Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

REZERVÁCIA TERMÍNU JE NEVYHNUTNÁ

O nový občiansky preukaz prostredníctvom veľvyslanectva môže požiadať občan z dôvodu:

 • jeho straty, odcudzenia alebo poškodenia, 
 • zmeny mena, priezviska, 
 • skončenia doby platnosti občianskeho preukazu, 
 • výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky preukaz s čipom. 

 

Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na zastupiteľskom úrade podať len občan, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike. Na veľvyslanectve nie je možné požiadať o nový občiansky preukaz v prípade, že od vydania posledného občianskeho preukazu sa zmenila adresa trvalého pobytu v Slovenskej republike.  Na veľvyslanectve nie je možné podať žiadosť o prvý občiansky preukaz pri dovŕšení pätnásteho roku veku. Prostredníctvom veľvyslanectva tiež nie je možné požiadať o zápis osobitných záznamov, ktoré neboli uvedené v pôvodnom občianskom preukaze.

Žiadosť o občiansky preukaz sa podáva osobne.

Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, podáva žiadosť jeho opatrovník.

Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo v osvedčenej kópii.

 

 

Náležitosti podania žiadosti:

1. V prípade skončenia platnosti občianskeho preukazu:

 • žiadosť je možné podať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu; 
 • žiadateľ predloží doterajší občiansky preukaz; 
 • ak občan nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo. 

2. v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

 • doklad preukazujúci rodné číslo;
 • potvrdenie o nahlásení straty/odcudzenia britskej polícii; 

3. v prípade zmeny mena alebo priezviska:

 • doterajší občiansky preukaz;
 • doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (ak táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti); 

4. v prípade výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky preukaz s čipom:

 • doterajší občiansky preukaz.

Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a podpisu a uhradiť správny poplatok 15 €, v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia 30 € resp. 50 €, ak k tomu došlo opakovane v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch (poplatok sa platí v GBP podľa platného kurzu v čase podania žiadosti).

 

Prevzatie vyhotoveného občianskeho preukazu:

Žiadateľ preberá vyhotovený občiansky preukaz osobne. Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a plnej moci na zastupovanie s osvedčeným podpisom, ktoré odovzdá veľvyslanectvu. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony preberá občiansky preukaz jeho opatrovník a prevzatie potvrdí svojím podpisom. V prípade, že opatrovník nie je občanom Slovenskej republiky, predkladá identifikačný doklad vydaný príslušnou krajinou a doklad, ktorým preukazuje opatrovníctvo k osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony.

Lehota na vystavenie občianskeho preukazu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na veľvyslanectvo. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.


⃰Elektronická identifikačná karta - eID je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktorého ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný kód.

Informácie týkajúce sa eID karty:

Informácie o občianskom preukaze vo forme eID karte na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Elektronická identifikačná karta (eID) - najčastejšie otázky a odpovede na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom

Dátum poslednej aktualizácie: 25.10.2019 Dátum vytvorenia: 27.12.2012