Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Osvedčenie o štátnom občianstve

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve

 

REZERVÁCIA TERMÍNU JE NEVYHNUTNÁ

Vybavenie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve trvá približne 3 – 4 mesiace.

 

Čo je osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve:

Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve (ďalej len "osvedčenie") je verejná listina, ktorá preukazuje, že osoba uvedená v osvedčení má štátne občianstvo SR. Štátne občianstvo SR možno okrem osvedčenia preukázať aj platným cestovným pasom SR alebo platným občianskym preukazom SR alebo listinou o udelení občianstva SR. Doklad o štátnom občianstve je nutné predložiť napríklad pri podávaní žiadosti o cestovný pas SR a o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky.

Bližšie informácie o štátnom občianstve

 

Kto môže požiadať:

  • občan SR, ktorý získal občianstvo SR jedným zo spôsobov uvedených v právnych predpisoch platných v SR, a to narodením, udelením, voľbou alebo uzavretím manželstva,

  • rodič (zákonný zástupca) za deti do 18 rokov, s platným dokladom totožnosti.

 

Kde možno požiadať:

O osvedčenie/potvrdenie možno požiadať osobne prostredníctvom Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Londýne. Konzulárne oddelenie zašle žiadosť, ak je kompletná, obvodnému (krajskému) úradu príslušnému podľa miesta trvalého, resp. posledného trvalého pobytu žiadateľa v SR. Ak žiadateľ nikdy nemal na území SR trvalý pobyt, osvedčenie/potvrdenie vystaví Obvodný úrad v Bratislave. Vystavené osvedčenie/potvrdenie obvodný úrad zašle konzulárne oddelenie, ktoré vyzve žiadateľa na jeho vyzdvihnutie alebo mu ho zašle, ak o to vopred požiadal a priložil predplatenú obálku (paid special delivery envelope). O osvedčenie možno požiadať aj priamo na príslušnom obvodnom úrade.


Podľa Zbierky zákonov č. 502/2007 §9a ods.13, “Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.“

 

Náležitosti podania žiadosti:

1. vyplnený formulár žiadosti, je potrebné vypísať, ak žiadateľ nevyplnil formulár elektronickej žiadosti pri rezervácii termínu
 

2. platný doklad totožnosti (môže byť aj neplatný, ak sa žiada o potvrdenie),
 

3. rodný list žiadateľa,
 

4. rodné listy rodičov, príp. starých rodičov ak sa narodili po 31.12.1953,
 

5. doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela/ky, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený. Ak sa sobáš, rozvod alebo úmrtie stali na území cudzieho štátu, je potrebné predložiť doklad s ďalším overením, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí k nemu byť úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka,
 

6. ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ vyzvaný obvodným úradom na ich predloženie,
 

7. uhradenie správneho poplatku,
 

8. fotokópie všetkých predkladaných dokumentov.
 

Upozornenie
Za občana mladšieho ako 18 rokov, žiadosť podáva zákonný zástupca s platným dokladom totožnosti.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2.3.2018 Dátum vytvorenia: 3.4.2011