Občiansky preukaz

Aktualizované 30.05.2022
Publikované 23.05.2022

Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov a vedenie evidencie občianskych preukazov upravuje zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. decembra 2019.

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

Držiteľom občianskeho preukazu od 1. decembra 2019 môže byť aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo občan mladší ako 15 rokov.

Občiansky preukaz vydáva ktorékoľvek okresné riaditeľstvo Policajného zboru alebo v zahraničí zastupiteľský úrad Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský úrad“)

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, musí byť osobne prítomný pri podaní žiadosti. Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre, podpisu, zadať svoj bezpečnostný osobný kód a uhradiť správny poplatok. Poplatky sa vyberajú v hotovosti v mene EUR.

Na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní.

Lehota na vyhotovenie občianskeho preukazu je 30 dní odo dňa podania žiadosti. Zastupiteľský úrad nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

V prípade krádeže občianskeho preukazu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť na najbližšie oddelenie ukrajinskej polície. Občan Slovenskej republiky je povinný stratu a odcudzenie občianskeho preukazu nahlásiť na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Užhorode alebo na polícii v Slovenskej republike.

Pozn.: Na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o nový občiansky preukaz v prípade, že od vydania posledného občianskeho preukazu sa zmenila adresa trvalého pobytu žiadateľa v Slovenskej republike.

 

PODANIE ŽIADOSTI

Na podanie žiadosti o občiansky preukaz na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky je povinné rezervovanie termínu. 

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade:

a) osobne občan najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov;

b) osobne občan starší ako 15 rokov z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu;

c) zákonný zástupca za občana mladšieho 15 rokov, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

d) štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

e) fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

f) opatrovník, za občana, ktorý z dôvodu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nemôže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu;

g) iná osoba za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

  

 

K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu sa prikladá:

a) v prípade skončenia platnosti občianskeho preukazu

• žiadosť je možné podať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu, 

• žiadateľ predloží svoj doterajší občiansky preukaz, 

• v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, predloží aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie (nie staršie ako 6 mesiacov) resp. potvrdenie o štátnom občianstve). 

 

b) v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

• doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas) 

• doklad vydaný policajným útvarom na Ukrajine o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu, 

• v prípade, že stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bol neplatný, aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie (nie staršie ako 6 mesiacov), resp. potvrdenie o štátnom občianstve), 

 

c) v prípade zmeny mena alebo priezviska:

• doterajší občiansky preukaz, 

• doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny), 

• v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie (nie staršie ako 6 mesiacov), resp. potvrdenie o štátnom občianstve). 

 

d) v prípade vydania občianskeho preukazu občanovi Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR:

• doklad potvrdzujúci štátne občianstvo Slovenskej republiky (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie (nie staršie ako 6 mesiacov) resp. potvrdenie o štátnom občianstve), 

• potvrdenie o pobyte; občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí 

 

Všetky doklady potrebné k podaniu žiadosti predkladá žiadateľ v origináli alebo overenej kópii.

 

 

Platnosť občianskeho preukazu

Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov. Občiansky preukaz občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky a občanovi od 6 do 15 rokov s platnosťou na 5 rokov.

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov môže občan podať najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov. Ak zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba podá žiadosť o občiansky preukaz pre maloletého občana skôr ako 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov, občiansky preukaz sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Občiansky preukaz vydaný pre občanov mladších ako 15 rokov s podobou tváre je možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, rovnocenne ako je tomu u občanov starších ako 15 rokov, a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb na území Slovenskej republiky.

 

Prevzatie nového občianskeho preukazu

• občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení, na tom istom mieste, kde podal žiadosť, 

• občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom; ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti, 

• ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná na zastupiteľskom úrade, občiansky preukaz sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom ho prevezme občan osobne, alebo mu ho prevezme osoba blízka, alebo iná osoba na základe osvedčeného plnomocenstva na zastupovanie udeleného osobou, ktorá podala žiadosť o vydanie občianskeho preukazu; osvedčené plnomocenstvo na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu inú osobu, túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred pracovníkom zastupiteľského úradu, 

• občiansky preukaz môže prevziať za občana staršieho ako 15 rokov  blízka osoba jeho držiteľa (podľa § 116 Občianskeho zákonníka) alebo osoba, ktorú pri podaní žiadosti splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu, bez osvedčeného plnomocenstva, 

• za občana mladšieho ako 15 rokov preberá občiansky preukaz zákonný zástupca alebo osoba, ktorá podala žiadosť a tá sa nemôže dať zastupovať s výnimkou štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu. 

 

Pozn.: Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky má možnosť v odôvodnenom prípade občiansky preukaz doručiť na adresu určenú občanom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie občianskeho preukazu občanom.   

 

Odovzdanie občianskeho preukazu

• Občan je povinný odovzdať zastupiteľskému úradu neplatný občiansky preukaz najneskôr pri prevzatí občianskeho preukazu.   

• Pri strate štátneho občianstva Slovenskej republiky je osoba povinná odovzdať občiansky preukaz bezodkladne.    

• Občan, ktorý ohlásil skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky prostredníctvom zastupiteľského úradu, je povinný odovzdať občiansky preukaz zastupiteľskému úradu. 

 

Správne poplatky

     
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 15 eur
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov 30 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov 50 eur

 

Oslobodenie

Od poplatku 15 eur sú oslobodení občania:

• ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a ktorí majú trvalý pobyt na území SR a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti, 

• ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená  útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, 

• ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu

• ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony, 

• starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od tohto poplatku a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje, 

• sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, títo občania sú oslobodení aj od poplatku aj za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia. 

 

Ďalšie oslobodenia ustanovené v súlade so zákonom č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 1. decembra 2019.

 

Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• od poplatku za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (30 eur) sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený. 

• od poplatku za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov (50 eur) sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala. 

 

Povinnosti občanov

Občan je povinný:

požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti skôr vydaného občianskeho preukazu, od nadobudnutia štátneho občianstva alebo od prihlásenia sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; počas tohto obdobia a počas lehoty na vydanie občianskeho preukazu nie je občan povinný byť držiteľom občianskeho preukazu, 

chrániť občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím, 

odovzdať príslušnému útvaru alebo zastupiteľskému úradu neplatný občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu; okrem prípadov, keď je občiansky preukaz neplatný z dôvodu zmeny údajov alebo výraznej zmeny podoby tváre (z týchto dôvodov ho odovzdá pri prevzatí nového občianskeho preukazu); po strate štátneho občianstva je osoba povinná odovzdať občiansky preukaz bezodkladne, 

• odovzdať príslušnému útvaru neplatný občiansky preukaz bez podoby tváre, 

• odovzdať príslušnému útvaru alebo zastupiteľskému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí občianskeho preukazu pred uplynutím platnosti doterajšieho občianskeho preukazu; táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá za občana prevezme občiansky preukaz, 

ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému útvaru, zastupiteľskému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, 

• ohlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu bez podoby tváre príslušnému útvaru, 

• dostaviť sa na vyzvanie príslušného útvaru alebo zastupiteľského úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu okrem občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia tak nemôže urobiť. 

Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako záloha a nesmie sa odovzdať  ani odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať ani odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb; to neplatí, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Občan nesmie ponechávať občiansky preukaz ako zálohu ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Elektronická identifikačná karta - eID1 je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktoré ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný kód2 .

Podrobnejšie informácie týkajúce sa eID karty:

Infoleták: Informácia pre držiteľov eID kariet, ktorí chcú využívať aj zaručený elektronický podpis

 

 

__________________________________

1 V prípade výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky preukaz s čipom

2 Bezpečnostný osobný kód je kombináciou šiestich číslic. Občan starší ako 15 rokov je povinný zvoliť si bezpečnostný osobný kód pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. Za občana, ktorý má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, pri podaní žiadosti. Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu občiansky preukaz preberá, pri jeho prevzatí.