Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Narodenie dieťaťa

K podaniu žiadosti o zápas narodenia dieťaťa a vystavenie slovenského rodného listu dieťaťa je potrebné: 
 
 • dostaviť sa na konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve osobne,
 • formulár zápisu o narodení dieťaťa vyplniť čitateľne paličkovým písmom alebo na PC 
 • predložiť platné doklady totožnosti rodičov,
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas Slovenskej republiky a cestovný pas občana iného štátu, ak je jeden z rodičov cudzincom)
 • predložiť originál cudzozemského rodného listu dieťaťa,
  Originál rodného listu opatrený apostilou alebo superlegalizáciou, ak sa príslušné overenie vyžaduje.
  Pozn.: V zmysle Zmluvy medzi ČŠSR a ZSSR o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach sa nevyžaduje, aby bol rodný list vydaný Ruskou federáciou opatrený apostilou.
  Doklad sa nevracia, preto v prípade, ak žiadateľ vlastní len jeden originál rodného listu dieťaťa, treba predložiť aj úradne (notárom) overenú fotokópiu, spoločne zviazaný s prekladom do slovenského jazyka, vyhotoveným úradným prekladateľom zapísaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR alebo overený zastupiteľským úradom SR. 
  Pozn. Preklad môže vyhotoviť aj žiadateľ a veľvyslanectvo v prípade jeho správnosti preklad overí.
 • predložiť originál sobášneho listu rodičov, spravidla vydaného v Slovenskej republike,
  Pokiaľ sa predkladá sobášny list vyhotovený iným štátom, je potrebné predložiť aj úradný preklad sobášneho listu do slovenského jazyka. Preklad vyhotoví úradný prekladateľ zapísaný v zozname prekladateľov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR, alebo preklad môže vyhotoviť aj žiadateľ a veľvyslanectvo v prípade jeho správnosti preklad overí. Odporúča sa, aby žiadateľ spolu so žiadosťou o zápis narodenia dieťaťa požiadal aj o zápis manželstva do osobitnej matriky. 
 • v prípade, ak rodičia nie sú v čase narodenia dieťaťa zosobášení, musia sa obaja dostaviť na veľvyslanectvo k podpísaniu súhlasného prehlásenia rodičov o otcovstve dieťaťa (v prípade, že tak neurobia, bude slovenský rodný list dieťaťa vystavený bez uvedenia otca dieťaťa). 
 • ak si rodičia želajú zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (-á, -ová), musia spísať osobitnú žiadosť,
 • ak je jeden z rodičov občanom Ruskej federácie, musia sa obaja rodičia dostaviť na veľvyslanectvo k podpísaniu Vyhlásenia rodičov o voľbe štátneho občianstva SR podľa článku 1 ods.1 Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva. 
 
 
UPOZORNENIE
V súlade s platnou Zmluvou medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojitého občianstva musí byť voľba štátneho občianstva Slovenskej republiky vykonaná do 90 dní od narodenia dieťaťa v Ruskej federácii.
 
Ak je jeden z rodičov občanom Ruskej federácie, zároveň so žiadosťou o zápis narodenia dieťaťa rodičia podávajú žiadosť o zistenie občianstva SR vydanie osvedčenia o štátnom občianstve dieťaťa (bližšie informácie v sekcii Štátne občianstvo).
 
 • ak je žiadateľka o zápis narodenia rozvedená, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.
  Ak bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené v Ruskej federácii musí byť rozhodnutie preložené úradným prekladateľom uvedeným v zozname vedenom Ministerstva spravodlivosti SR alebo zastupiteľským úradom.
  Pozn. V závislosti od štátu, ktorý manželstvo rozviedol, môže byť nevyhnutné, aby bol rozsudok najskôr uznaný Krajským súdom v Bratislave. V zmysle Zmluvy medzi ČŠSR a ZSSR o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach rozhodnutie súdu o rozvode  sa uznáva na území druhej zmluvnej strany bez ďalšieho konania. Na návrh oprávneného však možno podať návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom. 
 • ak je žiadateľka o zápis narodenia ovdovená, je potrebné predložiť úmrtný list bývalého partnera,
 • uhradiť správny poplatok za podanie žiadosti o zápis narodenia v hotovosti v Euro pri podaní žiadosti v pokladni konzulárneho úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve.
 
 
Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 eur.  
 

Podanie žiadosti o zápis narodenia dieťaťa môže byť spojené s úhradou ďalších správnych poplatkov (overenie podpisu, overenie fotokópie dokladu, overenie prekladu, potvrdenie o občianstve a.i.) v závislosti od predložených dokladov.

Správne poplatky sa uhrádzajú v mene euro do pokladne konzulárneho úseku.

 

Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného dokladu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu. 

 

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia osobitnej matrike. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

 
 
 

PODANIE ŽIADOSTI

Rezervovanie termínu podania žiadosti je možné elektronicky na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 
V prípade technických problémov je možné objednať sa na podanie žiadosti telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo na cons.moscow@mzv.sk.
 
 

Formuláre:

docx Zápis o narodení  dieťaťa  (docx; 22.94 KB)
 
 
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 27.3.2019 Dátum vytvorenia: 16.1.2018