Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

REZERVÁCIA TERMÍNU JE NEVYHNUTNÁ

Vydanie matričného dokladu trvá približne 3 – 4 mesiace.


Kde požiadať o zápis:

Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky
Matričný úrad príslušný podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana v SR

 

Kto môže požiadať o zápis:

Občan Slovenskej republiky a to nasledovne:

Osobne
alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v SR alebo ZÚ SR v zahraničí.

 

Náležitosti podania žiadosti:

1. Doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky žiadateľa(-ky). 

T. j. platný cestovný pas Slovenskej republiky, alebo platný občiansky preukaz SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov alebo listina o udelení štátneho občianstva SR.

 

2. Tlačivo Zápis o uzavretí manželstva  je potrebné vypísať, ak žiadateľ nevyplnil formulár elektronickej žiadosti pri rezervácii termínu

Zápis je potrebné vyplniť na počítači alebo čitateľne paličkovým písmom.

 

3. Originál sobášneho listu vydaného v UK opatrený tzv. apostille (Konzulárne informácie/ Legalizácia dokladov).

Pokiaľ si chcete originál sobášneho listu ponechať, je potrebné predložiť zároveň jeho fotokópiu, ktorá bude za správny poplatok overená a originál vám bude vrátený.

 

4. Preklad sobášneho listu vydaného v UK do slovenčiny 

Klient si zabezpečí vyhotovenie prekladu prostredníctvom súdneho prekladateľa uvedeného v zozname Ministerstva spravodlivosti SR (na internetovej stránke jaspi.justice.gov.sk). Preklad musí byť spojený s originálom sobášneho listu s príslušnou legalizačnou doložkou alebo s ich fotokópiou osvedčenou slovenským notárom alebo zastupiteľským úradom SR v zahraničí. Fotokópiu sobášneho listu je možné z originálu s legalizačnou doložkou overiť na veľvyslanectve predtým ako dokument zašlete na preklad.

 

5. Tlačivo "Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky"

a) Žiadateľka môže v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách písomne požiadať o priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.

b) Žiadateľka inej ako slovenskej národnosti môže v súlade s § 16 písm. b zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách požiadať o zapísanie ženského priezviska do matriky bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedenie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.

 

6. Rodný list žiadateľa alebo žiadateľky vydaný v Slovenskej republike

Je potrebné predložiť vždy v prípade, ak sú nezrovnalosti v mene alebo priezvisku na cudzojazyčnom sobášnom liste.

 

7. Rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva vydaný v Slovenskej republike

Ak bolo predchádzajúce manželstvo jedného, príp. oboch manželov, občanov SR, rozvedené orgánom SR alebo cudzieho štátu, je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode tohto manželstva. Zahraničný rozsudok o rozvode musí byť legalizovaný a preložený súdnym prekladateľom uvedeným v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Rozvod v zahraničí do 1. 5. 2004 musí najskôr uznať Krajský súd v Bratislave.

 

8. Úmrtný list vydaný v Slovenskej republike

Ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, je potrebné predložiť úmrtný list. Ak zosnulým bol cudzinec, úmrtný list musí byť legalizovaný a preložený.

 

9. Predplatená spiatočná obálka do vlastných rúk (paid special delivery envelope)

Iba v prípade, ak si želáte, aby vám bol vydaný matričný doklad zaslaný poštou na vašu adresu.

 

10. Úhrada správneho poplatku

Správny poplatok sa vyberá za žiadosť o zápis sobáša do Osobitnej matriky v GBP, prípadne za ďalšie poplatky spojené s jej podaním.

 

11. Fotokópie všetkých predkladaných dokumentov

Upozornenie
Konzulárne oddelenie veľvyslanectva prijíma len kompletne vyplnenú žiadosť doloženú všetkými potrebnými dokladmi. Doklady je potrebné predložiť v origináloch. Ak žiadateľ nepožiada o vyhotovenie a osvedčenie odpisu alebo fotokópie z originálu matričného dokladu, vydaného cudzím štátom, veľvyslanectvo zašle do osobitnej matriky jeho originál, ktorý zostáva v archíve osobitnej matriky a nemôže byť žiadateľovi vrátený.
Konzulárne oddelenie veľvyslanectva zasiela žiadosť na Osobitnú matriku Ministerstva vnútra SR, ktorá matričný doklad vystaví a zašle ho späť na konzulárne oddelenie veľvyslanectva, kde si ho možno vyzdvihnúť osobne alebo bude žiadateľovi doručený do vlastných rúk (v prípade, že k žiadosti doložil predplatenú spiatočnú obálku special delivery envelope). Ak o to požiadate pri podávaní žiadosti na veľvyslanectve, osobitná matrika v Bratislave môže zaslať sobášny list na vami uvedenú adresu v SR.


 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-03-02 09:08:21.807 Dátum vytvorenia: Sun Apr 03 14:08:36 CEST 2011