Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Pobyt cudzinca

PRECHODNÝ POBYT


Povolenie na prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť na územie SR v čase, na aký mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na prechodný pobyt. Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt môže cudzinec podať na zastupiteľskom úrade v Havane akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad alebo v ktorom má bydlisko.

Účel prechodného pobytu
Povolenie na prechodný pobyt sa vyžaduje, ak pôjde o pobyt dlhší ako 90 dní v jednom polroku a jeho účelom je:
a) podnikanie,
b) zamestnanie,
c) štúdium,
d) osobitná činnosť,
e) zlúčenia rodiny alebo
f) plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.

ŽIADOSŤ O UDELENIE PRECHODNÉHO POVOLENIA


Nasledovný prehľad dokumentov je len usmerňujúci. V závislosti od účelu pobytu, zastupiteľský úrad v Havane podrobne usmerní žiadateľa, ktoré doklady sú nevyhnutné k prijatiu žiadosti.

1. Žiadosť o udelenie povolenia na pobyt podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade

Žiadosť o pobyt  (pdf, 489 kB)

2. platný cestovný doklad

3. dve fotografie

4. Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci účel pobytu

a) Podnikanie: podnikateľský zámer vo forme podľa osobitného predpisu, alebo doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie ako osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo spoločenská zmluva o založení spoločnosti alebo výpis z príslušného obchodného registra, kde je štátny príslušník tretej krajiny uvedený ako konateľ spoločnosti a pod.

b) Zamestnanie: povolenie na zamestnanie alebo potvrdenie zamestnávateľa o tom, že štátny príslušník tretej krajiny má vykonávať činnosť, na ktorú sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje alebo medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania nie je potrebné povolenie na zamestnanie.

c) Štúdium: potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, školy o prijatí štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium alebo potvrdenie organizácie administratívne zabezpečujúcej programy schválené vládou SR alebo programy EÚ na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy.

d) osobitná činnosť: potvrdenie školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti, ak ide o lektorskú činnosť alebo potvrdenie orgánu štátnej správy (MK SR) alebo umeleckej agentúry, ak ide o umeleckú činnosť alebo potvrdenie športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o športovú činnosť alebo potvrdenie o stáži, ak ide o stáž v rámci štúdia mimo územia SR a pod

e) zlúčenia rodiny: matričný doklad (sobášny list, rodný list dieťaťa), fotokópia dokladov o pobyte rodičov dieťaťa, doklad preukazujúci odkázanosť, súhlas potvrdzujúci, že v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov a slobodným dieťaťom jeho manžela mladšieho ako 18 rokov so zlúčením súhlasí aj rodič, ktorému toto dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom a pod.

f) plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl: individuálny príkaz alebo kolektívny príkaz na presun ozbrojených síl

5. Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť - Výpis z registra trestov štátu, ktorého je príslušníkom (s príslušnými overeniami a prekladom)

6. Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (§ 32 ods. 2 písm. c) zákona o pobyte cudzincov)

7. Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)

TRVALÝ POBYT


Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť na územie SR v čase, na ktorý udelil policajný útvar tomuto cudzincovi povolenie.

Policajný útvar udelí na základe žiadosti povolenie na trvalý pobyt prvýkrát na päť (5) rokov (ďalej len „prvé povolenie"). Po uplynutí piatich rokov udelí policajný útvar na základe ďalšej žiadosti povolenie na trvalý pobyt na neobmedzený čas (ďalej len „ďalšie povolenie").

Prvé povolenie možno udeliť cudzincovi:

a) ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR,

b) ktorý je závislým príbuzným v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR,

c) ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

d) ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt,

e) ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca s povolením na trvalý pobyt,

f) ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt, alebo

g) ak je to v záujme SR.

ŽIADOSŤ O UDELENIE PRVÉHO POVOLENIA


1. Žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade

Žiadosť o pobyt  (pdf, 489 kB)

2. platný cestovný doklad

3. dve fotografie

4. doklady, nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že ide o:
a) manžela občana SR s trvalým pobytom na území SR
a1. sobášny list SR
a2. potvrdenie o trvalom pobyte občana SR

b) závislého príbuzného občana SR v priamom rade s trvalým pobytom na území SR
b1. matričné doklady preukazujúce príbuzenský vzťah (s pripojeným overeným prekladom rodných listov)
b2. potvrdenie o trvalom pobyte občana SR,
b3. doklad potvrdzujúci závislosť

c) slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR
c1. rodný list dieťaťa
c2. čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťa je slobodné,
c3. sobášny list SR
c4. potvrdenie o trvalom pobyte občana SR
c5. fotokópia rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti

d) slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt
d1. rodný list dieťaťa
d2. čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťa je slobodné,
d3. fotokópia dokladu o pobyte rodiča dieťaťa

e) slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca s povolením na trvalý pobyt
e1. rodný list dieťaťa
e2. čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťa je slobodné,
e3. fotokópia dokladu o pobyte rodiča dieťaťa a
e4. fotokópia rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti

f) nezaopatrené dieťa staršie ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt
f1. rodný list dieťaťa
f2. fotokópia dokladu o pobyte rodiča dieťaťa a
f3. doklad potvrdzujúci nezaopatrenosť (napr. potvrdenie školy o štúdiu)

5. Bezúhonnosť sa preukáže dokladom ako v čl. 5 ods. 2 písm. d).

6. Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (§ 45 ods. 3 písm. c) zákona o pobyte cudzincov)

7. Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 45 ods. 3 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)


Dátum poslednej aktualizácie: 5. februára 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 5.2.2015