Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Všeobecné podmienky pre písomné žiadosti a pozvania

Písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o vydanie víza  a pozvanie na návštevu  sa predkladá v origináli. 
 
Platnosť pozvania je 3 mesiace od dátumu vyhotovenia (notárskeho overenia). 
 
Podpis pozývateľa overuje notár v Slovenskej republike alebo konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve resp. iného zastupiteľského úradu SR v zahraničí.
 
Ak je pozývateľ občanom Ruskej federácie alebo tretieho štátu s pobytom v Slovenskej republike k pozvaniu prikladá kópiu povolenia na prechodný pobyt v SR.
 
Ak občan Ruskej federácie alebo tretieho štátu pozýva svojich blízkych príbuzných – manželia, deti (vrátane adoptovaných), rodičia, starí rodičia, vnuci – k žiadosti o vízum sa predkladá aj  doklad o príbuzenskom vzťahu.
 
K žiadosti možno predložiť pozvanie overené cudzineckou políciou.
 
Pozvanie obchodného partnera (právnickej osoby) alebo organizácie s podpisom zodpovednej osoby (konateľa) musí byť overené notárom v Slovenskej republike. Pokiaľ pozvanie za právnickú osobu vystavuje osoba iná, ako konateľ, k pozvaniu sa prikladá notársky overené splnomocnenie na vyhotovenie pozvania vystavené konateľom.
 
Pozvanie pre individuálnych žiadateľov na účasť v medzinárodných konferenciách, seminároch, sympóziách, kultúrnych a športových podujatiach vydáva organizátor podujatia v Slovenskej republike s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou organizácie. K žiadosti sa prikladá taktiež písomná žiadosť vysielajúcej organizácie o vydanie víza pracovníkovi/zástupcovi organizácie.
 
Pozvanie pre účastníkov športových a kultúrnych podujatí musí obsahovať aj funkciu každej pozývanej osoby (napr. športovec, tréner, účinkujúci, technický personál atď.).
 
Žiadateľ predkladá úplnú žiadosť. Ak je v pozvaní uvedená viac ako jedna osoba, originál pozvania sa prikladá k jednej zo žiadostí a ostatné žiadosti môžu obsahovať xerokópiu pozvania. Je vhodné podávať žiadosť o vízum spolu s tým žiadateľom, u ktorého sa nachádza originál pozvania.
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 27.6.2018 Dátum vytvorenia: 19.1.2016