Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Narodenie dieťaťa

Elektronická žiadosť o zápis o narodení (žiadosť o vydanie rodného listu, ak sa dieťa narodilo v UK) a rezervácia termínu

REZERVÁCIA TERMÍNU JE NEVYHNUTNÁ

Vydanie matričného dokladu trvá približne 3 – 4 mesiace.

 

Kde požiadať o zápis:

Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu SR
Matričný úrad príslušný podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana v SR

 

Kto môže požiadať o zápis:

Rodič, ktorý je občanom SR a to nasledovne:

osobne
alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v SR alebo ZÚ SR v zahraničí.

 

Náležitosti podania žiadosti:

1. Tlačivo Zápis o narodení dieťaťa je potrebné vypísať, ak žiadateľ nevyplnil formulár elektronickej žiadosti pri rezervácii termínu.

Tlačivo je potrebné vyplniť na počítači alebo čitateľne paličkovým písmom. (UPOZORNENIE: Dieťa môže mať najviac 3 krstné mená a priezvisko po rodičoch podľa dohody na slovenskom sobášnom liste. Ak rodičia nie sú zosobášení, zapíše sa priezvisko dieťaťa po jednom z rodičov, na ktorom sa rodičia dohodli pri určení otcovstva.)

 

2. Doklad o štátnom občianstve SR oboch rodičov. 

T. j. platný cestovný pas SR, alebo platný občiansky preukaz SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov alebo listina o udelení štátneho občianstva SR. Doklad matky musí byť platný v čase narodenia dieťaťa.
Ak bol jeden z rodičov v čase narodenia dieťaťa občanom Maďarska, Mongolska, Kirgizska alebo Ruska (ZSSR), informujte sa o podrobnostiach na veľvyslanectve.

 

3. Rodný list dieťaťa vydaný v Spojenom kráľovstve, na ktorom sú uvedení rodičia dieťaťa. “Certified copy of an entry“ opatrený tzv. apostilom (Konzulárne informácie/ Legalizácia dokladov), ak bol rodný list vydaný pred 16. februárom 2019. Doklad vydaný po 16. februári 2019 nemusí mať apostil. 

(Pozor neakceptuje sa výpis z knihy narodení, kde sú len údaje o dieťati). Pokiaľ si chcete originál rodného listu ponechať, je potrebné predložiť zároveň jeho fotokópiu, ktorá bude za správny poplatok overená a originál vám bude vrátený.
 

4. Preklad rodného listu vydaného v Spojenom kráľovstve do slovenčiny

1. Môže zabezpečiť veľvyslanectvo za správny poplatok alebo 
2. Žiadateľ si môže zabezpečiť vyhotovenie prekladu aj sám. Preklad musí byť správny a úplný vrátane diakritiky. Správnosť prekladu následne veľvyslanectvo overí za správny poplatok alebo
3. Žiadateľ si môže zabezpečiť vyhotovenie prekladu u certifikovaného prekladateľa, ktorý je aktuálne zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Preklad musí byť úplný vrátane diakritiky alebo
4. Preklad je tiež možné zabezpečiť úradným prekladateľom slovenského jazyka, ktorý je certifikovaný, autorizovaný, registrovaný či asociovaný podľa zákonov inej krajiny. V tomto prípade veľvyslanectvo za správny poplatok správnosť prekladu overí.“ 
5. Úradný preklad do slovenčiny sa nevyžaduje na doklady vydané po 16. februári 2019, ak osoba požiada britský úrad o vystavenie viacjazyčného štandardného formulára (t.j. v anglickom a slovenskom jazyku) k verejnej listine. Tento formulár je len prekladovou pomôckou, musí byť pripojený k verejnej listine a samostatne nemá žiadnu právnu hodnotu.

 

 

5. Zápis priezviska bez koncovky "-ová"

V prípade, že chcú slovenskí občania zapísať priezvisko dieťaťa ženského pohlavia do osobitnej matriky bez koncovky "-ová", podľa Zákona o matrikách 154/1994 §16 alebo §19, je potrebné, aby obaja rodičia osobne požiadali o takýto zápis. Následne musia byť overené ich podpisy na Konzulárnom úrade veľvyslanectva SR. V prípade, že druhý rodič dieťaťa je inej štátnej príslušnosti ako slovenskej, postačuje žiadosť s overeným podpisom na konzulárnom oddelení veľvyslanectva SR slovenského rodiča.

 

6. Sobášny list rodičov vydaný v Slovenskej republike

Údaje v slovenskom sobášnom liste musia byť totožné s údajmi v doklade totožnosti. V prípade, že údaje nie sú totožné, je potrebné predložiť slovenský rodný list žiadateľa.
Pokiaľ bolo manželstvo uzatvorené mimo územia SR a doposiaľ nebol vystavený slovenský sobášny list, odporúčame najskôr požiadať o zápis sobáša do osobitnej matriky.

 

7. Rodné listy rodičov vydané v Slovenskej republike

Je potrebné predložiť, ak rodičia nie sú zosobášení.

 

8. Otcovstvo v rodnom liste.

Ak matka dieťaťa nie je zosobášená s otcom dieťaťa uvedeným na cudzojazyčnom rodnom liste, s účinnosťou od 01. 02. 2012, sa tento zapíše podľa údajov na RL za predpokladu, že matka dieťaťa bola v čase narodenia slobodná, rozvedená alebo vdova.

 

9. Rozsudok o rozvode manželstva vydaný v Slovenskej republike

Ak je žiadateľ/ka rozvedený/á, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Ak bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené orgánom cudzieho štátu, je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode tohto manželstva. Tento rozsudok musí byť legalizovaný a preložený súdnym prekladateľom uvedeným v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Rozvod v zahraničí do 1.5.2004 musí byť najskôr uznaný Krajským súdom v Bratislave.

 

10. Úmrtný list vydaný v Slovenskej republike

Ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, je potrebné predložiť úmrtný list. Ak zosnulým bol cudzinec, úmrtný list musí byť legalizovaný a preložený.

 

11. Predplatená spiatočná obálka do vlastných rúk (paid special delivery envelope) 

Iba v prípade, že si želáte, aby Vám bol vydaný matričný doklad zaslaný poštou na Vašu adresu. Pokiaľ nebude priložená spiatočná obálka, rodný list je potrebné vyzdvihnúť si osobne.

 

12. Úhrada správneho poplatku 

Správny poplatok sa vyberá za žiadosť o zápis narodenia do Osobitnej matriky v GBP, prípadne za ďalšie poplatky spojené s jej podaním.

 

13. Fotokópie všetkých predkladaných dokumentov

Upozornenie

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva prijíma len kompletne vyplnenú žiadosť doloženú všetkými potrebnými dokladmi. Doklady je potrebné predložiť v origináloch. Ak žiadateľ nepožiada o vyhotovenie a osvedčenie odpisu alebo fotokópie z originálu matričného dokladu, vydaného cudzím štátom, veľvyslanectvo zašle do osobitnej matriky jeho originál, ktorý zostáva v archíve osobitnej matriky a nemôže byť žiadateľovi vrátený.

 

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva zasiela žiadosť na Osobitnú matriku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá matričný doklad vystaví a zašle ho späť na konzulárne oddelenie veľvyslanectva, kde si ho možno vyzdvihnúť osobne alebo bude žiadateľovi doručený do vlastných rúk (v prípade, že k žiadosti doložil predplatenú spiatočnú obálku special delivery envelope). Ak o to požiadate pri podávaní žiadosti na veľvyslanectve, osobitná matrika v Bratislave môže zaslať rodný list na vami uvedenú adresu v SR.

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2019 Dátum vytvorenia: 3.4.2011