Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Strata alebo odcudzenie cestovného dokladu

Podľa zákona o cestovných dokladoch je občan povinný ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný doklad vydal. Ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka. Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného dokladu, dopustí sa priestupku (§30 ods. 1 písm. k), za ktorý je možné uložiť pokutu.

Stratu alebo odcudzenie cestovného pasu na území Spojených kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska je potrebné nahlásiť osobne na Veľvyslanectve SR v Londýne. V prípade straty cestovného pasu na území UK a potreby urýchleného vycestovania je potrebné požiadať o vydanie náhradného cestovného dokladu potrebného na cestu späť do Slovenskej republiky.

 

Postup pri strate alebo krádeži cestovných dokladov:

1. V prípade krádeže cestovného dokladu je potrebné toto oznámiť britskej polícií, ktorá vydá písomné potvrdenie o krádeži (short report of stolen property).

 

2. Zároveň je potrebné oznámiť túto skutočnosť veľvyslanectvu, a to osobne na osobitnom tlačive. Strata cestovných dokladov sa nahlasuje osobne priamo na veľvyslanectve (vyžiadanie tlačiva na oznámenie straty/odcudzenia cestovného dokladu je možné aj prostredníctvom e-mailu: cons.london@mzv.sk).

 

3. Veľvyslanectvo následne oznámi stratu alebo krádež orgánu SR, ktorý doklad vydal.

Občan si môže skontrolovať v elektronickej databáze Ministerstva vnútra SR, či jeho doklad už bol nahlásený ako stratený alebo odcudzený.

Dátum poslednej aktualizácie: 21.2.2018 Dátum vytvorenia: 21.2.2018