1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Uzavretie manželstva na Ukrajine

Uzavretie manželstva na Ukrajine

Publikované 25.05.2022

Uzavretie manželstva v zahraničí

Ak občan Slovenskej republiky plánuje uzatvoriť manželstvo v zahraničí, môže požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode o vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v zahraničí (nahrádza osvedčenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva v cudzine). Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v dokumente potvrdzuje skutočnosť, že „Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva v cudzine. Osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave.“

Za vydanie potvrdenia sa uhrádza poplatok 20 eur (položka 262 Sadzobníka správnych poplatkov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Slovenskí občania môžu uzatvárať manželstvo na miestnych oddeleniach ukrajinských matričných úradov  - (Відділ державної реєстрації актів цивільного стану), všetky potrebné informácie a kontakty je možné získať na internetovej stránke úradu na internetovej stránke úradu. Cirkevné sobáše nie sú na Ukrajine oficiálne uznávané.

 

Zápis uzavretia manželstva v zahraničí

Osobitná matrika

Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu).

 

Kto a kde môže požiadať o zápis

O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov občanom Slovenskej republiky. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Kyjeve, Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Užhorode alebo na matričnom úrade príslušnom podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana, ktoré postúpia žiadosť na osobitnú matriku.

Žiadosť podáva jeden z manželov (občan Slovenskej republiky) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením s úradne (notárom) overeným podpisom splnomocňujúcej osoby, ktorý je oprávnený vykonávať notársku činnosť v SR alebo overeným zastupiteľským úradom SR v zahraničí. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode zašle žiadosť osobitnej matrike len ak je kompletná. Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu/generálnemu konzulátu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Žiadatelia sú informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu. Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

K podaniu žiadosti o zápis manželstva a vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:

 • dostaviť sa osobne na Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode
rtf
Zápis uzavretia manželstva
(docx; 209.09 KB)
Stiahnuť
 • žiadosť o zápis uzavretia manželstva, je potrebné vyplniť čitateľne paličkovým písmom alebo na počítači
 • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa/-ky (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo platný občiansky preukaz Slovenskej republiky,  alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov alebo listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky),
 • predložiť originál rodného listu žiadateľa/-ky vydaného v Slovenskej republike,
 • v prípade žiadostí o vydanie slovenského sobášneho listu po uzavretí manželstva v cudzine sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu snúbenca, ktorého narodenie je zaregistrované v registri fyzických osôb;
 • predložiť originál alebo úradne overenú kópiu ukrajinského sobášneho listu s prekladom do slovenského jazyka, opatrený apostilom, ak sa príslušné overenie vyžaduje,
 • Poznámka: Doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi, preto v prípade, že žiadateľ vlastní len jeden originál sobášneho listu, odporúča sa predložiť úradne (notárom) overenú fotokópiu, spoločne zviazanú s prekladom do slovenského jazyka, vyhotovenú úradným prekladateľom zapísaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky alebo overenú zastupiteľským úradom Slovenskej republiky.  
 • potvrdenie o pobyte na Ukrajine,
 • žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovanej koncovky,
 • Poznámka: Žiadateľka môže v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách písomne požiadať o priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.
 • Poznámka: Žiadateľka inej ako slovenskej národnosti môže v súlade s § 16 písm. b zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách požiadať o zapísanie ženského priezviska do matriky bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedenie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.
 • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva (príp. manželstiev) predložiť právoplatný(é) rozsudok(y) o rozvode predchádzajúceho manželstva v origináli alebo úradne overenú kópiu rozsudku(-ov) o rozvode s vyznačením právoplatnosti,
 • Poznámka: Zahraničný rozsudok o rozvode musí byť legalizovaný a úradne preložený.
 • ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, je potrebné predložiť úmrtný list bývalého manžela/-ky alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený,
 • Poznámka: Ak zosnulým bol cudzinec, úmrtný list musí byť legalizovaný a preložený.

 

Po prijatí žiadosti bude žiadateľovi podľa Zákona č. 145/95 Z.z. a č. 653/2004 Z.z. vyúčtovaný správny poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti vo výške 25 eur, ktorý uhradí žiadateľ ihneď v hotovosti do pokladne konzulárneho úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode. Žiadateľ uhrádza prípadne ďalšie správne poplatky spojené s podaním žiadosti.  

Rezervácia termínu pre podanie žiadost je nevyhnutná. 

Formuláre: 

rtf
Zápis uzavretia manželstva
(docx; 209.09 KB)
Stiahnuť