Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

Od 1. januára 2013 môžu slovenskí občania osobne požiadať na Veľvyslanectve SR v Havane o vydanie nového občianskeho preukazu (tzv. elektronická identifikačná karta eID) za týchto podmienok:
  • nejde o prvý občiansky preukaz,
  • predchádzajúci občiansky preukaz bol vydaný po 01.07.2008 (formát EÚ vyrobený z polykarbonátu),
  • žiadateľ stratil predchádzajúci občiansky preukaz alebo mu bol odcudzený,
  • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko
  • z dôvodu skončenia doby platnosti občianskeho preukazu alebo najskôr 180 dní pred skončením dobyplatnosti občianskeho preukazu.

V prípade žiadosti o nový občiansky preukaz, ktorú podáva občan na zastupiteľskom úrade, nie je možné požiadať o zápis osobitných záznamov (napr. údaje o závažných chorobách, údaje o krvnej skupine, skratka akademického titulu), ktoré neboli uvedené v pôvodnom občianskom preukaze.

Žiadosti je nutné podať osobne a mať vopred telefonicky dohodnutý termín: + 53 7 204 1884/1885.

ŽIADOSŤ O NOVÝ OBČIANSKÝ PREUKAZ


1. Žiadosť o nový občiansky preukaz podáva občan na zastupiteľskom úrade osobne. Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, podáva žiadosť jeho opatrovník.

2. K žiadosti predkladá občan doterajší občiansky preukaz. Ak nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, zamestnanec zastupiteľského úradu vyžiada od občana iný doklad preukazujúci jeho rodné číslo (napr. rodný list, osvedčenie o rodnom čísle, cestovný pas). Ak vzniknú pochybnosti o štátnom občianstve žiadateľa, zamestnanec zastupiteľského úradu ho vyzve k predloženiu osvedčenia o štátnom občianstve.

3. V prípade, že dôvodom žiadosti o nový občiansky preukaz je jeho strata alebo odcudzenie, predkladá občan k žiadosti aj doklad potvrdzujúci túto skutočnosť. V prípade, že dôvodom žiadosti je zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, predkladá k žiadosti matričný doklad potvrdzujúci túto skutočnosť, vydaný matričným úradom v SR.

4. Doklady, ktoré sú potrebné na vydanie občianskeho preukazu, predkladá občan v prvopise, osvedčenom odpise alebo v osvedčenej kópii. Pri cudzojazyčnom doklade predkladá jeho osvedčený preklad do slovenčiny.


Dátum poslednej aktualizácie: 6. februára 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 5.2.2015