Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Vstup cudzincov do SR

Občania Ruskej federácie, Arménska a Azerbajdžanu, potrebujú na vstup do SR vízum. Od vízovej povinnosti po dobu 90 dní v rámci 180 dní sú oslobodení držitelia diplomatických a služobných pasov Ruskej federácie, Arménska a Azerbajdžanu.

 V súlade s Kódexom Schengenských hraníc č. 562/2006 a Nariadenia EP a Rady ES č. 895/2006 a 896/2006:

Krátkodobé vízum na vstup do SR nie je potrebné, ak cudzinec je držiteľom:

  • povolenia na pobyt v niektorom členskom štáte  vykonávajúcom schengenské acquis;
  • povolenia na pobyt rodinného príslušníka občana EÚ (vydané podľa smernice EP a Rady č. 38/2004/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov;
  • cestovného dokladu vydaného členským štátom osobe bez štátnej príslušnosti;
  • cestovného dokladu pre utečenca vydaného členským štátom.

Maximálna doba povoleného pobytu cudzinca v SR na základe víza je obmedzená dobou platnosti víza a počtom dní povoleného pobytu. Ak je cudzinec držiteľom dlhodobého povolenia na pobyt vydaného iným členským štátom, súhrnná doba pobytu v iných členských štátov nesmie presiahnuť 90 dní v rámci 180 dní, čo zahŕňa posúdenie obdobia 180 dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu. 

Cudzinec je povinný pri vstupe na územie Slovenskej republiky podrobiť sa hraničnej kontrole a:

  • predložiť platný cestovný doklad, alebo doklad, ktorý ho oprávňuje prekročiť hranicu;
  • predložiť platné vízum, ak sa takéto vízum požaduje alebo povolenie na pobyt;
  • podrobiť sa kontrole odtlačkov prstov (ak relevantný právny predpis nestanovuje inak);
  • na požiadanie zdôvodniť účel a podmienky plánovaného pobytu a dostatočné finančné zabezpečenie pobytu a návrat do krajiny pôvodu alebo do inej krajiny, ktorá ich prijme;
  • na požiadanie predložiť doklady preukazujúce účel cesty žiadateľa, ubytovanie a spiatočný lístok (podľa ustanovení Kódexu Schengenských hraníc).


Ohlasovacia povinnosť: Cudzinec je povinný do troch pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR ohlásiť útvaru cudzineckej polície SR, príslušnému podľa miesta pobytu, začiatok krátkodobého pobytu na území SR, adresu miesta pobytu a predpokladanú dobu pobytu na území SR.

Za cudzinca ubytovaného v ubytovacom zariadení ohlási pobyt cudzineckej polícii prevádzkovateľ zariadenia.

Dátum poslednej aktualizácie: 10.2.2017 Dátum vytvorenia: 11.2.2016