Zahraničný Slovák

Publikované 25.05.2022

Informácia k žiadosti o priznanie postavenia zahraničného Slováka

Na základe Zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí bol 1.1.2006 zriadený Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je koordinačným a výkonným orgánom štátnej správy v tejto oblasti. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zabezpečuje proces tvorby štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a výkon štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Kontaktné informácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: 

Palisády 29/A, 
817 80 Bratislava 15,
tel.: 00 421/2/57 20 05 11, 
e-mail: uszz@uszz.gov.sk 
 
Podľa ustanovení zákona je Slovákom v zahraničí každá osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je buď štátnym občanom Slovenskej republiky alebo nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale má slovenskú národnosť, uchováva si slovenské národné povedomie, alebo ju má/mal jeho predok, ktorým je rodič, starý rodič alebo prastarý rodič. Od 1. januára 2006 sú vydávané osvedčenia, ktorými si Slováci v zahraničí budú môcť uplatňovať výhody alebo práva vyplývajúce z tohto postavenia.

Žiadosť podáva žiadateľ na úradnom tlačive. Písomnú žiadosť o vydanie osvedčenia môže žiadateľ podať na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí alebo v zahraničí na veľvyslanectvách Slovenskej republiky alebo generálnych konzulátoch Slovenskej republiky. K žiadosti je potrebné priložiť doklad potvrdzujúci slovenskú národnosť, ktorým je napr. rodný list, krstný list, výpis z matriky, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve, alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o národnosti. Žiadateľ prikladá tiež doklad o národnom povedomí, dve farebné fotografie, fotokópiu platného dokladu totožnosti. Žiadateľ musí taktiež preukázať trestnú bezúhonnosť v krajine, kde má trvalý pobyt.


Podrobné informácie o dokladoch, potrebných na podanie žiadosti o vydanie osvedčenia, nájdete na web stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v časti Osvedčenie, Podmienky pre vydanie osvedčenia.


Osvedčenie preberá žiadateľ osobne na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí alebo na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí. V osobitných prípadoch na prevzatie osvedčenia inou osobou než je žiadateľ, je potrebné predložiť splnomocnenie žiadateľa na tento úkon  v slovenskom jazyku s jeho úradne overeným podpisom. Ďalšou možnosťou je, že žiadateľ pri osobnom podaní žiadosti na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v nej vyznačí doručenie osvedčenia po jeho vyhotovení prostredníctvom príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí. 


Osvedčenie, ktorým sa preukazuje postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, je platné len na území Slovenskej republiky a len s platným dokladom totožnosti alebo s platným cestovným dokladom. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia osvedčenia, alebo v prípade zmeny údajov v ňom uvedených, osoba môže požiadať o vydanie nového osvedčenia. K takejto žiadosti je potrebné okrem dôvodov opätovného vydania osvedčenia pripojiť príslušné úradné doklady o zmene údajov o žiadateľovi a dve farebné fotografie. Postup pri podaní takejto žiadosti je rovnaký ako pri podaní žiadosti, a to priamo na Úrade pre Slovákov v zahraničí, alebo prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí.