Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Legalizácia kanadských dokladov

Vyššie overenie kanadských dokladov pre použitie na Slovensku:

Úradné doklady, ktoré sú vydané v jednom štáte a majú byť použité v inom štáte, musia byť riadne osvedčené (rozumej ich pravosť), ak majú byť v druhom štáte uznané. Pre Slovenskú republiku síce od 17. februára 2002 nadobudol účinnosť Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overovania cudzích verejných listín (Haag, 1961), ale keďže Kanada nie je signatárom tohoto dohovoru, je naďalej potrebná tzv. superlegalizácia kanadských dokladov prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Ottawe. Nevyhnutným predpokladom vykonania superlegalizácie kanadského dokladu veľvyslanectvom je zabezpečenie jeho tzv. autentifikácie zo strany Ministerstva zahraničných vecí Kanady alebo Ministerstva spravodlivosti Britskej Kolumbie (viď nižšie).  

Postup pri získaní vyššieho overenia – superlegalizácie je stanovený kanadskými predpismi nasledovne:

1.) Originály alebo notarizované kópie kanadských dokladov (napr. matričné doklady, doklady o vzdelaní, výpisy z registra trestov či napr. kanadským notárom overený podpis na plnej moci, zmluve alebo pod.) musia byť v prvom rade autentifikované zo strany Ministerstva zahraničných vecí Kanady alebo Ministerstva spravodlivosti Britskej Kolumbie. Podrobné informácie o postupe pri autentifikácii nájdete na nasledovných internetových stránkach:  

Ministerstvo zahraničných vecí Kanady

Ministerstvo spravodlivosti Britskej Kolumbie

2. Autentifikované doklady (opatrené autentifikačnou pečiatkou) je potrebné doniesť osobne alebo zaslať poštou na konzulárne oddelenie veľvyslanectva, ktoré za poplatok vykoná ich superlegalizáciu. Takto superlegalizovaný dokument je použiteľný na právne účely na Slovensku. 

4. Všetky cudzojazyčné doklady, ktoré majú byť použité na Slovensku musia byť opatrené osvedčeným prekladom do slovenčiny. Preklad môže byť urobený na Slovensku certifikovaným prekladateľom, zoznam ktorých je vedený na okresných súdoch. V Kanade si preklad môže žiadateľ urobiť sám alebo prostredníctvom kanadského prekladateľa a konzulárne oddelenie veľvyslanectva mu môže za poplatok osvedčiť jeho správnosť (avšak iba v prípade jeho absolútnej bezchybnosti, vrátane riadneho použitia diakritiky!). K tomu, aby mohol byť preklad osvedčený, musí byť vyhotovený na počítači alebo strojom, v žiadnom prípade nie rukou.

V prípade zasielania dokladov na superlegalizáciu na našom veľvyslanectve poštou je okrem samotného dokumentu potrebné predložiť tiež kópiu dokladu totožnosti žiadateľa, poplatok za superlegalizáciu vo forme certifikovaného šeku alebo money order, ako aj predplatenú obálku na zaslanie superlegalizovaného dokumentu naspať (prípadne paušálny poplatok 15 CAD za nákup registrovanej obálky).

 

Upozornenie

Od 1. februára 2010 musia byť výpisy z registra trestov, certifikáty odtlačkov prstov a iné dokumenty vydávané Kanadskou kráľovskou jazdnou políciou (RCMP/GRC), ako aj provinčnými a miestnymi zložkami polície najskôr osvedčené notárom, prípadne zmocnencom oprávneným pravosť dokladov osvedčovať (Public Notary/Commissioner of Oaths). Až takto notarizované dokumenty je možné autentifikovať a superlegalizovať.    

 

Poplatky:

Poplatok za superlegalizáciu (20 EUR) v CAD je pohyblivý v závislosti od aktuálneho výmenného kurzu EUR-CAD. Kontaktujte preto, prosím, naše veľvyslanectvo a informujte sa o aktuálnej výške poplatku v CAD. Poplatok za superlegalizáciu môže byť uhradený v hotovosti alebo formou certifikovaného šeku alebo money order. Platba bankovou kartou nie je možná. 

Superlegalizácia overenia pravosti podpisu kanadským notárom

V prípade, ak potrebujete zabezpečiť overenie podpisu na dokumente pre použitie v SR (napr. na zmluve, plnej moci alebo podobne) a zároveň nemáte možnosť dať váš podpis notársky overiť na našom veľvyslanectve alebo na niektorom z našich honorárnych konzulátov v Kanade, možnosťou je overenie podpisu kanadským notárom (Public Notary / Commissioner of Oaths) a následná superlegalizácia. V takomto prípade kanadské úrady vyžadujú certifikovaný preklad dokumentov, na ktorých sa podpis overuje, do anglického alebo francúzskeho jazyka a následnú autentifikáciu buď Ministerstvom zahraničných vecí Kanady alebo Ministerstvom spravodlivosti Britskej Kolumbie. Až na základe autentifikácie môže naše veľvyslanectvo dokumenty superlegalizovať. 
Autentifikáciu je možné zabezpečiť tak osobne, ako aj poštou. Viac informácií o postupe pri autentifikácii, ako aj poplatkoch nájdete na internetových stránkach:

Ministerstvo zahraničných vecí Kanady

Ministerstvo spravodlivosti Britskej Kolumbie

 

Takto superlegalizované overenie podpisu je v plnej miere použiteľné na práve účely na Slovensku. 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 23.8.2016 Dátum vytvorenia: 24.10.2010