Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Doklady k žiadosti o vízum

PODANIE ŽIADOSTI O SCHENGENSKÉ VÍZUM 

Pred podaním žiadosti o vízum na veľvyslanectve je žiadateľ povinný vyplniť elektronickú žiadosť o vízum a rezervovať si termín pre osobné podanie žiadosti na veľvyslanectve prostredníctvom internetovej stránky: https://ezov.mzv.sk.
 
Žiadatelia o vízum pri podaní žiadosti povinní odovzdať odtlačky desiatich prstov. Odtlačky prstov sa snímajú raz za 59 mesiacov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.
 
Hoci žiadateľ o vízum v minulosti odtlačky odovzdal, odtlačky žiadateľa sa musia zosnímať opakovane v prípade:
 • pochybností o totožnosti žiadateľa; 
 • ak nie je možné odtlačky získať z predchádzajúcej žiadosti o vízum nachádzajúcej sa vo VIS;
 • ak nízka kvalita v minulosti zosnímaných odtlačkov prstov uložených vo VIS neumožňuje ich použitie v novej žiadosti.
 
Od povinnosti podrobiť sa zosnímaniu odtlačkov prstov rúk sú oslobodené nasledovné kategórie osôb:
a) deti mladšie ako 12 rokov; 
 
b) osoby, ktorým je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov; 
 
c) hlavy štátov alebo predsedovia vlád a členovia národných vlád sprevádzaní manželkami alebo manželmi, a členovia ich oficiálnej delegácie, ak sú na oficiálny účel pozvaní vládou členského štátu alebo medzinárodnými organizáciami.
 
 
Žiadosť o udelenie víza možno podať najskôr 3 mesiace pred začiatkom plánovanej cesty.
 

VŠEOBECNÝ ZOZNAM DOKLADOV PREDKLADANÝCH K ŽIADOSTI O SCHENGENSKÉ VÍZUM 

Tento zoznam Vám pomôže pripraviť potrebné doklady na účel podania žiadosti o vízum. Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve môže požadovať predloženie ďalších dokumentov alebo informácií alebo Vás pozvať na osobný pohovor, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie o Vašej žiadosti. Predloženie nižšie uvedených dokladov nezaručuje automatické udelenie víz. 
 

1. Žiadosť o udelenie víza; 

- úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom (2 podpisy, v odseku 37 a na poslednej strane). Vyplňuje sa latinkou. 
Za maloletých  podpisuje osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti alebo zákonný zástupca.

2. Cestovný pas; 

- platný po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu zo Schengenského priestoru, ktorý obsahuje najmenej dve prázdne stránky a bol vydaný nie viac ako pred desiatimi rokmi.
Iné: Žiadateľ zároveň predkladá kópiu dátovej strany cestovného pasu žiadateľa.

3. 1 fotografia; 

- zodpovedajúca požiadavkám ICAO,  farebná s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, na svetlom pozadí.

4. Cestovné zdravotné poistenie 

- pokrývajúce celú dobu pobytu alebo prvú plánovanú cestu, platné pre všetky krajiny schengenského priestoru. Musí zahŕňať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia, naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia  žiadateľa počas pobytu. Požadované minimálne poistné krytie je 30 000 eur.

5. Kópia občianskeho preukazu; 

- všetky strany, ktoré obsahujú osobné údaje, informáciu o vydaní zahraničného cestovného pasu, registrácii miesta pobytu v Ruskej federácii, rovnako ako 14. strana s poznámkami alebo bez nich.

6. Kópia predchádzajúcich schengenských víz žiadateľa;

7. V prípade maloletých osôb:

 • Kópia rodného listu
 • Súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom je nutný len v prípade, že mladiství necestujú v sprievode oboch rodičov/zákonných  zástupcov. Výnimkou je rodič, ktorý má výhradné rodičovské práva (t. zn., ak druhý rodič zomrel alebo bol pozbavený rodičovských práv) - v tomto prípade sa predkladá úmrtný list alebo rozhodnutie súdu.
 • Kópia platného udeleného schengenského víza rodiča sprevádzajúceho maloletého, ak bolo vízum udelené oddelene;

8. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín:

Doklad preukazujúci legálny pobyt na území Ruskej federácie (napr. povolenie na pobyt, dlhodobé vízum alebo registrácia FMS), platný po dobu najmenej troch mesiacov po plánovanom návrate zo schengenského priestoru.
V prípade osôb, ktoré nemajú stále bydlisko na území Ruskej federácie - dôkaz legálneho pobytu na území Ruskej federácie a odôvodnenie podania žiadosti o vízum v Ruskej federácii, a nie v krajine stáleho bydliska.

9. Poplatok za vízum; 

– v zmysle kategórií uvedených v dohodách o uľahčení vydávania víz a Vízovom kódexe. 
 
Úhrada správneho poplatku za vízum prebieha v pokladni konzulárneho úseku v hotovosti v mene euro.
V prípade zamietnutia žiadosti o vízum sa poplatok za vízum žiadateľovi nevracia.
 
Poplatok za podanie žiadosti o vízum pre občanov Ruskej federácie:
 • deti do 6 rokov - bezplatne;
 • 35 eur (vydanie víza do 5 pracovných dní);
 • 70 eur (expresné vydanie víza do 3 pracovných dní).
 
Poznámka: Lehoty nezahŕňajú deň podania žiadosti.
 
Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Ruskom a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:
 
a) blízki príbuzní – manželia, deti (vrátane adoptovaných), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnuci – občanov Európskej únie a Ruskej federácie s legálnym pobytom na území Ruskej federácie alebo členských štátov;
 
b) členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Ruskej federácii budú zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Ruskej federácie alebo jedného z členských štátov;
 
c) členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;
 
d) žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;
 
e) zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby ich sprievod;
 
f) osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov, vrátane urgentnej lekárskej liečby, a ich sprievod alebo osoby, ktoré cestujú na účely účasti na pohrebe blízkeho príbuzného alebo návštevy vážne chorého blízkeho príbuzného;
 
g) účastníci mládežníckych medzinárodných športových podujatí a ich sprievod;
 
h) účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;
 
i) účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami.
 
 
V prípade žiadosti o expresné vízum sú od poplatku za vízum oslobodené iba kategórie uvedené v bodoch  b), e) a f).
 
Podrobnú informáciu o vízových poplatkoch možno nájsť v časti „VÍZOVÉ POPLATKY
 

10. Dokumenty potvrdzujúce účel cesty:

Turistický pobyt
 • Voucher vydaný akreditovanou cestovnou kanceláriu;
 • Potvrdenie o rezervácii ubytovania vydané priamo právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá poskytuje ubytovanie v SR;
  - Ak potvrdenie o rezervácii ubytovania vydáva právnická osoba (napr. hotel, penzión, ubytovňa, hostel, atď.) predkladá sa o potvrdenie o rezervácii ubytovania s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou právnickej osoby. Nevyžaduje potvrdenie o úhrade ubytovania.
  - Ak potvrdenie o rezervácii ubytovania vydáva fyzická osoba (napr. majiteľ nehnuteľnosti, osoba s právom užívania nehnuteľnosti) predkladá sa potvrdenie o rezervácii ubytovania alebo poskytnutí ubytovania s notársky overeným podpisom vystavovateľa potvrdenia. Nevyžaduje potvrdenie o úhrade ubytovania.
 • Zmluva o prenájme nehnuteľnosti;
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti žiadateľom v SR;
 
Upozornenie:
Potvrdenie o rezervácii ubytovania v SR cez internetové rezervačné stránky, napr. airbnb.com, booking.com, hotels.ru, ostrovok.ru sa neakceptuje ako postačujúce, z dôvodu, že uvedené stránky nie sú priamym poskytovateľom ubytovania. 
Ak žiadateľ uprednostňuje rezervačné stránky ako nástroj vyhľadávania poskytovateľov ubytovania a nástroj pre rezerváciu ubytovania, po uskutočnení rezervácie takýmto spôsobom je potrebné obrátiť sa priamo na poskytovateľa ubytovania a požiadať ho o vydanie potvrdenia o rezervácii ubytovania.
 
 
Návšteva na základe pozvania
(zahŕňa súkromné, pracovné, obchodné aj oficiálne návštevy)
 • Originál pozvania vystaveného fyzickou osobou s notársky overeným podpisom pozývateľa. Platnosť pozvania 3 mesiace od dátumu vystavenia (overenia podpisu notárom).
 • Pozvanie overené útvarom Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ SR;
 • Originál pozvania vystaveného právnickou osobou s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou organizácie/firmy.  Platnosť pozvania 3 mesiace od dátumu vystavenia. 
  V mimoriadnych prípadoch, ak z časových dôvodov nie je možné včas doručiť pozývanej osobe originál pozvania,  možno akceptovať aj kópiu pozvania vystaveného právnickou osobou pod podmienkou, že podpis oprávnenej osoby na dokumente bol notársky overený.
 
 
Doklady potvrdzujúce účel cesty pre kategórie žiadateľov uvedených v Dohode medzi EÚ a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz:
a) pre členov oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Ruskej federácii budú zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Ruskej federácie alebo jedného z členských štátov:
— list vydaný príslušným orgánom členského štátu alebo Ruskej federácie alebo európskou inštitúciou, potvrdzujúci, že žiadateľ je členom tejto delegácie a cestuje na územie druhej zmluvnej strany s cieľom zúčastniť sa na uvedených podujatiach, spolu s kópiou oficiálneho pozvania;
 
b) pre podnikateľov a zástupcov obchodných organizácií:
— písomná žiadosť od hostiteľskej právnickej osoby alebo spoločnosti, organizácie, úradu alebo ich pobočiek, štátnych a miestnych orgánov Ruskej federácie a členských štátov alebo organizačných výborov obchodných a priemyselných výstav, konferencií a sympózií na území Ruskej federácie alebo jedného z členských štátov;
 
c) pre vodičov medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorí uskutočňujú svoju činnosť medzi územím Ruskej federácie a členských štátov s vozidlami registrovanými v členských štátoch alebo v Ruskej federácii:
— písomná žiadosť od vnútroštátneho združenia (zväzu) dopravcov Ruskej federácie alebo vnútroštátnych združení dopravcov členských štátov vykonávajúcich medzinárodnú cestnú prepravu s uvedením účelu, dĺžky a počtu ciest;
 
d) pre členov vlakových posádok, posádok  chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú medzi územím členských štátov a Ruskej federácie:
— písomná žiadosť od príslušnej železničnej spoločnosti Ruskej federácie alebo členských štátov s uvedením účelu, dĺžky a počtu ciest;
 
e) pre novinárov:
— certifikát alebo iný doklad vydaný profesijnou organizáciou, preukazujúci, že dotknutá osoba je kvalifikovaný novinár, a doklad vydaný jej zamestnávateľom, potvrdzujúci, že účelom cesty je výkon novinárskej práce;
 
f) pre účastníkov vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov:
— písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o účasť na týchto aktivitách;
 
g) pre žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúcich učiteľov, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných súvisiacich školských aktivít:
— písomná žiadosť alebo potvrdenie o zápise od hostiteľskej univerzity, akadémie, inštitútu, fakulty alebo školy, alebo študentský preukaz alebo potvrdenie o zapísaných predmetoch;
 
h) pre účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich profesionálny sprievod:
— písomná žiadosť od hostiteľskej organizácie: príslušných orgánov, národných športových federácií členských štátov alebo Ruskej federácie, národného olympijského výboru Ruskej federácie alebo národných olympijských výborov členských štátov;
 
i) pre účastníkov oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami:
— písomná žiadosť príslušného vedúceho správy/starostu týchto miest;
 
j) pre blízkych príbuzných – manželov, deti (vrátane adoptovaných), rodičov (vrátane opatrovníkov), starých rodičov a vnukov – ktorí navštevujú občanov Európskej únie alebo Ruskej federácie s legálnym pobytom na území Ruskej federácie alebo členských štátov:
— písomná žiadosť od hostiteľskej osoby;
 
k) pre návštevníkov vojenských a civilných cintorínov:
— úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie hrobu, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným.
 

11. Potvrdenie o finančnom zabezpečení žiadateľa

Doklady potvrdzujúce finančné zabezpečenie žiadateľa nesmú byť vydané viac ako 30 dní pred podaním žiadosti.
Požadovaná suma finančného zabezpečenia 56 euro/deň. Finančné zabezpečenie možno zdokladovať predložením niektorého z nasledujúcich dokumentov, napr.:
 
 • potvrdenie o zamestnaní s uvedením výšky príjmu; 
 • originál výpisu z bankového účtu s uvedením transakcií za posledné 3 mesiace; 
 • osvedčenie o príjmoch fyzickej osoby 2 NDFL alebo 3NDFL; 
 • potvrdenie o finančnom sponzorstve treťou osobou (napr. pozvanie overené cudzineckou políciou SR; sponzorský list a jeden z vyššie uvedených dokladov vydaných na meno sponzora). Pokiaľ finančné zabezpečenie žiadateľ pokrýva pozývateľ, je potrebné uviesť túto skutočnosť v pozvaní. 
 

12. Dokumenty potvrdzujúce úmysel žiadateľa opustiť schengenskú zónu pred skončením platnosti víza, 

napr. spiatočný cestovný lístok alebo letenka
V prípade, ak žiadateľ cestuje motorovým vozidlom, predkladá kópiu vodičského preukazu a zákonného poistenia motorového vozidla, tzv. zelená karta.
 

11. Doplňujúce dokumenty 

– v prípade nejasností môže veľvyslanectvo požadovať predloženie dodatočných dokladov týkajúcich sa cesty žiadateľa. 
 
 
 
RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI OBČANOV ÚNIE
Vyššie uvedený zoznam dokladov predkladaných k žiadosti o vízum sa nevzťahuje na rodinných príslušníci občanov Únie (EÚ, EHP a Švajčiarsko). Rodinným príslušníkom občanov Únie sa víza udeľujú v zjednodušenom režime. 
Upozornenie: Rodinní príslušníci občanov SR sa pre účel vydania víza nepovažujú za rodinných príslušníkov občanov Únie, okrem výnimiek stanovených zákonom. Podrobné informácie o kategóriách osôb, na ktoré sa vzťahuje zjednodušený režim vydávania víz „rodinným príslušníkom občanov Únie“ a podmienky udelenia víz týmto osobám nájdete na stránke v časti “Rodinní príslušníci občanov Únie“.
 
 
PROCES PODANIA ŽIADOSTI O VÍZUM
 
Kto môže podať žiadosť o vízum 
 
 • Žiadateľ osobne. 

Ak sa na žiadateľa nevzťahuje povinnosť odovzdať odtlačky prstov, alebo ak odtlačky prstov žiadateľa boli v požadovanej kvalite zosnímané počas 59 mesiacov a nachádzajú sa v VIS, môžu žiadosť o vízum za žiadateľa podať: 

 • V prípade spoločnej ceste môže za celú rodinu podať žiadosť jeden z jej členov. Pri podaní žiadosti predloží dôkaz o príbuzenskom vzťahu.
 • V prípade športového, kultúrneho alebo vzdelávacieho účelu cesty môže za skupinu, ktorá cestuje spoločne (napr. športové tímy, tanečné skupiny a spevácke súbory, účastníci školských výletov), podať žiadosti o vízum zástupca vysielajúcej organizácie alebo inštitúcie. Pri podaní žiadosti predloží poverenie na podanie žiadosti vydané oprávneným zástupcom vysielajúcej organizácie.
 • Oprávnený zástupca cestovnej kancelárie akreditovanej pri Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve môže podať žiadosti za klientov cestovnej kancelárie. ‬

pdf Zoznam akreditovaných cestovných kancelárií.  (pdf; 254.05 KB)

 
Upozornenie:
Ak žiadateľ nepodal žiadosť o vízum osobne, môže byť následne pozvaný na pohovor za účelom podania vysvetlenia k predloženým dokladom a okolnostiam plánovanej cesty. 
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 27.6.2018 Dátum vytvorenia: 8.2.2017