Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Znovunadobudnutie štátneho občianstva

Osoba, ktorá stratila slovenské štátne občianstvo nadobudnutím britského štátneho občianstva môže podať žiadosť o jeho udelenie z osobitných dôvodov podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 40/1993 Z.z o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Žiadosť je možné podať na okresnom úrade v sídle kraja alebo na veľvyslanectve Slovenskej republiky. Žiadosť sa podáva osobne, zastúpenie žiadateľa nie je prípustné. 
 
Pre podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR na veľvyslanectve je potrebné si vopred dohodnúť termín prostredníctvom e-mailu cons.london@mzv.sk alebo telefonicky +44 207 313 6470.
 
1. Žiadateľ musí najprv podať žiadosť o registráciu pobytu v SR.
 
Žiadosť o registráciu pobytu na území SR podáva štátny príslušník členského štátu EÚ a Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska osobne na oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu (pdf Okresné riaditeľstvá cudzineckej polície v SR  (pdf; 63.58 KB)) alebo predpokladaného miesta pobytu. Podanie žiadosti o registráciu nie je možné na veľvyslanectve SR v zahraničí. K žiadosti o registráciu je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz) a doklad, ktorým preukazuje skutočnosť, že je bývalým slovenským občanom (napr. listinu o prepustení zo štátneho zväzku SR, listinu o udelení štátneho občianstva Spojeného kráľovstva). Cudzinecká polícia vydá žiadateľovi v deň podania jeho žiadosti o registráciu potvrdenie o registrácii, ktoré žiadateľ doloží k svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR.
 
 
2. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov
 
 
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov môže podať na veľvyslanectve SR v zahraničí osoba, ktorá má povolený trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo registrovaný pobyt na území Slovenskej republiky a preukáže osobitné dôvody na udelenie štátneho občianstva SR.
 
Osobitnými dôvodmi je skutočnosť, že žiadateľ je osobou, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre SR v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej alebo iný dôvod v záujme SR. Iným dôvodom v záujme SR je najmä zlúčenie rodiny, zdravotné dôvody, humanitárne dôvody a skutočnosť, že žiadateľom je bývalý štátny občan SR a k strate štátneho občianstva SR došlo po 1. 1. 1993. Na udelenie štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov nie je právny nárok.
 
K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné doklady:
 
 
1. vyplnenú žiadosť o udelenie štátneho občianstva
 
2. životopis
 
3. platný doklad totožnosti
 
4. rodný list
 
5. doklad o osobnom stave (napr. sobášny list, rozsudok o rozvode manželstva resp. úmrtný list manžela)
 
6. doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, aj doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte
 
7. doklad o bezúhonnosti, nie starší ako 6 mesiacov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom (okrem SR)
 
8. listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky, naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu (ak takýto doklad vlastní)
 
9. potvrdenie o pobyte v inom štáte v čase nadobudnutia tohto občianstva, ak žiadateľ je bývalým občanom, a ak cudzí štát takéto potvrdenie o pobyte vydáva,
 
10. prípadne ďalšie doklady (napr. osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie, rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska a pod.)
 
l) tieto ďalšie doklady
1. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy, doklad o podnikaní, alebo iný doklad o zdroji príjmov
2. potvrdenie o zdravotnom poistení a dĺžke trvania poistného vzťahu,
3. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
4. potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o poberaní dôchodku alebo potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
 
 
Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov podľa bodu 1 až 4, ktoré sa ho týkajú, má ich k dispozícii a doklady, ktoré si nemôže zadovážiť bez ťažkostí, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia. Žiadateľ nemusí predložiť rodný list, sobášny list alebo úmrtný list v prípade, ak matričná udalosť, ktorú preukazuje, nastala na území SR alebo ak bola zapísaná do osobitnej matriky. 
 
 
Doklady k žiadosti žiadateľ predloží v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Predkladané doklady vydané cudzím štátom musia byť opatrené vyšším overením (apostila) a musia byť preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom.
Správny poplatok za udelenie štátneho občianstva SR sa vyberie až po vykonaní úkonu, ak nebude rozhodnuté o jeho upustení alebo znížení podľa osobitného zákona. Ak sú s podaním žiadosti spojené iné konzulárne úkony (napr. osvedčovanie listín alebo podpisov na listine), správny poplatok sa vyberie pri podaní žiadosti.
 
 
V prípade kladného vybavenia žiadosti a doručenia Listiny o udelení štátneho občianstva SR bude žiadateľ vyzvaný na osobné prevzatie listiny, ako aj zloženie sľubu štátneho občana Slovenskej republiky. Sľub štátneho občana zloží osobne na Veľvyslanectve SR v Londýne pri prevzatí listiny.
 
 
Aj v prípade, že žiadosť bola podaná na niektorom okresnom úrade v sídle kraja v Slovenskej republiky, je možné požiadať o doručenie listiny o udelení štátneho občianstva na Veľvyslanectvo SR v Londýne.
Dátum poslednej aktualizácie: 21.2.2018 Dátum vytvorenia: 12.5.2016