Osvedčovanie listín


Obsah
  Aktualizované 23.11.2023
  Publikované 23.11.2023

  Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže osvedčovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky nezodpovedá za obsah overovaných listín.

   

  Osvedčenie pravosti podpisu osoby

  Osvedčením pravosti podpisu Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

   

  Žiadateľ je povinný predložiť:

  • listinu, na ktorej sa má overiť podpis.     

   

  Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti:

  • občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom,
  • cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

  Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom.

  Správny poplatok za osvedčenie podpisu 10 eur sa uhrádza ihneď v hotovosti v mene EUR, priamo do pokladne konzulárneho úseku.

   

  Osvedčenie pravosti fotokópie

  Osvedčením fotokópie Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať iba osobne.

  Žiadosť o osvedčenie pravosti fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:

  • originál listiny,
  • príp. fotokópia listiny,
  • predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

  Správny poplatok za osvedčenie každej strany listiny vo výške 10 eur sa uhrádza ihneď v hotovosti v mene eur, priamo do pokladne konzulárneho úseku.

  Rezervácia termínu

  Prosíme žiadateľov, ktorí potrebujú osvedčiť podpis alebo kópiu listiny, aby žiadosť zaslali na e-mail: cons.kiev@mzv.sk alebo sa obrátili telefonicky na čísle: +380442797744.

  Pripomíname, že konzul prijíma žiadateľov po dohode na adrese Veľvyslanectva Slovenskej republiky na Ukrajine: Kyjev, ul. Jaroslavov Val, 34.

  Na podanie žiadosti je potrebné sa vopred objednať telefonicky na konkrétny termín a uviesť meno, priezvisko a kontaktné telefónne číslo osoby, ktorá bude osvedčovať podpis/kópiu dokumentu, ako aj koľko podpisov/kópií je potrebné osvedčiť.

   

  Na osvedčenie podpisu / kópie dokumentu je potrebné:

  Na overenie podpisu:

  • osobná prítomnosť žiadateľa,
  • vytlačený dokument v slovenskom jazyku bez podpisu (!),
  • cestovný pas (originál!) osoby, ktorá overuje svoj podpis,
  • 10 eur / 1 podpis na zaplatenie konzulárneho poplatku (v hotovosti v mene euro).

   

  Na overenie kópie dokumentu:

  • osobná prítomnosť žiadateľa,
  • originál a kópia dokumentu,
  • 10 eur / 1 kópia na zaplatenie konzulárneho poplatku (v hotovosti v mene euro).