Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Rodinní príslušníci občanov Únie

VSTUP OBČANOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ/EHP A ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

Pre účely zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov:

Členský štát je členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia.

Občanom Únie je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a je štátnym občanom niektorého členského štátu.

Rodinným príslušníkom občana Únie je príslušník tretej krajiny, ktorý je

a) jeho manžel,

b) jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,

c) jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,

d) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,

e) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho domácnosti,

f) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,

g) jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,

h) štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.

Právo vstupu občanov Únie 
Právo na vstup preukazuje občan Únie predložením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým riadne preukáže svoju totožnosť a štátnu príslušnosť k členskému štátu.

Právo vstupu rodinného príslušníka občana Únie 
Rodinný príslušník občana Únie právo na vstup preukazuje predložením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým riadne preukáže svoju totožnosť a rodinný vzťah k občanovi Únie. 
Rodinný príslušník občana Únie podliehajúci vízovej povinnosti je povinný predložiť pri vstupe platné vízum; to neplatí, ak sa preukáže platným dokladom o pobyte rodinného príslušníka občana Únie alebo dokladom o pobyte podľa osobitného predpisu. (Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc))

Žiadosť o vízum rodinného príslušníka občana Únie
K žiadosti o vízum rodinný príslušník občana Únie priloží platný cestovný doklad a doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah s občanom Únie (napr. sobášny list alebo rodný list), doklad o závislosti, ak sa vyžaduje (napr. lekárske potvrdenie o potrebe stálej starostlivosti, invalidite, iný doklad potvrdzujúci finančnú závislosť a pod.).  

Rodinným príslušníkom občanov Únie sa vízum udeľuje zrýchleným postupom do 10 pracovných dní od podania žiadosti.
Podanie žiadosti o vízum rodinného príslušníka občana Únie sa nespoplatňuje.

Dátum poslednej aktualizácie: 5.9.2017 Dátum vytvorenia: 18.1.2016