Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Duplikát matričného dokladu

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matričnej knihy (duplikát rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu) na základe písomnej žiadosti.
 
Žiadosť o duplikát môže podať:
a) osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny,
b) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,
c) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,
d) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,
e) poručník, ak sa o dieťa osobne stará,
f) súdom ustanovený opatrovník.
 
Na účely podania žiadosti o duplikát matričného dokladu sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. Svoj vzťah k osobe, pre ktorú žiada o duplikát matričného dokladu, musí žiadateľ preukázať príslušným dokladom (napr. rodným alebo sobášnym listom).
 
Žiadosť je možné podať buď osobne prostredníctvom veľvyslanectva alebo priamo písomne matričnému úradu, ktorý doklad vydal.
 
Náležitosti podania žiadosti na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve: 
Pri podaní žiadosti priamo na príslušný matričný úrad je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 5 eur. V prípade neuhradenia uvedeného poplatku je matričný doklad zaslaný z príslušného matričného úradu na veľvyslanectvo, ktoré vyzve žiadateľa na uhradenie správneho poplatku a prevzatie vyhotoveného dokladu.
 
Žiadosti podané prostredníctvom veľvyslanectva sa zasielajú na spracovanie príslušnému matričnému úradu. Po vystavení matričného dokladu a jeho doručení na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve je žiadateľ bezodkladne informovaný vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu. 
 

PODANIE ŽIADOSTI

Rezervovanie termínu podania žiadosti je možné telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo na cons.moscow@mzv.sk.
Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2018 Dátum vytvorenia: 19.2.2018