Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

Uzavretie manželstva v zahraničí

Ak občan Slovenskej republiky plánuje uzatvoriť manželstvo v zahraničí môže požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve o vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v zahraničí (nahrádza potvrdenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva občana). Veľvyslanectvo v dokumente potvrdzuje skutočnosť, že „Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave.“
Za vydanie potvrdenia sa uhrádza poplatok 20 eur (položka 262 Sadzobníka správnych poplatkov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).
 

Zápis uzavretia manželstva v zahraničí

Aby mohlo byť manželstvo uzavreté v zahraničí uznané v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu).
 

Kto a kde môže požiadať o zápis

O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov občanom Slovenskej republiky. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve alebo na matričnom úrade príslušnom podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana. 
K podaniu žiadosti o zápis manželstva a vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné: 
 
 • dostaviť sa na konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve osobne,
 • formulár zápisu o uzavretí manželstva vyplniť čitateľne paličkovým písmom alebo na PC 
 • predložiť platné doklady totožnosti manželov,
  (občiansky preukaz alebo cestovný pas Slovenskej republiky a cestovný pas občana iného štátu, ak je jeden z manželov cudzincom)
 • predložiť originál cudzozemského sobášneho listu,
  Originál sobášneho listu opatrený apostilou alebo superlegalizáciou, ak sa príslušné overenie vyžaduje.
  Pozn.: V zmysle Zmluvy medzi ČŠSR a ZSSR o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach sa nevyžaduje, aby bol sobášny list vydaný Ruskou federáciou opatrený apostilou. Doklad sa nevracia, preto v prípade, ak žiadateľ vlastní len jeden originál sobášneho listu, odporúča sa predložiť úradne (notárom) overenú fotokópiu, spoločne zviazanú s prekladom do slovenského jazyka, vyhotoveným úradným prekladateľom zapísaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR alebo overený zastupiteľským úradom SR. 
  Pozn. Preklad môže vyhotoviť aj žiadateľ a veľvyslanectvo v prípade jeho správnosti preklad overí.
 • ak je žiadateľ o zápis uzavretia manželstva rozvedený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, s vyznačením jeho právoplatnostiAk bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené v Ruskej federácii musí byť rozhodnutie preložené úradným prekladateľom uvedeným v zozname vedenom Ministerstva spravodlivosti SR alebo zastupiteľským úradom. 
  Pozn. V závislosti od štátu, ktorý manželstvo rozviedol, môže byť nevyhnutné, aby bol rozsudok najskôr uznaný Krajským súdom v Bratislave. V zmysle Zmluvy medzi ČŠSR a ZSSR o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach rozhodnutie súdu o rozvode  sa uznáva na území druhej zmluvnej strany bez ďalšieho konania. Na návrh oprávneného však možno podať návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom. 
 • úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený,
 • uhradiť správny poplatok za podanie žiadosti o zápis uzavretia manželstva v hotovosti v Euro pri podaní žiadosti v pokladni konzulárneho úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve.
 
Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 eur.  
Podanie žiadosti o zápis uzavretia manželstva môže byť spojené s úhradou ďalších správnych poplatkov (overenie fotokópie dokladu, overenie prekladu, a.i.) v závislosti od predložených dokladov.
Správne poplatky sa uhrádzajú v mene euro do pokladne konzulárneho úseku.
 
Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného matričného dokladu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu. 
Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia osobitnej matrike. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.
 

PODANIE ŽIADOSTI

Rezervovanie termínu podania žiadosti je možné elektronicky na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 
V prípade technických problémov je možné objednať sa na podanie žiadosti telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo na  cons.moscow@mzv.sk.

Formuláre:

docx Zápis o uzavretí manželstva  (docx; 24.19 KB)
 
Taktiež je možné využiť na vyplnenie elektronické formuláre na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2018 Dátum vytvorenia: 19.2.2018

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v zahraničí

Ak občan Slovenskej republiky plánuje uzavrieť manželstvo v Portugalsku, môže požiadať veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone o vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v zahraničí (nahrádza potvrdenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva občana). Veľvyslanectvo v dokumente potvrdzuje skutočnosť, že „Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave“. 
Za vydanie potvrdenia sa hradí správny poplatok. Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.