1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Duplikát matričného dokladu

Duplikát matričného dokladu

Aktualizované 25.05.2022
Publikované 25.05.2022

Žiadosť o duplikát matričného dokladu

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matričnej knihy (duplikát rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu) na základe písomnej žiadosti.

 

Žiadosť o duplikát môže podať:

a) osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny,

b) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,

c) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,

d) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,

e) poručník, ak sa o dieťa osobne stará,

f) súdom ustanovený opatrovník.

 

Na účely podania žiadosti o duplikát matričného dokladu sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. Svoj vzťah k osobe, pre ktorú žiada o duplikát matričného dokladu, musí žiadateľ preukázať príslušným dokladom (napr. rodným alebo sobášnym listom).

Žiadosť je možné podať buď osobne prostredníctvom Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode alebo priamo písomne matričnému úradu, ktorý doklad vydal.

 

Náležitosti podania žiadosti na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky: 

• žiadateľ preukáže svoju totožnosť platným dokladom totožnosti, 

• vyplní:

Žiadosť o zaslanie výpisov z matričných úradov do cudziny
(docx; 46.91 KB)

Stiahnuť

• uhradí správny poplatok. 

 

Čakacia lehota na predmetný doklad je približne 1 – 2 mesiace. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky nemôže ovplyvniť lehotu vydania dokladu.

Pri podaní žiadosti priamo na príslušný matričný úrad je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 5,- €. V prípade neuhradenia uvedeného poplatku je matričný doklad zaslaný z príslušného matričného úradu na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktorý vyzve žiadateľa na uhradenie správneho poplatku a prevzatie vyhotoveného dokladu.

Správny poplatok sa uhrádza vždy v hotovosti v mene EUR do pokladne konzulárneho úseku

Žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky sa zasielajú na spracovanie príslušnému matričnému úradu. Po vystavení matričného dokladu a jeho doručení na Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode je žiadateľ bezodkladne informovaný vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu.