006
 • 02.07.2019
  | Aktivity ministra | Ekonomické správy
  Ekonomická diplomacia, rozvojová pomoc a spolupráca s podnikateľským sektorom doma i v zahraničí. To sú tri dominujúce témy druhého dňa porady vedúcich zastupiteľských úradov SR, ktorá pokračovala dnes (2. júla 2019) na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave. „Ekonomická diplomacia, rozvojová pomoc a vôbec súčinnosť s podnikateľským sektorom patria medzi hlavné úlohy vedúcich zastupiteľských úradov,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák počas privítania podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR Richarda Rašiho a ministra hospodárstva SR Petra Žigu.
 • 11.12.2015
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Generálny konzulát SR v Užhorode informuje podnikateľskú verejnosť o konaní investično-ekonomického fóra, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2015 o 11. hod kyj. času v Užhorode.
 • ikonka suboru
  05.03.2015
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  abinet ministrov Ukrajiny dňa 16. februára 2015 prijal nariadenie č.119 o ukončení konzultácií s medzinárodnými finančnými organizáciami v otázke zavedenia dovoznej prirážky pre stabilizáciu platobnej bilancie krajiny. Ukončením konzultácií bola splnená podmienka zavedenia v roku 2015 dovoznej prirážky....
 • ikonka suboru
  06.02.2015
  | Ekonomické správy | Slovensko | Ukrajina
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si dovoľuje informovať o vzniku Slovensko-ukrajinskej obchodnej komory (SUOK), založenej za účelom podpory obchodných a hospodárskych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a Ukrajiny. ...
 • 13.01.2015
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Generálny konzulát SR v Užhorode informuje o dopyte ukrajinskej firmy, ktorá má záujem o dovoz papierových servítok a iných papierových hygienických produktov pre reštaurácie a hotely...
 • ikonka suboru
  12.11.2014
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Zástupca Generálneho konzulátu SR v Užhorode sa zúčastnil na odbornom seminári o možnostiach zvýšenia energetickej efektívnosti a využitia alternatívnej energetiky v regiónoch Ukrajiny dňa 3.11.2014 v meste Dolina v Ivano-Frankivskej oblasti.
 • 12.11.2014
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Generálny konzulát SR v Užhorode informuje slovenské podnikateľské subjekty o konaní 14.ročníka Medzinárodného ekonomického fóra vo Ľvove na západnej Ukrajine v termíne od 27. do 28.11.2014......
 • 28.10.2014
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Slovenská obchodná a priemyselná komora a Zakarpatská obchodná a priemyselná komora Vás srdečne pozývajú na Medzinárodné kooperačné podujatie, ktoré sa bude konať 19. – 20. novembra 2014 v Užhorode....
 • 19.09.2014
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Generálny konzulát SR v Užhorode informuje slovenské cestovné kancelárie, touroperátorov, majiteľov rekreačných zariadení a iné podnikateľské subjekty o konaní 13. ročníka medzinárodnej výstavy cestovného ruchu „Tourevrocentrum – Zakarpatie 2014“ v Užhorode v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny v termíne od 25. do 26. septembra 2014.
 • 31.07.2014
  | Ekonomické správy | Ukrajina
  Generálny konzulát SR v Užhorode informuje finančné inštitúcie SR o vyhlásení tendra NAK „Naftohaz UA“ na poskytnutie neodvolateľných bankových platobných protizáruk na limitnú sumu 15 mil. ...