Výpis z registra trestov

Publikované 25.05.2022

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Výpis z registra trestov vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená (§ 10 ods. 2 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnená osoba musí predložiť:

• doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa,

• doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť (§ 10 ods. 9 zákona),

• úradne overené splnomocnenie osvedčené notárom alebo iným príslušným orgánom - v origináli, nie staršie ako 30 dní, ktoré sa pripája k žiadosti,

• rodný list splnomocniteľa legalizovaný a preložený do slovenského jazyka vyhotovený úradným prekladateľom.

 

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na orgánoch prokuratúry, v obciach, ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky (§ 10 ods. 3 zákona). Žiadosť o výpis z registra trestov podáva žiadateľ s pobytom na Ukrajine osobne.

 

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať:

• meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

• dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

• štátne občianstvo,

• pohlavie,

• meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (§ 10 ods. 4 zákona).

 

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa overuje

(§ 10 ods. 6 zákona):

u občana Slovenskej republiky na základe predloženého platného občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a rodného listu - v origináloch, nie úradne overených kópiách,

u cudzinca na základe predloženého rodného listu a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.

 

Pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov prostredníctvom zastupiteľského úradu:

občan Slovenskej republiky predloží platný občiansky preukaz SR alebo platný cestovný pas SR a rodný list SR,

cudzinec predloží platný cestovný pas domovskej krajiny, občiansky preukaz domovskej krajiny, rodný list v origináli legalizovaný a preložený do štátneho jazyka vyhotovený úradným prekladateľom,

• predkladá sa fotokópia dokladu totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas,

• predkladá sa vyplnené tlačivo žiadosti, ktoré je k dispozícii na zastupiteľskom úrade SR.

 

Správny poplatok za žiadosť o výpis z registra trestov vo výške 10 € sa uhrádza v mene EUR ihneď pri podávaní žiadosti do pokladne konzulárneho úseku.