Overovanie dokladov


Publikované 30.05.2022

Overovanie podpisov a kópií

V zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch je konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky oprávnené vykonávať funkcie notára.
Táto právomoc spočíva v tom, že konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky overuje pravosť podpisov a pravosť fotokópií. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky nezodpovedá za obsah overovaných listín.

 

Overenie pravosti podpisu

Overením pravosti podpisu konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom podpísal.
Pri overovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť a platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).
 

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu.