Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Vodičský preukaz

Výmenu a obnovu vodičského preukazu v cudzine ustanovuje zákon č. 313/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „zákon”).
V súlade so zákonom vodičský preukaz udeľuje orgán Policajného zboru SR. Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu. Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom.

Na zastupiteľskom úrade v zahraničí možno požiadať:


a) o výmenu platného vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike pred 1. májom 2004,
b) o obnovu vodičského preukazu z dôvodu:
- uplynutia jeho platnosti,
- jeho straty alebo odcudzenia,
- zmeny mena alebo priezviska.

 

Kde je možné podať žiadosť

Žiadosť sa podáva na Veľvyslanectve SR v Ottawe

 

Kto podáva žiadosť

Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu podáva osobne žiadateľ, ktorý má v Slovenskej republike pobyt a bol mu v minulosti vydaný vodičský preukaz Slovenskej republiky.

Náležitosti žiadosti o výmenu/obnovu vodičského preukazu


Žiadateľ o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu na veľvyslanectve je povinný predložiť:

1. platný doklad totožnosti Slovenskej republiky (občiansky preukaz alebo cestovný pas Slovenskej republiky),

2. doklad, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko alebo čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti,

3. vyplnené tlačivo, ktoré žiadateľ obdrží na veľvyslanectve

4. platný vodičský preukaz vydaný pred 1. májom 2004,

5. v prípade straty alebo odcudzenia doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie,

6. matričný doklad SR potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska, pokiaľ táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti,

7. správny poplatok podľa položky č. 262 Sadzobníka konzulárnych poplatkov vo výške 16,50-EUR. Na aktuálnu výšku poplatku v prepočte z meny euro (EUR) na kanadský dolár (CAD) sa informujte priamo na ZÚ Ottawa pred podaním žiadosti.
 

Žiadateľ sa podrobí nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami.

 

Prevzatie vyhotoveného vodičského preukazu

Vodičský preukaz preberá žiadateľ osobne na veľvyslanectve, kde podal žiadosť.

 

Dôvody odoprenia výmeny alebo obnovy vodičského preukazu

Veľvyslanectvo neprijme žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu, pokiaľ žiadateľovi v minulosti nebol vydaný vodičský preukaz a nenachádza sa v databáze vydaných vodičských preukazov.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 11. júna 2013

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-30 10:22:21.522 Dátum vytvorenia: Wed Sep 05 09:54:28 CEST 2012