Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

Matrikou sa rozumie štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Zastupiteľské úrady prijímajú predovšetkým žiadosti o zápisy matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, ak ide o občana SR.

Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR a následné vydanie slovenského sobášneho listu.
O zápis manželstva je môže požiadať jeden z manželov, ktorý je občan SR, osobne na zastupiteľskom úrade SR alebo na miestne príslušnom matričnom úrade na Slovensku podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana. Môže tak urobiť aj splnomocnená osoba na základe predloženia notárom osvedčeného splnomocnenia. Žiadosť bude postúpená na vybavenie osobitnej matrike v Bratislave.

Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

Žiadosť o zápis manželstva do osobitnej matriky SR


1. formulár zápisu o uzavretí manželstva, čitateľne spísaný žiadateľom na zastupiteľskom úrade,

2. osvedčená fotokópia či odpis cudzozemského sobášneho listu, ktorého originál je opatrený apostilom alebo superlegalizáciou (Cudzozemský sobášny list predloží občan vo forme tzv. úplného výpisu z matriky cudzieho štátu),

3. zastupiteľským úradom osvedčený preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený cudzím štátom autorizovaným prekladateľom, alebo preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený
autorizovaným prekladateľom Slovenskej republiky alebo zastupiteľským úradom,

4. doklad o slovenskom štátnom občianstve aspoň jedného z manželov, pričom štátne občianstvo Slovenskej republiky možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,

5. právoplatný rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva, pokiaľ niektorý z manželov uzavrel manželstvo ako rozvedený,

6. úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený,

7. žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky, pokiaľ sú na to splnené podmienky,

8. notárom osvedčené splnomocnenie, ak zápis vybavuje osoba splnomocnená.

9. Ak žiadateľka chce po uzavretí manželstva používať priezvisko bez slovenskej prechyľovacej koncovky (-ová) a v cudzozemskom sobášnom liste je uvedené priezvisko bez tejto koncovky, uvedie ho v zápise ako dohodnutý ženský tvar priezviska).

Dátum poslednej aktualizácie: 5. februára 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 5.2.2015