Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Uznanie cudzozemského rozhodnutia o rozvode

Aby bolo cudzozemské rozhodnutie o rozvode manželstva uznané v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho uznanie Krajský súd v Bratislave, ktorý je vecne príslušný ak ide o cudzie rozhodnutia v manželských veciach, vo veciach určenia otcovstva alebo osvojenie dieťaťa.
 

Žiadosť pozostáva z týchto náležitostí:

  • Vyplnenú pdf Žiadosť o uznanie cudzozemského rozhodnutia o rozvode  (pdf; 93.14 KB) 
  • Právoplatné superlegalizované cudzozemské rozhodnutie o rozvode s vyznačeným dňom nabudnutia jeho právoplatnosti (potvrdenie o rozvode nie je adekvátnym dokladom),
  • Preklad rozhodnutia o rozvode do slovenčiny. Žiadateľ si preklad môže urobiť sám (na počítači alebo písacom stroji), naše veľvyslanectvo ho za príslušný poplatok overí,
  • Sobášny list rozvedeného manželstva. Ak bolo manželstvo uzatvorené v Kanade, musí byť sobášny list overený tak, ako rozhodnutie o rozvode v bode 2 a preložený do slovenčiny. Ak bolo manželstvo uzatvorené alebo rozvedené v inej krajine ako Kanade, informujte sa o ďaľšom postupe telefonicky,
  • Doklad o tom, že aspoň jeden z manželov bol v čase rozhodnutia o rozvode a aj v súčasnosti je slovenským občanom. Takýmto dokladom môže byť kópia slovenského pasu alebo osvedčenia o štátnom občianstve SR. Ak takýto doklad nemáte, vyžiadajte si na našom veľvyslanectve dotazník na zistenie štátneho občianstva SR. Kópiu naše veľvyslanectvo overí za príslušný poplatok;
  • Oznámenie príčin, ktoré viedli k rozvratu manželstva,
  • Čestné vyhlásenie, že o rozvode manželstva nevydal slovenský súd právoplatné rozhodnutie, resp. či v súčasnosti prebieha takéto konanie a pred ktorým súdom
  • Našim veľvyslanectvom overená plná moc pre zástupcu na Slovensku,
  • Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý predstavuje 66,-EUR - pokiaľ súdny poplatok nie je uhradený v predpísanej lehote, súd konanie zastaví,
  • Zaplatenie príslušných poplatkov, ktorých výšku si overte na veľvyslanectve.


Po overení horeuvedených dokladov môžte Váš návrh podať osobne alebo zaslať poštou (prípadne sa nechať zastúpiť splnomocnenou osobou) na príslušný Krajský súd SR.

Upozornenie: Prosíme vás, aby ste príslušné poplatky poukázali veľvyslanectvu Slovenskej republiky (Embassy of the Slovak Republic) výhradne vo forme Money Order alebo certifikovaným šekom, pri osobnej návšteve môžte platiť v hotovosti. Iné platby naše veľvyslanectvo akceptovať nemôže.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-30 10:35:52.761 Dátum vytvorenia: Mon Nov 26 12:05:17 CET 2007