Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Tematické informácie z činnosti OECD

Cieľom činnosti OECD v daňovej oblasti je prispieť k vývoju efektívnych daňových politík a medzinárodných daňových štandardov, ktoré vládam umožnia poskytovať lepšie služby občanom pri súčasnej maximalizácii hospodárskeho rastu a napĺňaní environmentálnych a sociálnych cieľov. OECD sa snaží posilňovať spoluprácu a koordináciu medzi krajinami, prispieť k zlepšeniu národných daňových systémov a zníženiu daňových bariér v medzinárodnom obchode a investovaní. OECD takisto analyzuje otázky daňovej politiky, vypracováva komparatívne štatistiky a porovnáva skúsenosti krajín s uplatňovaním rôznych daňových systémov. Snahou OECD je tiež uľahčiť rokovania o bilaterálnych daňových zmluvách, ktoré by zamedzovali dvojité zdaňovanie a vďaka ktorým by mohli byť eliminované potenciálne konfliktné administratívne postupy v rôznych krajinách. Na druhej strane sa OECD aktívne venuje agende boja proti daňovým únikom a daňovým podvodom v snahe zabrániť dvojitému nezdaňovaniu. Agenda je zastrešená v rámci spoločného projektu OECD a Skupiny G20, známym pod skratkou BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - narúšanie základu dane a presuny ziskov). Výsledkom projektu budú výstupy na základe 15 ukončených aktivít akčného plánu BEPS. S cieľom posilniť boj proti daňovým podvodom na globálnej úrovni, OECD pracuje na príprave a implementácii globálneho štandardu na automatickú výmenu informácií na daňové účely.

V oblasti finančných trhov OECD podporuje efektívne, otvorené, stabilné a trhovo orientované finančné systémy prostredníctvom pomoci tvorcom politík pri vytváraní a implementovaní relevantných politík. OECD má záujem zlepšovať schopnosti finančných trhov reagovať na finančné problémy a posilňovať liberalizáciu medzinárodného obchodu a prístupu na trh v sektore finančných služieb. Dôležité je takisto zlepšiť finančné vzdelávanie a povedomie obyvateľstva. V daňovej a finančnej oblasti podporuje OECD politický dialóg a spoluprácu s nečlenskými krajinami, implementáciu osvedčených postupov v daných krajinách a poskytuje im poradenstvo.

Výhľad OECD pre podnikanie a financie 2015
vyhlad_OECD_pre_podnikanie_2015.jpgOECD 24.06.2015 po prvýkrát zverejnila výhľad v oblasti podnikania, financií a investícií. V novej publikácii „Výhľad OECD pre podnikanie a financie 2015“ (OECD Business and Finance Outlook 2015) sa zameriava na to, ako sa podniky, banky, sprostredkovatelia šedého bankovníctva a inštitucionálni investori snažia vysporiadať s prostredím veľmi nízkych úrokových sadzieb a štrukturálnymi zmenami v globálnej ekonomike. Súčasné prostredie nízkych úrokových sadzieb predstavuje podľa OECD významné riziko pre dlhodobú finančnú životaschopnosť dôchodkových fondov a poisťovní v snahe generovať dostatočné výnosy pre naplnenie sľubov svojim poistencom. Táto snaha môže vyvolať ďalšie riziká, vrátane platobnej neschopnosti. Generálny tajomník OECD Angel Gurría pri zverejnení výhľadu uviedol: „Generovanie zdrojov potrebných na zvládnutie výzvy starnutia populácie si bude vyžadovať lepšie globálne prideľovanie zdrojov do najproduktívnejších investícií, avšak bez nadmerného riskovania“. Ďalším reálnym rizikom je podľa OECD súčasný trend podnikov vracať hotovosť akcionárom prostredníctvom dividend a spätného odkupu, s cieľom podporiť krátkodobé výnosy. Kapitál sa tým neinvestuje do inovácií a rastu produktivity. Investície nie sú správne alokované, nefinancujú najproduktívnejšie sektory. Nahradenie vysoko výnosných dlhopisov nízko výnosnými dlhopismi môže spôsobiť dôchodkovým fondom a poisťovniam v ich portfóliách problémy. Nižšie úrokové sadzby povedú k nižším výnosom pre penzijné fondy, ktoré investujú okolo 40% svojich aktív do cenných papierov s pevným výnosom, vrátane štátnych dlhopisov s nižšími výnosmi. Ak úrokové sadzby zostanú aj v budúcnosti nízke, aktíva fondov a poisťovní môžu byť nedostatočné na naplnenie sľubov, pokiaľ tieto platobné sľuby fondy a poisťovne neprispôsobia. OECD tvrdí, že na zníženie rizika insolvencie budú musieť poisťovne ponúknuť nižšie garantované výnosy v nových zmluvách, a v extrémnych prípadoch znovu prerokovať aktuálne zmluvy. Regulačné úrady a tvorcovia politík budú musieť byť aj naďalej ostražití, aby sa zabránilo hľadaniu nadmerného výnosu. Správa tiež analyzuje vzostup šedého bankovníctva a reformy finančného sektora od čias krízy. OECD v tomto kontexte upozorňuje, že zostáva veľa práce na posilnení schopnosti systému absorbovať budúce šoky. Potrebné je zabezpečiť silnú kapitálovú základňu a oddeliť šedé, rizikovejšie bankovníctvo od tradičného bankovníctva. Podľa generálneho tajomníka OECD je však v súčasnej dobe bankový sektor stabilnejší a bezpečnejší, a to aj vďaka pokroku v budovaní bankovej únie.


Financie a inkluzívny rast  (pdf, 285 kB)

Multilaterálna dohoda kompetentných orgánov o výmene daňových informácií o finančných účtoch  (pdf, 149 kB)

Odporúčania OECD v boji proti daňovým únikom  (pdf, 219 kB)

Spoločná daňová štúdia OECD a Inštitútu Finančnej Politiky MFSR  (pdf, 482 kB)

Hodnotenie Slovenskej republiky v oblasti transparentnosti a výmeny informácií na daňové účely  (pdf, 175 kB)

Globálny štandard pre automatickú výmenu informácií medzi daňovými orgánmi  (pdf, 190 kB)

Hodnotenie legislatívneho a regulačného rámca transparentnosti a výmeny informácií na daňové účely v SR  (pdf, 166 kB)

Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach  (pdf, 318 kB)

Spoločný projekt Finančného riaditeľstva SR a OECD  (pdf, 319 kB)

BEPS  (pdf, 265 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 10. augusta 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-30 21:26:17.287 Dátum vytvorenia: Tue Feb 23 13:09:14 CET 2010