Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Pobyt cudzinca

Dlhodobý pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky


Podmienky pobytu na území Slovenskej republiky

Podmienky vstupu a pobytu cudzinca upravuje zákon č. 75/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon upravuje pôsobnosť policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc, v oblasti pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky, pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti víz, podmienky vstupu a podmienky vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky, ktoré nie sú upravené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, podmienky pobytu, vydávanie dokladov pre cudzincov, evidenciu osôb a kontrolu pobytu, administratívne vyhostenie a zákaz vstupu, zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny a umiestnenie v zariadení, policajný prevoz štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky a policajný sprievod štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky, letecký tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky, práva a povinnosti osôb pri kontrole hraníc a pri pobyte, priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc a pobytu (podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR).

Účely pobytov

Cudzincovi je možné na základe jeho žiadosti a v súlade s účelom, ktorý sleduje povoliť po splnení podmienok ustanovených v § 20-76 citovaného zákona o pobyte cudzincov pobyt formou prechodného (na účel podnikania, zamestnania, štúdia, osobitnej činnosti, výskumu a vývoja, zlúčenia rodiny, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, pobyte modrá karta, pobytom, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Európskej únie), trvalého (na päť rokov, na neobmedzený čas, pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie), alebo tolerovaného pobytu.
Pobyt občana Európskej únie a pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie je trvalým pobytom.
 

DOKUMENTY / DOCUMENTS
PODNIKANIE - BUSINESS  (pdf, 37 kB)
ŠTÚDIUM - STUDY  (pdf, 30 kB)
ZAMESTNANIE - WORK  (pdf, 32 kB)
ZLÚČENIE RODINY - FAMILY RE-UNIFICATION  (pdf, 35 kB)
ŽIADOSŤ O POBYT - APPLICATION FORM  (PDF, 373 kB)

 

Prechodný pobyt


Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak tento zákon neustanovuje inak.
Povolenie k prechodnému pobytu sa viaže na konkrétny účel. Účel prechodného pobytu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenskej republiky.

Účely prechodných pobytov:

Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
a) na účel podnikania (§ 22),
b) na účel zamestnania (§ 23),
c) na účel štúdia (§ 24),
d) na účel osobitnej činnosti (§ 25),
e) na účel výskumu a vývoja (§ 26),
f) na účel zlúčenia rodiny (§ 27),
g) na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (§ 28),
h) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (§ 29),
i) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (§ 30).

Povolenie na prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť na čas potrebný na dosiahnutie účelu deklarovaného žiadateľom, na účely: podnikanie (na obdobie najviac na 3 roky), zamestnanie (najviac na 2 roky), štúdium (najviac na 6 rokov), osobitná činnosť (najviac na 2 roky), výskum a vývoj (najviac na 2 roky), zlúčenie rodiny (najviac na 5 rokov), alebo plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (najviac na 5 rokov); priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí (na 5 rokov), priznanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (najviac na 5 rokov), pobytom na základe modrej karty Európskej únie (najviac na 3 roky).

Trvalý pobyt


Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak. Trvalý pobyt je trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas, pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie. Trvalý pobyt na neobmedzený čas je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na 5 rokov, alebo je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže udeliť trvalý pobyt aj bez splnenia podmienok ustanovených v zákone osobe bez štátnej príslušnosti a plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt ako maloletá osoba nájdená na území Slovenskej republiky najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky. Pribudol aj nový dôvod zrušenia trvalého pobytu, a to ak cudzinec požiada o pomoc v hmotnej núdzi.

Krátkodobý pobyt


Nariadenie (EÚ) č. 610/2013 zaviedlo novú jasnejšiu definíciu pojmu krátkodobého pobytu v Schengenskom priestore: "90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia".
Od 18. októbra 2013 sa preto na krátkodobé pobyty v Schengenskom priestore vzťahuje nová metóda výpočtu povoleného pobytu.

Dátum poslednej aktualizácie: 11.1.2016 Dátum vytvorenia: 4.12.2014