Narodenie dieťaťa

Aktualizované 25.05.2022
Publikované 23.05.2022

Kto môže požiadať o zápis:

• rodič, ktorý je občanom Slovenskej republiky, a to osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v Slovenskej republike alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí. 

 

K podaniu žiadosti o zápis narodenia dieťaťa a vystavenie slovenského rodného listu dieťaťa je potrebné:

• dostaviť sa osobne na Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode, alebo na matričný úrad príslušného podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana v Slovenskej republike,

• žiadosť o zápis narodenia dieťaťa vyplniť čitateľne paličkovým písmom alebo na počítači,

Pozn.: Ak rodičia nie sú zosobášení, zapíše sa priezvisko dieťaťa po jednom z rodičov, na ktorom sa rodičia dohodli pri určení otcovstva. Dieťa môže mať najviac 3 krstné mená a priezvisko po rodičoch podľa dohody na slovenskom sobášnom liste. 

• predložiť platné doklady totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča/rodičov (platný občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo platný cestovný pas Slovenskej republiky, príp. platný cestovný pas občana iného štátu, ak je jeden z rodičov cudzincom, alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako 6 mesiacov alebo listina o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky) vydané pred narodením dieťaťa, 

Pozn.: Doklad matky musí byť platný v čase narodenia dieťaťa.

• predložiť originál alebo úradne overenú kópiu ukrajinského rodného listu dieťaťa s prekladom do slovenského jazyka, na ktorom sú uvedení rodičia dieťaťa,

Pozn.: Doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi, preto v prípade, ak žiadateľ vlastní len jeden originál rodného listu dieťaťa, treba predložiť aj úradne (notárom) overenú fotokópiu, spoločne zviazanú s prekladom do slovenského jazyka, vyhotovenú úradným prekladateľom zapísaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky alebo overený zastupiteľským úradom Slovenskej republiky. 

• predložiť originál rodného listu opatrený apostilou, ak sa príslušné overenie vyžaduje,

• predložiť originály matričných dokladov rodičov (občanov Slovenskej republiky) – slovenské rodné listy rodičov, slovenský sobášny list rodičov spravidla vydaného v Slovenskej republike,

Pozn.: Pokiaľ bolo manželstvo uzatvorené mimo územia Slovenskej republiky a doposiaľ nebol vystavený slovenský sobášny list a predkladá sa sobášny list vyhotovený iným štátom, je potrebné predložiť aj úradný preklad sobášneho listu do slovenského jazyka. Odporúča sa tiež, aby žiadateľ spolu so žiadosťou o zápis narodenia dieťaťa najskôr požiadal aj o zápis manželstva do osobitnej matriky. 

• v prípade, že rodičia nie sú v čase narodenia dieťaťa zosobášení, doložia originál alebo úradne overenú kópiu zápisu o určení otcovstva (doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi), 

Pozn.: V prípade, že rodičia dieťaťa nepredložia súhlasné prehlásenie o otcovstve dieťaťa, bude slovenský rodný list dieťaťa vystavený bez uvedenia otca dieťaťa.

• v prípade, že si rodičia želajú zápis priezviska dieťaťa ženského pohlavia do osobitnej matriky bez koncovky slovenského prechyľovania (-á, -ová),  podľa Zákona o matrikách 154/1994 §16 alebo §19, je potrebné, aby obaja rodičia osobne požiadali o takýto zápis a spísali osobitnú žiadosť. Následne musia byť overené ich podpisy na Konzulárnom oddelení zastupiteľského úradu Slovenskej republiky. V prípade, že druhý rodič dieťaťa je inej štátnej príslušnosti ako slovenskej, postačuje žiadosť s overeným podpisom na Konzulárnom oddelení zastupiteľského úradu Slovenskej republiky slovenského rodiča.

Po prijatí žiadosti žiadateľ podľa Zákona č. 145/95 Z.z. a č. 653/2004 Z.z. uhrádza správny poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti a vystavenie slovenského rodného listu vo výške 25 eur v hotovosti v mene EUR ihneď pri podaní žiadosti do pokladne konzulárneho úseku. Žiadateľ prípadne uhrádza ďalšie poplatky spojené s podaním žiadosti.

Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu. 

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia osobitnej matrike. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

 

Rezervácia termínu pre podanie žiadosti je nevyhnutná. 

 

Formuláre:

rtf
Zápis o narodení dieťaťa
(docx; 78 KB)
Stiahnuť
rtf
Súhlasné prehlásenie rodičov o otcovstve
(docx; 17 KB)

Stiahnuť