Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Vízové poplatky

POPLATKY ZA VÍZUM

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve prijíma platby výlučne v hotovosti v mene euro.

 

V súlade s vízovým kódexom uhradí žiadateľ o vízum pri podaní žiadosti správny poplatok za schengenské vízum vo výške 60  EUR. Poplatok pre deti od 6 do 12 rokov je 35 EUR. 

Občania nižšie uvedených 12 štátov, ktoré podpísali dohody o zjednodušení postupu pri podaní žiadosti o vízum s Európskou úniou, uhradia poplatok za podanie žiadosti o vízum vo výške 35 EUR:

Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna and Hercegovina, Kapverdy, Čierna Hora, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina.

Výška poplatku za vízum nezávisí od dĺžky platnosti požadovaného víza.

V súlade s platnými predpismi (vízový kódex, dohoda o zjednodušení postupu pri podávaní žiadosti o vízum, národná legislatíva) sú určité kategórie žiadateľov oslobodené od poplatku za vízum. Bližšie informácie o kategóriách osôb oslobodených od poplatku za vízum nájdete v časti "Ktorí žiadatelia sú oslobodení od poplatku za vízum".

Prehľad poplatkov

Druh víza Občania Ruskej federácie *Občania Ukrajiny  *Občania
Bosny  a Hercegoviny,
Čiernej Hory,
Macedónska,
Moldavska, Albánska,
Srbska, Gruzínska,
Arménska, Azerbajdžanu, Kapverd
Občania ostatných štátov
Schengenské vízum  typu C 
(krátkodobý pobyt, do  90 dní)
 EUR  35 EUR  35  EUR  35 EUR 60
Expresné schengenské vízum  typu C 
(vydáva sa do 3 pracovných dní)
EUR  70 EUR  70 nevydáva sa nevydáva sa

* Vízová povinnosť môže byť podmienená typom cestovného dokladu.

Poplatok za expresné vízum

Žiadosť o expresné vízum (ak bola žiadosť podaná 3 dni pracovné pred plánovanou cestou alebo ak žiadateľ požiadal o udelenie víza do 3 pracovných dní) je spoplatnená sumou 70 EUR.

VÍZOVÝ POPLATOK V PRÍPADE ZAMIETNUTIA ŽIADOSTI O VÍZUM

Žiadateľ uhradí správny poplatok za spracovanie žiadosti o vízum, nie za udelenie víza. V prípade zamietnutia žiadosti o vízum sa žiadateľovi správny poplatok nevracia.

KTORÍ ŽIADATELIA SÚ OSLOBODENÍ OD POPLATKU ZA VÍZUM

Oslobodenie od poplatku za vízum môže vyplývať z vízového kódexu, bilaterálnej dohody medzi Európskou úniou a domovskou krajinou žiadateľa alebo z národnej legislatívy členského štátu.  Ak chcete zistiť, či sa na Vás vzťahuje oslobodenie od poplatku za vízum, preverte si, či existuje dohoda medzi Vaším štátom a Európskou úniou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz  (bod I.), alebo či patríte medzi kategórie osôb uvedené v bodoch II., III. a IV. Konečné rozhodnutie o oslobodení od poplatku za vízum prijme Veľvyslanectvo.

I. Oslobodenie od poplatku za vízum na základne bilaterálnej dohody s Európskou úniou

Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohody medzi EÚ a Ruskom

Podľa Dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Ruskom a EÚ sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum oslobodené nasledujúce kategórie žiadateľov:

a) blízki príbuzní – manželia, deti (vrátane adoptovaných), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnuci – občanov Európskej únie a Ruskej federácie s legálnym pobytom na území Ruskej federácie alebo členských štátov;

b) členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Ruskej federácii budú zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Ruskej federácie alebo jedného z členských štátov;

c) členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;

d) žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;

e) zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby ich sprievod;

f) osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov, vrátane urgentnej lekárskej liečby, a ich sprievod alebo osoby, ktoré cestujú na účely účasti na pohrebe blízkeho príbuzného alebo návštevy vážne chorého blízkeho príbuzného;

g) účastníci mládežníckych medzinárodných športových podujatí a ich sprievod;

h) účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

i) účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami.

V prípade žiadosti o expresné vízum sú od poplatku za vízum oslobodené iba kategórie uvedené v bodoch  b), e) a f).

pdf Oslobodenie od poplatku za vízum podľa dohôd medzi EÚ a tretími krajinami  (pdf; 407.54 KB)

 

II. Záväzné oslobodenie od poplatku za vízum podľa vízového kódexu pre všetkých žiadateľov bez ohľadu na štátne občianstvo žiadateľa

V súlade s vízovým kódexom sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum, bez ohľadu na štátne občianstvo žiadateľa, oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

a) deti mladšie ako šesť rokov;

b) žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí sa zúčastňujú pobytov na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;

c) výskumní pracovníci z tretích krajín, ktorí cestujú na účely uskutočňovania vedeckého výskumu podľa odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2005/761/ES z 28. septembra 2005 o uľahčení vydávania jednotných krátkodobých víz členskými štátmi výskumným pracovníkom z tretích krajín, ktorí sa pohybujú v Spoločenstve s cieľom uskutočňovať vedecký výskum;

d) zástupcovia neziskových organizácií do veku 25 rokov vrátane zúčastňujúci sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie.

 

III. Možné oslobodenie od poplatku za vízum podľa vízového kódexu pre všetkých žiadateľov bez ohľadu na štátne občianstvo žiadateľa

V súlade s vízovým kódexom môžu byť od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum, bez ohľadu na štátne občianstvo žiadateľa, oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

a) deti vo veku od šiestich do dvanástich rokov;

b) držitelia diplomatických a služobných pasov;

c) osoby do veku 25 rokov vrátane zúčastňujúce sa na seminároch, konferenciách,  športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie.

Oslobodenie vyššie uvedených kategórií osôb je založené na individuálnom rozhodnutí každého členského štátu a jeho uplatňovanie je výsledkom dohody členských štátov.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve oslobodzuje od poplatku za vízum kategórie osôb uvedených v písm. c).

 

IV. Oslobodenie od poplatku za vízum podľa národnej legislatívy

V súlade so legislatívou Slovenskej republiky sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

1. rodinní príslušníci občanov EÚ;

2. rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov EÚ.

Podľa zákona č. No. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov rodinným príslušníkom občana Únie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je:

  • jeho manžel,
  • jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,
  • jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
  • akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,
  • akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho domácnosti,
  • akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,
  • jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,
  • štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.

 

NÁRODNÉ VÍZUM

 
Druh víza Poplatok
Žiadosť o udelenie národného víza  «D», ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v SR EUR  9,50
Žiadosť o udelenie národného víza «D», ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to  v záujme SR alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v SR okrem prípadu prevzatia udeleného povolenia na pobyt v SR  ЕUR 33
 
 
Žiadosť o udelenie národného víza  «D», ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v SR EUR  9,50
Žiadosť o udelenie národného víza «D», ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to  v záujme SR alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v SR okrem prípadu prevzatia udeleného povolenia na pobyt v SR ЕUR 33
 
Od poplatku za národné vízum sú oslobodení:
 
a) rodinní príslušníci občanov EÚ; 
b) rodinní príslušníci občanov SR v rozsahu rodinných príslušníkov občanov EÚ.
Dátum poslednej aktualizácie: 17.4.2018 Dátum vytvorenia: 18.1.2016