Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

REZERVÁCIA TERMÍNU JE NEVYHNUTNÁ

Vydanie matričného dokladu trvá približne 3 – 4 mesiace.


Kde požiadať o zápis:

Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky
Matričný úrad príslušný podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana v SR

 

Kto môže požiadať o zápis:

Občan Slovenskej republiky a to nasledovne:

Osobne
alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v SR alebo ZÚ SR v zahraničí.

 

Náležitosti podania žiadosti:

1. Doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky žiadateľa(-ky). 

T. j. platný cestovný pas Slovenskej republiky, alebo platný občiansky preukaz SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov alebo listina o udelení štátneho občianstva SR.

 

2. Tlačivo Zápis o uzavretí manželstva  je potrebné vypísať, ak žiadateľ nevyplnil formulár elektronickej žiadosti pri rezervácii termínu

Zápis je potrebné vyplniť na počítači alebo čitateľne paličkovým písmom.

 

3. Originál sobášneho listu vydaného v Spojenom kráľovstve opatrený tzv. apostille (Konzulárne informácie/ Legalizácia dokladov), ak bol sobášny list vydaný pred 16. ferbruárom 2019. Doklad vydaný po 16. februári 2019 nemusí mať apostil.

Pokiaľ si chcete originál sobášneho listu ponechať, je potrebné predložiť zároveň jeho fotokópiu, ktorá bude za správny poplatok overená a originál vám bude vrátený.
 

4. Preklad sobášneho listu vydaného v Spojenom kráľovstve do slovenčiny

Klient si zabezpečí vyhotovenie prekladu prostredníctvom súdneho prekladateľa (evidovaného v SR alebo v Spojenom kráľovstve). Preklad musí byť spojený s originálom sobášneho listu s príslušnou legalizačnou doložkou alebo s ich fotokópiou osvedčenou slovenským notárom alebo zastupiteľským úradom SR v zahraničí. Fotokópiu sobášneho listu je možné z originálu s legalizačnou doložkou overiť na veľvyslanectve predtým ako dokument zašlete na preklad.


Úradný preklad do slovenčiny sa nevyžaduje, ak osoba požiada britský úrad o vystavenie viacjazyčného štandardného formulára (t.j. v anglickom a slovenskom jazyku) k verejnej listine. Tento formulár je len prekladovou pomôckou, musí byť pripojený k verejnej listine a samostatne nemá žiadnu právnu hodnotu.

 

5. Tlačivo "Žiadosť o zápis ženského priezviska bez príslušnej prechyľovacej koncovky"

a) Žiadateľka môže v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách písomne požiadať o priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.

b) Žiadateľka inej ako slovenskej národnosti môže v súlade s § 16 písm. b zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách požiadať o zapísanie ženského priezviska do matriky bez koncovky slovenského prechyľovania. Zároveň ho uvedenie ako dohodnutý ženský tvar priezviska v zápise o uzavretí manželstva.

 

6. Rodný list žiadateľa alebo žiadateľky vydaný v Slovenskej republike

Je potrebné predložiť vždy v prípade, ak sú nezrovnalosti v mene alebo priezvisku na cudzojazyčnom sobášnom liste.

 

7. Rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva vydaný v Slovenskej republike

Ak bolo predchádzajúce manželstvo jedného, príp. oboch manželov, občanov SR, rozvedené orgánom SR alebo cudzieho štátu, je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode tohto manželstva. Zahraničný rozsudok o rozvode musí byť legalizovaný a preložený súdnym prekladateľom uvedeným v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Rozvod v zahraničí do 1. 5. 2004 musí najskôr uznať Krajský súd v Bratislave.

 

8. Úmrtný list vydaný v Slovenskej republike

Ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, je potrebné predložiť úmrtný list. Ak zosnulým bol cudzinec, úmrtný list musí byť legalizovaný a preložený.

 

9. Predplatená spiatočná obálka do vlastných rúk (paid special delivery envelope)

Iba v prípade, ak si želáte, aby vám bol vydaný matričný doklad zaslaný poštou na vašu adresu.

 

10. Úhrada správneho poplatku

Správny poplatok sa vyberá za žiadosť o zápis sobáša do Osobitnej matriky v GBP, prípadne za ďalšie poplatky spojené s jej podaním.

 

11. Fotokópie všetkých predkladaných dokumentov

Upozornenie
Konzulárne oddelenie veľvyslanectva prijíma len kompletne vyplnenú žiadosť doloženú všetkými potrebnými dokladmi. Doklady je potrebné predložiť v origináloch. Ak žiadateľ nepožiada o vyhotovenie a osvedčenie odpisu alebo fotokópie z originálu matričného dokladu, vydaného cudzím štátom, veľvyslanectvo zašle do osobitnej matriky jeho originál, ktorý zostáva v archíve osobitnej matriky a nemôže byť žiadateľovi vrátený.
Konzulárne oddelenie veľvyslanectva zasiela žiadosť na Osobitnú matriku Ministerstva vnútra SR, ktorá matričný doklad vystaví a zašle ho späť na konzulárne oddelenie veľvyslanectva, kde si ho možno vyzdvihnúť osobne alebo bude žiadateľovi doručený do vlastných rúk (v prípade, že k žiadosti doložil predplatenú spiatočnú obálku special delivery envelope). Ak o to požiadate pri podávaní žiadosti na veľvyslanectve, osobitná matrika v Bratislave môže zaslať sobášny list na vami uvedenú adresu v SR.


 

Dátum poslednej aktualizácie: 25.10.2019 Dátum vytvorenia: 3.4.2011