1. Domov
 2. Služby
 3. Informácie pre cudzincov
 4. Národné víza

Národné víza

Aktualizované 14.07.2022
Publikované 14.07.2022

Národné vízum (D)

Národné vízum je forma povolenia na pobyt udeleného Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na území SR. Národné vízum zároveň oprávňuje držiteľa zdržiavať sa na území iných členských štátov po dobu max. 90 dní v rámci ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia pri splnení podmienok stanovených Kódexom schengenských hraníc. 

 

Kto môže požiadať o národné vízum

Štátni príslušníci tretích krajín – štátni občania Ruska, Arménska a Azerbajdžanu a občania tretích krajín s povoleným pobytom v Ruskej federácii, Arménsku a Azerbajdžane. 

Za neplnoletého žiadateľa podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. 

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak 

a) je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike;

b) je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne; 

c) je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo

d) je to v záujme Slovenskej republiky;

e) rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, ak neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok. 

 

Kde môžete podať žiadosť o vízum

Žiadosť o žiadosť o udelenie národného víza môžete podať na Veľvyslanectve SR v Moskve alebo na Generálnom konzuláte SR v Sankt Peterburgu. 

 

Doklady, ktoré je potrebné predložiť k žiadosti o vízum

Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti sa podrobiť zosnímaniu odtlačkov prstov. Otlačky prstov neodovzdávajú osoby mladšie ako 12 rokov.

K žiadosti o udelenie národného víza žiadateľ predkladá (základné doklady):

 • žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive;
 • platný cestovný doklad (platnosť pasu musí byť minimálne 90 dní po odchode zo SR); 
 • farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu aktuálnu podobu žiadateľa;
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu (napr. písomné oznámenie policajného útvaru o udelení prechodného alebo trvalého pobytu, rozhodnutie o prijatí na štúdium na jazykovej škole v požadovanom rozsahu, iný dokument potvrdzujúci, že vydanie národného víza je potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo je to v záujme Slovenskej republiky); 
 • doklad o zdravotnom poistení  najmenej po dobu platnosti národného víza

Študent na jazykovej škole okrem základných dokladov k žiadosti predkladá aj doplňujúce doklady:

 • doklad o zabezpečení ubytovania v SR počas štúdia na jazykovej škole (napr. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania, ak je na to oprávnený);
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR (napr. potvrdenie o zostatku na účte vo výške 56 eur/deň pobytu vedenom v banke v SR, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke na meno žiadateľa).

K žiadosti o udelenie národného víza v súvislosti podaním žiadosti o pobyt na oddelení cudzineckej polície na území SR žiadateľ okrem základných dokladov predkladá aj doplňujúce doklady:

 • úplná žiadosť o pobyt, ktorá má byť podaná v SR (po vykonaní kontroly sú doklady vrátené žiadateľovi);
 • fotokópie všetkých dokladov k žiadosti o pobyt; fotokópie sa predkladajú  jednostrannom nezošitom vyhotovení; 
 • doklad o zabezpečení ubytovania v SR najmenej po dobu platnosti národného víza; doklad sa nevyžaduje, ak relevantný doklad o zabezpečení ubytovania v SR predkladaný k žiadosti o pobyt pokrýva dobu platnosti národného víza;
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR najmenej po dobu platnosti národného víza (napr. potvrdenie o zostatku na účte vo výške 56 eur/deň pobytu vedenom v banke v SR, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke na meno žiadateľa); doklad sa nevyžaduje, ak relevantný doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR predkladaný k žiadosti o pobyt pokrýva dobu platnosti národného víza;
 • doklad o doprave na Slovensko.

Rodinný príslušník azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je povinný k žiadosti o udelenie národného víza predložiť:

 • platný cestovný doklad, 
 • doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah 
 • doklad o závislosti.

Doklady k žiadosti o udelenie národného víza sa predkladajú v origináli. 

Doklad o prijatí na štúdium na jazykovej škole sa predkladá s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou organizácie. 

Veľvyslanectvo si môže od štátneho príslušníka tretej krajiny v individuálnych prípadoch vyžiadať ďalšie doklady, ak sú predložené doklady nepostačujúce na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza. 

 

Termín pre podanie žiadosti o vízum

Žiadosť o udelenie národného víza sa na zastupiteľskom úrade podáva v úradných hodinách bez predchádzajúcej rezervácie termínu, s výnimkou žiadosti o národné vízum za účelom podania žiadosti o pobyt v SR.  

Na podanie žiadosti o národné vízum v súvislosti s podaním žiadosti o povolenie na pobyt priamo na oddelení cudzineckej polície PPZ v SR je nutné vopred sa objednať sa na konkrétny termín:

1) telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 hod. na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo

2) prostredníctvom e-mailu: cons.moscow@mzv.sk

 

Poplatok za vízum

Poplatok za podanie žiadosti sa uhradí v eurách a v hotovosti priamo na zastupiteľskom úrade. 

Prehľad poplatkov: 

a) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike - 9,50 EUR;

b) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme SR alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v SR, okrem prípadu podľa písm. a); - 33 EUR;

c) žiadosť o národné vízum v súvislosti s účelom štúdia na jazykovej škole – bezplatne.

V prípade zamietnutia žiadosti o vízum sa žiadateľovi správny poplatok nevracia. 

 

Ako dlho trvá prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia. 

Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku ministerstva vnútra. 

 

Udelenie národného víza

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené 

a) na 90 dní a  dva vstupy, ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s prevzatím udeleného pobytu alebo podaním žiadosti o pobyt v Slovenskej republike,

b) na dĺžku jazykového vzdelávania na jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského roka,

c) na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, 

d) na nevyhnutný čas, ak ide udelenie národného víza na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo v záujme Slovenskej republiky.

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do národného víza.

 

Zrušenie národného víza

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak zistí skutočnosti, ktoré by odôvodňovali neudelenie národného víza, ak je štátny príslušník tretej krajiny administratívne vyhostený alebo ak mu bol uložený trest vyhostenia.

 

Neudelenie národného víza

Zastupiteľský úrad alebo ministerstvo vnútra neudelí národné vízum, ak

a) štátny príslušník tretej krajiny nepredloží k žiadosti o udelenie národného víza všetky doklady; 

b) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie národného víza alebo

c) štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby. 

Voči rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o národné vízum nie je možné podať odvolanie. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.