1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Cestovný pas

Cestovný pas

Aktualizované 30.05.2022
Publikované 23.05.2022

Vydanie cestovného pasu a náhradného cestovného dokladu

 

Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania Slovenskej republiky na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Užhorode, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo trvale žijú na území Ukrajiny. Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný. 

Pozn. Výnimkou je občan, ktorý tak pre bezvládnosť nemôže urobiť (§17 ods. 1 zákona). Za neho môže podať žiadosť jemu blízka osoba; iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

K žiadosti treba predložiť platný doklad totožnosti (napr. doterajší cestovný pas). 

Ak žiadateľ tento doklad nemá, alebo je neplatný, predloží:

• platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania);

• slovenský rodný list;

• príslušný doklad, ak sa zmenili osobné údaje žiadateľa (sobášny list Slovenskej republiky, právoplatné rozhodnutie o rozvode, príp. iné rozhodnutie);

• neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.

Žiadateľ vždy predloží pri podaní žiadosti na kontrolu aj predchádzajúci cestovný pas, ak mu bol vydaný, a to aj v prípade, že tento doklad je už neplatný.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu jeho zákonný zástupca. Osobná prítomnosť zákonného zástupcu i dieťaťa pri podaní žiadosti je nevyhnutná. 

Zákonný zástupca k žiadosti o cestovný pas pre dieťa predloží:

• cestovný pas dieťaťa, ak je jeho držiteľom (aj v prípade, ak je už neplatný);

• slovenský rodný list dieťaťa;

• platný slovenský doklad totožnosti zákonného zástupcu (rodiča);

• ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti, že ho súd poveruje zastupovať zverenca i v občianskoprávnych veciach. 

• ak zákonný zástupca nie je občan Slovenskej republiky, predloží k žiadosti doklad o štátnom občianstve dieťaťa.

Pozn.: Ak sú rodičia rozvedení a žiadateľ (dieťa do 15 rokov) nemá doklad totožnosti, rodič žiadajúci o vydanie cestovného pasu predloží rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti. 

Slovenský občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné.

Pozn.: V nadväznosti na novelu zákona o cestovných dokladoch zákonom č. 653/2004 Z. z. vydáva Ministerstvo vnútra SR od 1. apríla 2005 nové cestovné pasy formátu EÚ s nasnímanou podobou tváre a podpisu v elektronickej forme a od 22.6.2009 aj s nasnímanou podobou odtlačkov prstov.  

Pri podaní žiadosti občana staršieho ako 15 rokov a mladšieho ako 18 rokov je prítomný aj jeho zákonný zástupca. Občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov predloží k žiadosti o cestovný pas vždy aj slovenský rodný list.

Pozn.: Mladiství žiadatelia (starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov) môžu o vydanie cestovného pasu požiadať samostatne, avšak k žiadosti musí byť pripojený písomný súhlas zákonného zástupcu (jedného z rodičov alebo súdom ustanoveného opatrovníka), ktorý žiadosť podpíše a predloží doklad totožnosti (napr. cestovný pas). 

Cestovný pas sa vydáva s platnosťou:

• občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov – na dobu 10 rokov;

• občanovi mladšiemu ako 16 rokov – na dobu 5 rokov;

• občanovi mladšiemu ako 6 rokov – na dobu 2 roky;

• občanovi, ktorému nie je dočasne možné nasnímať odtlačky prstov – na dobu 1 rok. 

Lehota na vystavenie cestovného pasu je 30 dní od podania žiadosti. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na zastupiteľský úrad.

Na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky nie je možné požiadať o vyhotovenie cestovného pasu urýchlene do dvoch pracovných dní. O expresné vydanie cestovného pasu za doplatok je možné požiadať len na Slovensku. 

Cestovné pasy nevystavuje Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode, ale príslušný orgán Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky. Pokiaľ nebude žiadosť doložená všetkými požadovanými dokladmi, nebude prijatá.

Chýbajúce doklady si môže žiadateľ vybaviť v SR osobne, prostredníctvom poverenej osoby alebo prostredníctvom nášho konzulárneho oddelenia. Žiadosť o vystavenie cestovného pasu sa v zmysle Zákona č. 145/95 Z. z. a č. 653/2004 Z. z. odosiela na vybavenie do SR po uhradení príslušných správnych poplatkov a kompletnej žiadosti. Ak v procese vybavovania Vašej žiadosti dôjde k zmene Vašej adresy, prípadne telefónneho čísla na Ukrajine, prosíme o urýchlené oznámenie tejto skutočnosti konzulárnemu oddeleniu. 

 

Správne poplatky  
Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur
Vydanie cestovného pasu osobne mladšej ako 6 rokov 10 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 eur

 

Po prijatí žiadosti budú žiadateľovi podľa Zákona č. 145/95 Z. z. a č. 653/2004 Z. z. vyúčtované správne poplatky za vydanie cestovného pasu, ktoré sa uhrádzajú ihneď v hotovosti do pokladne konzulárneho úseku v mene EUR.

 

Zápis dieťaťa do cestovného pasu

Zápis údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča sa od 27. júna 2012 nevykonáva. Podľa zákona Národnej rady SR č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri vybavovaní záležitostí spojených s agendou cestovných dokladov sa ustanovuje, že od 1. januára 2013 musí mať každý občan Slovenskej republiky pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek svoj vlastný cestovný doklad.

 

Strata/odcudzenie cestovného pasu

Stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, náhradného cestovného dokladu) je jeho držiteľ povinný bezodkladne nevyhnutné nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru na Ukrajine a taktiež polícii v Slovenskej republike. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Užhorode, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru. 

Formuláre:

rtf
Oznámenie o strate alebo odcudzení cestovného
(docx; 488.11 KB)
Stiahnuť

 

Náhradný cestovný doklad

O vydanie náhradného cestovného dokladu možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v prípade straty alebo krádeže cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie ukrajinskej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 €. Pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov ide o poplatok 20 €.

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky.

O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá na Ukrajine svoj zastupiteľský úrad.

 

PODANIE ŽIADOSTI

Na podanie žiadosti je nutné mať vopred dohodnutý termín.