Výpis z registra trestov

Aktualizované 20.03.2023
Publikované 06.09.2022

Rezervácia termínu je nevyhnutná

Elektronická žiadosť o výpis z registra trestov a rezervácia stretnutia

Žiadosť sa podáva osobne.

Náležitosti podania žiadosti:

  1. vyplnené tlačivo žiadosti, ktoré je k dispozícii na veľvyslanectve, ak žiadateľ nevyplnil elektronický formulár pri rezervácii termínu;
  2. platný doklad totožnosti a fotokópiu dokladu totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas;
  3. uhradiť správny poplatok.

Výpis registra trestov, ktorý je určený na právne úkony v Spojenom kráľovstve musí byť opatrený apostilom, vybavenie takého výpisu z registra trestov trvá približne jeden mesiac.

Ak si to žiadateľ želá, je možné zaslať výpis z registra trestov aj poštou na adresu v Spojenom kráľovstve. V takomto prípade je potrebné priniesť predplatenú spiatočnú obálku do vlastných rúk (pre-paid special delivery envelope).

Ak má byť výpis z registra trestov Slovenskej republiky použitý na právne úkony v inej krajine ako Slovensko a Spojené kráľovstvo, o potrebe a postupe legalizácie bude žiadateľ poučený pri osobnom podaní žiadosti.

Informácie o registri trestov na webovej stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky