Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cestovné doklady

ŽIADOSŤ O VYDANIE CESTOVNÉHO PASU SLOVENSKEJ REPUBLIKYOd 15. januára 2008 sa na oddeleniach dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru vydávajú nové cestovné pasy formátu Európskej únie s biometriou.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan SR starší ako 15 rokov na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Havane, ak sa dlhodobo zdržiava alebo žije v krajinách Karibiku. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca. Občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomní. Pracovníci úradu nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti - nie je potrebná fotografia.

Žiadostť o vydanie cestovného pasu  (pdf, 298 kB)

K žiadosti o vydanie cestovného pasu žiadateľ nad 15 rokov predkladá:

1. doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky (platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz, ak je žiadateľ jeho držiteľom),

Ak žiadateľ tento doklad nemá, dokladá:
1a) rodný list vydaný v Slovenskej republike,
1b) originál osvedčenia alebo potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania v prípade, že občan nepredloží platný doklad totožnosti, ktorým sa preukazuje občianstvo Slovenskej republiky,

2. sobášny list žiadateľa vydaný v Slovenskej republike, ak sa jeho priezvisko nadobudnuté sobášom líši od priezviska uvedeného v doklade totožnosti alebo doklad o povolení zmeny mena a priezviska žiadateľa,

3. doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo odovzdávanom cestovnom doklade,

4. skôr vydaný cestovný pas, ak už bol vydaný; od jeho predloženia je možné upustiť, ak by predloženie cestovného dokladu bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou); žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca predkladá k žiadosti odôvodnenie vo forme čestného vyhlásenia,

5. Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu pripojí k žiadosti o vydanie cestovného pasu písomný súhlas zákonného zástupcu alebo inej osoby. Osvedčenie podpisu osoby sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zamestnancom zastupiteľského úradu. Zákonný zástupca a iná osoba, ktorá za občana podáva žiadosť podľa § 17 ods. 4, 5 a 7 zákona sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.

6. iné doklady, ak je potrebné ich predložiť.

K žiadosti o vydanie cestovného pasu žiadateľ do 15 rokov predkladá:
Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť obidvoch osôb pri podaní žiadosti je nevyhnutná. Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

1. doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky (platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz, ak je žiadateľ jeho držiteľom),
Ak žiadateľ tento doklad nemá, dokladá:
1a.) rodný list dieťaťa vydaný v Slovenskej republike,

2. platný slovenský identifikačný doklad zástupcu (rodiča);

3. sobášny list rodičov (ak sú zosobášení);

4. ak sú rodičia rozvedení, rodič žiadajúci o vydanie cestovného pasu predloží rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery tomuto rodičovi;

5. ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží také právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery, v ktorom sa výslovne uvádza, že ho súd poveruje zastupovať zverenca i v občianskoprávnych veciach.

Biometria


Nasnímanie podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu
Občan Slovenskej republiky, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov.

Platnosť cestovného dokladu


Cestovný pas sa vydáva: PLATNOSŤ
Občanovi staršiemu ako 16 rokov10 rokov
Občanovi mladšiemu ako 16 rokov5 rokov
Občanovi mladšiemu ako 6 rokov2 roky
Občanovi, ktorému nie je možné nasnímať odtlačky prstov 1 rok

Správne poplatky:


Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov40 eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov15 eur
Vydanie cestovného pasu osobne mladšej ako 6 rokov10 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov30 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov10 eur

STRATA/ODCUDZENIE CESTOVNÉHO DOKLADU


Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru a taktiež polícii Slovenskej republiky. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Havane.

NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD


Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad - z dôvodu straty alebo krádeže cestovného pasu - na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Ide o doklad na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutný čas potrebný na splnenie účelu, najviac však na dobu 6 mesiacov.

V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 €, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 €.

Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu   (pdf, 292 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 6. februára 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 5.2.2015