Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Colné a devízové predpisy

Rusko

 
Dovoz a vývoz valuty z/na územie Ruskej federácie upravuje federálny zákon č. 173-FZ z 10.12.2003 o valutovej regulácii a kontrole.
Bez predloženia doplňujúcich dokumentov je povolený dovoz aj vývoz hotovosti, ruskej aj cudzej meny, cestovných a bankových šekov v celkovej hodnote neprevyšujúcej 10 000 USD. Dovoz a vývoz hotovosti, cestovných a bankových šekov v sume prevyšujúcej 10 000 USD podlieha povinnej písomnej colnej deklarácii.
 
 
Množštevné limity pre dovoz tovarov
Pri dovoze tovarov pre osobnú spotrebu fyzickými osobami platia nasledovné limity:
 • liehoviny  a alkoholické nápoje v celkovom objeme max. 5 litrov na osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov (bezcolný dovoz do 2 litrov);
 • max. 200 cigariet alebo 50 cigár, alebo 250 g tabaku. 
Dovoz tovarov do Ruska v objeme presahujúcom vyššie uvedené množstvá je zakázaný. 
 
 
Množstevné limity pre vývoz tovarov
Pre vývoz tovarov určených na osobnú spotrebu fyzických osôb  platia nasledujúce množstevné limity:
- ryby, morské produkty (okrem kaviáru jeseterových rýb) v množstve max. 5 kg;
- kaviár jeseterových druhov rýb v množstve max. 250 g;
- palivo v nádrži motorového vozidla určené na prevádzku vozidla a taktiež v množstve max. 10 litrov nachádzajúce sa v osobitných kanistroch;
- drahé kovy a drahé kamene v colnej hodnote v ekvivalente max. 25 000 USD.
 
Vývoz vyššie uvedených tovarov v stanovených objemoch a hodnotách nepodlieha clu. Vývoz tovarov nad uvedené limity je zakázaný.
 
 
Tovary podliehajúce písomnej colnej deklarácií pri prevoze fyzickou osobou cez colnicu za účelom osobného použitia:
 • tovary dovážané inak ako letecky, ktorých celková hodnota prevyšuje 1500 USD a/alebo ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg;
 • letecky dovážané tovary, ktorých celková hodnota prevyšuje 10000 USD a/alebo ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg;
 • dovoz a vývoz cudzej valuty alebo ruskej meny v hotovosti, cestovných šekov, a cenných papierov v cekovej hodnote prevyšujúcej ekvivalent 10 000 USD;
 • dovážané а vyvážané drahé kovy (zlto, striebro, platina a kovy platinovej skupiny – paládium, irídium, ródium, ruténium, osmium) v akomkoľvek zložení či stave (s výnimkou dočasne vyvážaných šperkov); 
 • drahé kamene – dočasne dovezené a vyvážané smaragdy, rubíny, zafíry, alexandríny, prírodné perly v surovom alebo opracovanom stave; unikátne jantárové formáty, brilianty, 
 • umelecké a kultúrne hodnoty (definované zákonom RF č. 4804-1 o vývoze a dovoze kultúrnych hodnôt);
 • vyvážané štátne vyznamenania Ruskej federácie;
 • prostriedky poškodzujúce ozónovú vrstvu (freóny);
 • kolekcie cenných minerálov a paleontologických nálezov;
 • ohrozené druhy zvierat alebo rastlín, ich časti, deriváty a  z nich vyrobené produkty;
 • zbrane a strelivo, alebo ich časti (vrátane signálnych zbraní);
 • dovážané alkoholické nápoje v množstve prevyšujúcom 2 litre;
 • lieky obsahujúce psychotropné látky určené pre osobnú potrebu na základe lekárskeho predpisu;
 • vysokofrekvenčné prístroje a rádioelektrónové prostriedky civilného využitia,
 • špeciálne prístroje určené k šifrovaniu, špeciálne zariadenia určené na prenos informácií  bez zvukového záznamu;
 • dopravné prostriedky;
 • kompaktné tovary s hmotnosťou vyššou ako 35 kg;
 • tovary dovážané fyzickými osobami vyslanými na prácu v Rusku iným štátom na obdobie prevyšujúce 11 mesiacov (jeden krát ročne) pod podmienkou predloženia dokladov potvrdzujúcich dĺžku a cieľ vyslania do zahraničia; 
 • urny s popolom resp. telesné pozostatky zomrelých.
 
Fyzické osoby, prevážajúce tovary cez ruskú colnicu môžu deklarovať v písomnej forme okrem vyššie uvedených aj iné predmety, vrátane predmetov ktorých celkov hodnota neprevyšuje 1500 USD alebo ich váha neprevyšuje 50 kg. 
 
Zakázaný je dovoz a vývoz za účelom osobného použitia akýmkoľvek spôsobom:
- predmetov, prevážaných v sprevádzanej aj nesprevádzanej batožine a tiež doručovaných poštou alebo kuriérnou službou s cieľom osobného použitia nasledujúcich tovarov: 
 
 • zakázané druhy informácí na tlačených, audiovizuálnych a iných nosičoch;
 • zakázané druhy zbraní určené na služobnú potrebu a osobnú ochranu, ich hlavné časti a munícia;
 • nebezpečné odpady;
 • špeciálne technické prostriedky určené k nelegálnemu získavaniu informácií;
 • jedy, ktoré nie sú prekurzormi narkotických a psychotropných látok;
 • narkotické a psychotropné látky a ich prekurzory (s výnimkou obmedzeného množstva nachádzajúceho sa v liekoch);
 • ľudské orgány a tkanivá, krv a jej komponenty.
 
Zakázaný je vývoz za účelom osobného použitia akýmkoľvek spôsobom nasledujúcich tovarov:
 
 • оdpady а kovový šrot čiernych a farebných kovov uvedených v zozname tovarov podliehajúcich množstevnému obmedzeniu;
 • nespracované vzácne kovy a odpad z nich, rudy a koncentráty vzácnych kovov a nerastných surovín obsahujúcich drahocenné kovy, ktorých export je omedzený;
 • minerálne suroviny (prírodné neopracované kamene), ktorých vývoz z územia colnej únie je obmedzený;
 • informácie o ložiskách nerastného bohatstva;
 • divoko rastúce druhy rastlín s regulovaných vývozom a ich časti využiteľné vo farmaceutickom priemysle, v množstve presahujúcom 3 exempláre z jedného druhu;
 • živé živočíchy žijúce vo voľnej prírode a špecifikované divorastúce rastliny s regulovaných vývozom (okrem poľovníckych a rybárskych trofejí), v počte presahujúcom 3 exempláre z jedného druhu;
 • vzácne kovy a drahé kamene, ktorých colná hodnota prevyšuje 25 000 USD v ekvivalente;
 • ryby a morské produkty, okrem kaviáru jeseterovitých druhov rýb v množstve prevyšujúcom 5 kg;
 • kaviár jeseterových druhov rýb v množstve prevyšujúcom 250 g;
 • pohonné hmoty v prenostných nádobách v množstve prevyšujúcom 10 litrov;
 
Zakázaný je dovoz za účelom osobného použitia akýmkoľvek spôsobom nasledujúcich tovarov:
 • zakázané prostriedky poškodzujúce ozónovú vrstvu (freóny);
 • zakázané prostriedky ochrany rastlín;
 • zakázané prístroje na ťažbu vodných biologických zdrojov;
 • etylalkohol a jeho produkcia v objeme prevyšujúcom 5 litrov na osobu staršiu ako 18 rokov;
 • tabakové výrobky v množstve prevyšujúcоm 50 cigár alebo 200 cigariet alebo 250 g tabaku na osobu staršiu ako 18 rokov;
 • živé zvieratá (okrem včiel, pijavíc a priadky morušovej);
 • rastliny v akejkoľvek podobe a stave, a semená rastlín;
 • drahé kamene v akejkoľvek podobe a stave, a prírodné diamanty s výnimkou šperkárskych výrobkov; 
 • narkotické a psychotropné látky a ich prekurzory, vrátane formy farmaceutických prostriedkov.
 
 
Do Ruska je zakázaný dovoz a vývoz strelných, bodných a sečných zbraní, streliva, výbušných látok, pornografickej produkcie, drog a psychotropných látok. Dovoz niektorých druhov z týchto tovarov a materiálov môže byť podmienený súhlasom príslušných ruských orgánov.
 
Mimoriadnu pozornosť musia turisti venovať vývozu starožitností, obrazov, umeleckých diel, historických zbraní, archívnych dokumentov a knižných diel a iných predmetov historického významu. V týchto prípadoch je nutné predložiť na hraničnom priechode povolenie na vývoz týchto predmetov vydané Ministerstvom kultúry RF. 
 
Vyššie uvedené zoznamy tovarov sú indikatívne. Úplnú aktuálnu informáciu nájdete na www.customs.ru,  www.tks.ru.
 
Pri dovoze zvierat na územie Ruska je nutné predložiť potvrdenie o príslušnom očkovaní a vyhovujúcom zdravotnom stave. To platí aj pre ich vývoz z Ruska. Obe potvrdenia sa odporúča mať s prekladom do ruského jazyka. 
 
Dovoz motorových vozidiel
V rámci colného vybavovania motorových vozidiel dočasne dovezených alebo vyvezených z Ruskej federácie je povinnosťou osoby dovážajúcej motorové vozidlo zaregistrovať ho už na colnici hraničného priechodu, ktorý osoba s autom prekračuje. Colník na základe poskytnutých údajov (osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz motorového vozidla a doklady potvrdzujúce vlastníctvo motorového vozidla) na hraničnom priechode vystaví potvrdenie o dovoze auta na dobu potrebnú na prepravu motorového vozidla do miesta prechodného alebo trvalého bydliska osoby dovážajúcej automobil. Platnosť potvrdenia o dovoze auta sa predlžuje na príslušnom colnom úrade podľa miesta trvalého alebo prechodného bydliska osoby, ktorá auto dováža. Pre občana cudzieho štátu sa platnosť potvrdenia o dovoze auta predlžuje a vystavuje na celú dobu jeho pobytu na území Ruska podľa jeho trvalého alebo prechodného miesta bydliska. Pokiaľ nie je možné okamžite vybaviť a zaplatiť administratívne poplatky v deň príchodu občana s automobilom na príslušný colný úrad, auto sa premiestňuje do dočasného colného skladu, z ktorého je motorové vozidlo vydané občanovi až po doplnení všetkých chýbajúcich náležitostí a zaplatení poplatkov za úkony spojené s dovozom auta. Podľa Rozhodnutia o aplikácii jednotných colných sadzieb č. 718, občania cudzích štátov, ktorých motorové vozidlo je zaregistrované v cudzom štáte, môžu na prechodnú dobu doviezť na územie Ruskej federácie automobily bez platenia colných poplatkov, avšak len na dobu svojho dočasného pôsobenia, ktorá nepresiahne lehotu jedného roka. V priebehu tohto roka je možné požiadať o predĺženie doby dočasného dovozu auta bez colného poplatku. V prípade, že občan motorové vozidlo nevyvezie za hranicu Ruskej federácie po uplynutí určenej doby, vzťahujú sa na tieto motorové vozidlá colné poplatky určené v Rozhodnutí. 
 
Colné predpisy a limity sa pravidelne menia, preto odporúčame pred cestou oboznámiť sa s najnovšími zmenami. Bližšie informácie nájdete na www.customs.ruwww.tks.ru.
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 17/04/2018

Arménsko

Zákony Arménskej republiky neobmedzujú množstvo dovozu a vývozu valút. Existujú však obdobia, kedy je treba valutu prevádzať bankovým prevodom, pokiaľ presahuje čiastku, ktorú možno považovať za vyššiu, než je osobná spotreba.

Dátum poslednej aktualizácie: 27/03/2018