1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov

Publikované 19.05.2022

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods.1 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Výpis z registra trestov generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené, ak zákon neustanovuje inak. 

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na orgánoch prokuratúry, na obciach, ktoré vedú matriku, pošte, na integrovaných obslužných miestach alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky. 

Podávanie žiadosti o výpis z registra trestov, ako aj zasielanie výpisu z registra trestov sa uskutočňuje aj elektronickou formou. Žiadosť o výpis z registra trestov žiadateľ vyplní elektronicky prostredníctvom stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V prípade technických problémov je možné sa objednať na podanie žiadosti o výpis z registra trestov telefonicky v stránkové dni (pondelok – streda – piatok) v čase od 9.00 do 12.00 hod. alebo na: cons.minsk@mzv.sk

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti.

 

Splnomocnená osoba musí predložiť:

 • doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa
 • doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť

 

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa podľa platného zákona overuje:

a) u občana Slovenskej republiky - na základe predloženého občianskeho preukazu alebo cestovného pasu (nie vodičského preukazu) a rodného listu,

b) u cudzinca - z predloženého cestovného dokladu a rodného listu.

 

Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať - ak ide o fyzickú osobu:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 
 • štátne občianstvo,
 • pohlavie,
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

 

Pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov prostredníctvom zastupiteľského úradu:

 • občan Slovenskej republiky predloží platný občiansky preukaz SR alebo platný cestovný pas SR a rodný list SR,
 • cudzinec predloží platný cestovný pas domovskej krajiny a rodný list.

 

Výšku správneho poplatku za žiadosť o výpis z registra trestov podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov v časti XVIII. (Konzulárne poplatky). 

Správny poplatok je 10,-eur. Poplatok sa platí v mene euro pri podaní žiadosti do pokladne konzulárneho úseku.

Pätička pre Zښ
Feedback