1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Overovanie dokladov

Overovanie dokladov

Aktualizované 24.06.2022
Publikované 30.05.2022

Formuláre elektronických služieb

Elektronické služby

Veľvyslanectvo SR v Ľubľane je oprávnené overovať pravosť podpisov osôb a pravosť fotokópií pre ich použitie v Slovenskej republike.

 

Overenie pravosti podpisu osoby

Overením pravosti podpisu veľvyslanectvo osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom podpísal. Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti: občan SR – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom; cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

 

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie veľvyslanectvo osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. Žiadateľ, ktorý si želá overiť pravosť kópie musí priniesť originál listiny a jej vyhotovenú kópiu, ktorá bude po uhradení správneho poplatku legalizovaná ako kópia overená a tým použiteľná na právne a administratívne účely v SR.

 

Správne poplatky  
Overenie pravosti podpisu osoby – 1 podpis 10 eur
Overenie pravosti fotokópie – 1 strana 10 eur

Platba kartou alebo prevodom na účet nie je možná.