Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Štátne občianstvo

Podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky a priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov (v ďalšom texte len „zákon”).

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje:
  • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
  • platným občianskym preukazom,
  • platným cestovným pasom, alebo
  • potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nepreukazuje inými dokumentmi (napr. rodným listom, sobášnym listom, vodičským preukazom, potvrdením o trvalom pobyte a pod.) alebo dokladmi, ktorých platnosť uplynula.

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou sa preukazuje, že osoba v nej uvedená je štátnym občanom Slovenskej republiky. Osvedčenie o štátnom občianstve je jednou z náležitostí k podaniu žiadosti o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky, žiadosti o zápis narodenia alebo uzavretia manželstva do Osobitnej matriky, v prípade, ak osoba, ktorej sa úkon týka, nedisponuje iným platným dokladom preukazujúcim štátnoobčiansky status.

OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Osvedčenie o štátnom občianstve SR (ďalej len „osvedčenie“) vydáva príslušný obvodný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti žiadateľa podanej osobne na obvodnom úrade v sídle kraja alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR.
Miestna príslušnosť sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území SR, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území SR; ak pobyt na území SR nemala, príslušný je Obvodný úrad Bratislava (§ 16 zákona).

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR:
1. vyplnená žiadosť

Žiadosť štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR  (pdf, 234 kB)

2. platný doklad totožnosti - platný doklad obsahujúci fotografiu držiteľa, ako napríklad cestovný pas (inej krajiny ako Slovensko), vodičský preukaz, povolenie k pobytu. V prípade, že žiadateľ vlastní iba neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz SR, k žiadosti je potrebné priložiť jeho fotokópiu ako podporný doklad. Ak občan nedisponuje žiadnym z platných dokladov totožnosti uvedených vyššie, podáva žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve (podrobnosti nižšie).

3. rodný list,

4. doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,

5. ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle VÚC na ich predloženie.

Doklady k žiadosti predloží žiadateľ v origináli alebo úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, obvodný úrad v sídle VÚC, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky z nich po overení údajov vyhotoví kópie a doklady vráti žiadateľovi.

Kto podáva žiadosť


Žiadosť podáva osobne osoba, ktorej štátne občianstvo má byť osvedčené.

Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva každá osoba samostatne (za maloleté deti zákonný zástupca) a doručuje sa podľa § 16 zákona na obvodný úrad v sídle kraja, príslušný podľa posledného miesta pobytu žiadateľa. Ak žiadateľ nemal pobyt na území Slovenskej republiky príslušný na konanie je Obvodný úrad Bratislava.

Platnosť osvedčenia


Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva na tlačive, ktoré vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spravidla do 30-tich dní od podania žiadosti Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.

Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, obvodný úrad v sídle VÚC žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.

Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvedčenie o štátnom občianstve je neplatné odo dňa jeho vydania. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, ktorý je povinný vydané osvedčenie vrátiť ministerstvu do 30-tich dní od doručenia oznámenia. Ministerstvo vnútra vedie evidenciu neplatných osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

POTVRDENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR


Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle kraja alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade potvrdenie o štátnom občianstve SR ku dňu podania alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti.

Kto podáva žiadosť


a) Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

b) Štátny občan SR, ktorý sa prechodne zdržiava na území inej krajiny a nedisponuje dokladom totožnosti SR, alebo dokladom totožnosti vydaným cudzím štátom, alebo ktorému platnosť slovenských dokladov už uplynula (občan bez platného dokladu totožnosti) vydá na základe žiadosti obvodný úrad v sídle kraja potvrdenie. Potvrdenie uvádza skutočnosť, že osoba, ktorej bolo potvrdenie vydané, nebola prepustená zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Žiadosť o vydanie potvrdenia sa podáva na rovnakom tlačive a je k nemu potrebné priložiť podporné doklady, rovnako ako v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.

Povinnosti žiadateľa o vydanie osvedčenia alebo potvrdenia o štátnom občianstve a priestupky


Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo obvodnému úradu v sídle VÚC každú zmenu osobných údajov a osobného stavu. Nesplnenie uvedenej povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý sa uloží pokuta od 33 EUR do 331 EUR. Priestupku sa dopustí i ten, kto nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 30-tich dní od doručenia oznámenia ministerstva, ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Za uvedený priestupok sa uloží pokuta vo výške 3319 EUR.

SPRÁVNE POPLATKY


Výšku správneho poplatku za žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisoch v časti XVIII:

Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republikypoplatok 10 eur
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti poplatok 10 eur


Dátum poslednej aktualizácie: 9. februára 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 5.2.2015