Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Overovanie dokladov

Verejné listiny

Na verejné listiny vydané členskými štátmi Európskej únie od 16. februára 2019 nebude potrebný apostil

16. februára 2019 vstúpilo do platnosti Nariadenie EP a Rady (EÚ) 20161191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii. Pre verejné listiny, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (napríklad matričné doklady, súdne rozhodnutia o rozvode, výpisy z registra trestov), nebude potrebné vyššie overenie formou osvedčenia apostilom. Nebude sa tiež vyžadovať úradný preklad do slovenčiny, ak osoba požiada britský úrad o vystavenie viacjazyčného štandardného formulára (t.j. v anglickom a slovenskom jazyku) k verejnej listine. Tento formulár je len prekladovou pomôckou, musí byť pripojený k verejnej listine a samostatne nemá žiadnu právnu hodnotu.

pdf Podrobné informácie k uplatňovaniu nariadenia  (pdf; 113.42 KB)

 

Verejné listiny vydané úradmi Spojeného kráľovstva do 16. februára 2019 musia byť opatrené apostilom.
Verejné listiny vydané Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (napr. rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, diplomy, vysvedčenia, certifikáty, certifikáty o spôsobilosti k sobášu, rozsudky o rozvode atď.) musia byť legalizované na Legalisation Office of the Foreign & Commonwealth Office. Legalizačný úrad opatrí takúto listinu apostille vo forme nálepky. Legalizácia je oficiálne osvedčenie podpisu, pečiatky alebo pečate na oficiálnych verejných listinách vydaných Veľkou Britániou.
 
Legalizáciu je možné vybaviť poštou na adrese:
The Legalisation Office
Foreign and Commonwealth Office
P.O. Box 6255
Milton Keynes
MK10 1XX
Tel: 037 00 00 22 44
Bližšie informácie získate na webstránke www.fco.gov.uk časť Legalisation.“

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín prostredníctvom e-mailu cons.london@mzv.sk alebo telefonicky +44 207 313 6470.

Poznámka
V zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch je konzulárne oddelenie veľvyslanectva oprávnené vykonávať funkcie notára.
Táto právomoc spočíva v tom, že konzulárne oddelenie veľvyslanectva osvedčuje pravosť podpisov a pravosť fotokópií. Veľvyslanectvo nezodpovedá za obsah osvedčovaných listín.

 

Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie veľvyslanectva osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Veľvyslanectvo môže vykonať 3 úkony osvedčenia podpisu spravidla na počkanie, pričom za 1 úkon sa považuje 1 podpis na 1 dokumente. V prípade potreby viac osvedčovacích úkonov odporúčame priniesť predplatenú obálku, tzv. „pre-paid special delivery envelope“ s vypísanou adresou prijímateľa (pre zaslanie osvedčených dokumentov poštou) alebo si dohodnúť termín ich osobného vyzdvihnutia – spravidla do 3 dní. 

 

Žiadateľ je povinný predložiť:

  • listinu, na ktorej sa má overiť podpis. (Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom),
  • predloženie platného dokladu totožnosti + kópia (občiansky preukaz, cestovný pas),
  • správny poplatok v hotovosti alebo šekom. 

Osvedčenie pravosti podpisu je možné vykonať aj pred britským notárom, pokiaľ však chcete listinu s takto osvedčeným podpisom použiť v SR, osvedčenie musí byť následne legalizované apostilom britského Legalisation Office.

 

Verejné listiny vystavené Slovenskou republikou taktiež podliehajú vo vzťahu ku Veľkej Británii legalizácii (apostille). Bližšie informácie o legalizácii v SR Vám poskytne webová stránka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Osvedčenie pravosti fotokópie

Osvedčením fotokópie konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať iba osobne.

Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:

  • originál listiny,
  • fotokópia listiny,
  • správny poplatok v hotovosti alebo šekom za každú listinu,
  • predloženie platného dokladu totožnosti + kópia (občiansky preukaz, cestovný pas).

 

Upozornenie
K osvedčeniu fotokópií verejných listín určených na použitie v zahraničí (napr. vo Veľkej Británii), musia byť predložené originály opatrené legalizačnou doložkou (apostilom) alebo superlegalizáciou (podľa toho, do ktorej krajiny je doklad určený).


 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2019 Dátum vytvorenia: 3.4.2011