Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky

Uzavretie manželstva na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ottawe je možné iba v prípade, ak sú obaja snúbenci občanmi Slovenskej republiky

V prípade záujmu o uzavretie manželstva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky prosím kontaktujte v dostatočnom časovom predstihu (najmenej 2 mesiace pred plánovaným uzavretím manželstva) konzulárne oddelenie veľvyslanectva, kde obdržíte podrobné informácie o ďalšom postupe.

 

Uzavretie manželstva v SR, v prípade, ak je jeden zo snúbencov cudzím štátnym občanom

Cudzinec je pred uzavretím manželstva v SR povinný predložiť slovenskému matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • originál rodného listu, ktorý musí byť najskôr autorizovaný na kanadskom ministerstve zahraničných vecí (DFAIT, 111 Sussex Drive, Ottawa, ON, K1A 0G2, tel: 613-995-0119) a následne superlegalizovaný konzulárnym oddelením nášho zastupiteľského úradu v Ottawe

 • doklad o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva (doklad o tom, že cudzinec je podľa zákonov svojho štátu spôsobilý uzavrieť manželstvo so slovenským občanom). Na kanadských orgánoch štátnej správy sa dá zadovážiť tzv: „Letter of Non-Impediment for the purpose of marriage outside of jurisdiction“.

 • doklad o štátnom občianstve – platný pas, alebo ID card

 • doklad o trvalom pobyte – úradný doklad na ktorom je vyznačená adresa trvalého pobytu

 • potvrdenie o osobnom stave (čestné prehlásenie o tom, že je slobodný)

 • ak je rozvedený –právoplatný rozsudok o rozvode, ktorý musí byť superlegalizovaný

 • ak je vdovec – úmrtný list predošlého manžela, ktorý musí byť superlegalizovaný

 • doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť


K tomu aby uvedené doklady platili na území SR, musia spĺňať nasledujúce podmienky:

 • ku dňu uzavretia manželstva nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia)

 • doklady zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia (týmto štátom je aj Kanada) musia byť superlegalizované

 • preklad originálov dokladov do slovenského jazyka musí byť overení konzulárnym oddelením Veľvyslanectve SR v Ottawe alebo honorárnymi konzulmi SR v Kanade alebo musí byť vyhotovený slovenským súdnym prekladateľom

 • poplatok za sobáš slovenského občana s cudzincom je 66 € (poplatok sa platí v SR)

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-30 10:55:49.539 Dátum vytvorenia: Mon Nov 26 11:52:39 CET 2007