Osvedčovanie listín

Publikované 25.05.2022

Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže osvedčovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky nezodpovedá za obsah overovaných listín.

 

Osvedčenie pravosti podpisu osoby

Osvedčením pravosti podpisu Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Žiadateľ je povinný predložiť:

• listinu, na ktorej sa má overiť podpis.     

                                                   

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti:

• občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom,

• cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

 

Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom.

 

Správny poplatok za osvedčenie podpisu 10 EUR sa uhrádza ihneď v hotovosti v mene EUR, priamo do pokladne konzulárneho úseku.

 

Osvedčenie pravosti fotokópie

Osvedčením fotokópie Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať iba osobne.

 

Žiadosť o osvedčenie pravosti fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:

• originál listiny,

• príp. fotokópia listiny,

• predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

 

Správny poplatok za osvedčenie každej strany listiny vo výške 10 EUR sa uhrádza ihneď v hotovosti v mene EUR,  priamo do pokladne konzulárneho úseku.