Vodičské oprávnenia 

Responsive Image
Publikované 14.07.2022

V zmysle § 102 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike okrem platného vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike a v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru uznáva aj platný vodičský preukaz štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o cestnej premávke (Ženeva 1949) alebo zmluvnou stranou Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň 1968) (ďalej len „štát dohovoru“).

Spojené kráľovstvo, Guernsey, Jersey, Isle of Man (ďalej len „korunné územia“) a zámorské územie Gibraltár sú zmluvnými stranami k minimálne jednému z dohovorov. Od 1. januára 2021 sa bude vodičský preukaz vydaný jedným z týchto štátov považovať za vodičský preukaz vydaný štátom dohovoru.

V zmysle § 104 ods. 4, 2. veta a ods. 5 zákona je vodičský preukaz vydaný v štáte dohovoru inom, ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého držiteľ má na území Slovenskej republiky pobyt neplatný, ak tento držiteľ do 60 dní po uplynutí 185 dní od udelenia alebo registrovania pobytu podľa § 2 ods. 2 písm. q) zákona, nepožiadal o výmenu tohto vodičského preukazu. Toto ustanovenie je založené na čl. 41 ods. 2 písm. b) Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň 1968).

S cieľom vyriešiť situáciu, do ktorej sa od 1. januára 2021 dostanú držitelia vodičských preukazov vydaných Spojeným kráľovstvom, korunnými územiami a zámorským územím Gibraltár, ktorým bol pobyt podľa § 2 ods. 2 písm. q) zákona udelený alebo registrovaný pred týmto dátumom, avšak do 31. decembra 2020 môžu užívať výhodu plynúcu z práva EÚ, ktoré bráni povinnej administratívnej výmene ich vodičských preukazov, je potrebné určiť rozhodujúci dátum pre aplikáciu ustanovení § 104 ods. 4, 2. veta a ods. 5 zákona.

S poukazom na čl. 126 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa preto v prípade držiteľa vodičského preukazu vydaného Spojeným kráľovstvom, korunným územím a zámorským územím Gibraltár, ktorému bol pobyt podľa § 2 ods. 2 písm. q) zákona udelený alebo registrovaný do 31. decembra 2020, bude lehota 185 dní od udelenia alebo registrovania tohto pobytu (na účely výmeny vodičského preukazu podľa § 104 ods. 4, 2. veta zákona) počítať od 1. januára 2021.

Na území Spojeného kráľovstva je možné použiť národný vodičský preukaz (nie je potrebný medzinárodný vodičský preukaz) a platné medzinárodné poistenie, tzv. zelenú kartu.


Podmienky cestovania motorovým vozidlom do Spojeného kráľovstva - informácie na webstránke britskej vlády