Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Zahraničný Slovák

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 474 z 23. septembra 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2006 (posledná zmena zákonom č. 75/2013.)
Zákon tiež určil miesto podávania žiadosti o vydanie osvedčenia, ktorým je:

a) Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15
b) Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v štáte pobytu žiadateľa o vydanie osvedčenia.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí  (pdf, 111 kB)

Podľa § 2 písm. a/ citovaného zákona sa Slovákom žijúcim v zahraničí rozumie osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, pričom
a) má štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b) nemá štátne občianstvo Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, má slovenskú národnosť, alebo ju má /mal/ jeho predok - ascedent v priamom rade, ktorým je rodič, starý rodič alebo prastarý rodič.

Žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia pripojí:

1. Doklad o slovenskej národnosti. Slovenská národnosť sa preukazuje uvedením tohto údaju na úradnom doklade, prípadne jeho úradne overenej fotokópii, týkajúcom sa žiadateľa, prípadne jeho priamych predkov (tento údaj môže byť uvedený na akomkoľvek úradnom doklade vydanom v predchádzajúcich obdobiach - rodný list, krstný list, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve, doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, doklad o pracovných povinnostiach alebo zamestnaniach, školské vysvedčenie a pod. alebo iný úradný doklad, na ktorom je tento údaj uvedený).

2. Doklad o národnom povedomí. Národným povedomím sa rozumejú aktívne prejavy hlásenia sa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície. Národné povedomie sa preukazuje dokladom, prípadne vyhlásením žiadateľa o preukázateľných výsledkoch jeho verejnej činnosti, alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste pobytu žiadateľa, a ak takáto organizácia alebo spolok v mieste jeho pobytu nepôsobí, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte, o skutočnostiach týkajúcich sa národného povedomia žiadateľa. Národné povedomie sa preukazuje aj ovládaním slovenského jazyka, ktoré sa potvrdí na žiadosti pri jej osobnom podaní.

3. Doklady potvrdzujúce bezúhonnosť žiadateľa, a to
a) výpis z Registra trestov Slovenskej republiky, nie starší ako šesť mesiacov, ktorý potvrdzuje, že žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom
b) obdobný doklad (výpis z registra trestov) vydaný príslušným orgánom v štáte, ktorého je žiadateľ občanom, alebo v štáte, v ktorom má trvalý pobyt (tento cudzojazyčný doklad musí byť úradne preložený do slovenského jazyka!)

4. Dve farebné fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm (nie vyrobené vo fotoautomatoch!)

5. Rodný list žiadateľa a platný cestovný doklad alebo iný doklad totožnosti, na ktorom sú uvedené osobné údaje, fotografia, podpis žiadateľa, číslo a séria a doba platnosti dokladu.

Pripojené doklady, ktoré sú v českom jazyku, nie je potrebné úradne preložiť do slovenského jazyka!

Ak chce žiadateľ uviesť v osvedčení svoje deti /do 18 rokov veku/, musí k žiadosti pripojiť aj fotokópie ich rodných listov s úradným prekladom do slovenského jazyka (originály rodných listov detí musí mať žiadateľ so sebou pri osobnom podaní žiadosti a ostatných dokladov kvôli nahliadnutiu!)

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozhoduje o žiadosti žiadateľa do 60 dní odo dňa jej doručenia, ak má všetky náležitosti s potrebnými pripojenými dokladmi. V opačnom prípade konanie o žiadosti preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.

Osvedčenie preberá žiadateľ osobne v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí alebo v príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí. V osobitných prípadoch na prevzatie osvedčenia inou osobou než je žiadateľ, je potrebné predložiť splnomocnenie žiadateľa na tento úkon s jeho úradne overeným podpisom. Ďalšou možnosťou je, že žiadateľ pri osobnom podaní žiadosti v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyznačí v nej doručenie osvedčenia po jeho vyhotovení prostredníctvom príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí.

Osvedčenie, ktorým sa preukazuje postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, je platné len na území Slovenskej republiky a len s platným dokladom totožnosti alebo s platným cestovným dokladom. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia osvedčenia, alebo v prípade zmeny údajov v ňom uvedených, osoba môže požiadať o vydanie nového osvedčenia. K takejto žiadosti je potrebné okrem dôvodov opätovného vydania osvedčenia pripojiť príslušné úradné doklady o zmene údajov o žiadateľovi a jednu farebnú fotografiu o vyššie uvedených rozmeroch. Postup pri zaslaní takejto žiadosti je rovnaký ako pri podaní žiadosti - buď priamo v Úrade pre Slovákov v zahraničí, alebo prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí.

Podľa § 4 ods. 6 písm. h) zákona č. 474/2005 Z. z. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vedie evidenciu osvedčení Slovákov žijúcich v zahraničí.

Úrad súčasne upozorňuje žiadateľov, že pri podaní žiadosti je potrebné uviesť adresu prechodného pobytu (meno, priezvisko, ulicu, číslo, mesto - obec). V prípade, ak žiadateľ nebude ihneď uplatňovať prechodný pobyt v Slovenskej republike, je povinný podľa zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do troch dní od začiatku jeho uplatňovania prihlásiť sa v príslušnom úrade hraničnej a cudzineckej polície v mieste, kde bude mať prechodný pobyt. Zároveň je potrebné, aby žiadateľ oznámil túto adresu aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a tým doplnil svoju žiadosť aj o tento údaj.

Správny poplatok za vydanie osvedčenia
Podľa stanoviska Ministerstva financií SR k plateniu a vyberaniu správneho poplatku za vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí je potrebné vyberať tento poplatok podľa položky 6 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ostatná novela č. 610/2005 Z. z.), ktorá ustanovuje:

a) vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 9,50 EUR
b) vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 16,50 EUR
c) predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 6,50 EUR
d) vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33,00 EUR.

Adresa pre osobný a písomný kontakt:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Radlinského 13 817 80
Bratislava 15

Dátum poslednej aktualizácie: 11. júna 2013

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-24 10:38:57.158 Dátum vytvorenia: Fri Mar 20 14:12:37 CET 2009