Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Zápis matričnej udalosti

Zápis matričnej udalosti - žiadosť o slovenský matričný doklad

Ako a kde vykonať zápis matričnej udalosti

Zápis matričnej udalosti sa spisuje osobne na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva SR v Ottawe alebo počas niektorého z výjazdových konzulárnych dní veľvyslanectva mimo Ottawu (Toronto, Calgary, Vancouver...). Žiadosti o zápis matričnej udalosti zaslané poštou nebudú akceptované. Samotný slovenský matričný doklad vydá na základe zápisu Osobitná matrika Ministerstva vnútra SR.

K žiadosti o zápis matričnej udalosti je potrebné predložiť originály požadovaných dokladov. My vyhotovíme a overíme ich kópie. Všetky vami poskytnuté originály vám budú vrátené.

Všetky cudzojazyčné doklady je potrebné predložiť spolu s prekladom do slovenského jazyka. Preklad do slovenčiny si môžete urobiť svojpomocne (alebo využitím služieb profesionálneho kanadského prekladateľa) a správnosť prekladu vám konzulárne oddelenie za poplatok overí (alebo si môžete dať spraviť preklad úradným prekladateľom na Slovensku). V prípade svojpomocného prekladu upozorňujeme na nevyhnutnosť dodržania pravidiel slovenského pravopisu, vrátane bezpodmienečného použitia diakritiky. Obsahovo a gramaticky nesprávne preklady alebo preklady napísané rukou veľvyslanectvo nemôže overiť.   

Kanadské matričné doklady musia byť overené (autentifikované) príslušnými kanadskými úradmi (pozri bližšie: https://www.mzv.sk/web/ottawa/konzularne-informacie/legalizacia-kanadskych-dokladov). Veľvyslanectvo následne vykoná ich vyššie overenie (superlegalizáciu).

  

Zápis narodenia - žiadosť o rodný list

Zápis narodenia obsahuje:

 1. Vyplnený formulár zápisu  docx Zápis o narodení  (docx; 22.94 KB);  
 2. Originál kanadského rodného listu (tzv. long form, nie plastiková kartička) – opatrený vyšším overením a prekladom do slovenského jazyka;
 3. Doklad preukazujúci slovenské štátne občianstvo žiadateľa (rodiča) – cestovný pas / občiansky preukaz / osvedčenie alebo potvrdenie o štátnom občianstve aspoň jedného z rodičov platné v čase narodenia dieťaťa. V prípade, ak nedisponujete žiadnym z uvedených dokladov je ešte pred zápisom matričnej udalosti potrebné získať osvedčenie o štátnom občianstve osoby, ktorej sa zápis týka, teda dieťaťa (pdfdocx žiadosť na zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia  (docx; 28.34 KB)). V prípade oneskoreného zápisu osoby, ktorá už dovŕšila 18 rokov veku, doklad o štátnom občianstve SR predkladá osoba, ktorej narodenie sa zapisuje (a je zároveň žiadateľom).
 4. a) Slovenský sobášny list rodičov. Ak bolo manželstvo uzavreté v Kanade a jeho zápis do osobitnej matriky nebol doposiaľ vykonaný, je potrebné tak urobiť ešte pred vykonaním zápisu narodenia  dieťaťa (pozri nižšie – zápis sobáša). Ak bolo manželstvo uzavreté v inej krajine ako Kanade a jeho zápis do osobitnej matriky nebol doposiaľ vykonaný, o ďalšom postupe sa informujte telefonicky na našom veľvyslanectve.
  Poznámka: Ak sa dieťa narodilo v čase trvania manželstva alebo do uplynutia 300stého dňa po zániku manželstva resp. po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky.

  b) Zápisnica o určení otcovstva. Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. V takomto prípade je potrebné, aby obaja rodičia spoločne na našom zastupiteľskom úrade  vyplnili a podpísali pdfpdf Zápisnicu o určení otcovstva  (pdf; 100.77 KB), ktorej súčasťou je i dohoda o priezvisku dieťaťa. Obaja rodičia musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti.

  c) Originál rozhodnutia súdu. Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. V takomto prípade sa k zápisu narodenia prikladá originál rozhodnutia súdu v tejto veci.

 

 1. Rodné listy rodičov – ak jeden z rodičov nie je štátnym občanom SR, jeho rodný list nemusí mať vyššie overenie a preklad do slovenského jazyka;     
 2. Rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva platný pre územie SR, ak rodič/rodičia dieťaťa je/sú rozvedený/í (platí iba v prípade, ak sa rodič/rodičia znova nezosobášil/i a teda nedisponuje/nedisponujú novým slovenským sobášnym listom).
 3. Úmrtný list, ak je rodič dieťaťa vdova/vdovec;
 4. Doklad totožnosti žiadateľa/ov ;

 

Všeobecné informácie k menu a priezvisku:

Meno: Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov. Ak k takejto dohode nedošlo, meno sa určuje rozhodnutím súdu.
Každému sa môže spôsobom a za podmienok ustanovených v zákone o mene a priezvisku určiť viac mien, a to aj cudzojazyčných, najviac však tri mená. Nemožno určiť meno hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena, alebo prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste, alebo osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je všeobecne známe, že takéto použitie mena je v súlade s tradíciou štátu, kde je takéto meno obvyklé. Na požiadanie matričného úradu tieto skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením zastupiteľského úradu cudzieho štátu.

Priezvisko: Štátny občan Slovenskej republiky po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov, alebo, ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva, prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov. Dieťa, ktoré sa narodí do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nadobúda priezvisko, na ktorom sa rozvedení manželia dohodli pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo bývalým manželom matky dieťaťa. Ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko alebo priezviská v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou.

Zápis priezviska bez koncovky ženského prechyľovania:

Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa môže zapísať bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to rodičia požiadajú pri zápise (v tomto prípade žiadosť o zápis narodenia podpisujú obaja rodičia, ak sú občanmi SR, resp. iba ten z rodičov, ktorý je občanom SR).

 

Zápis sobáša - žiadosť o sobášny list

Zápis sobáša obsahuje:

 1. Vyplnený formulár zápisu docx Zápis o uzavretí manželstva  (docx; 24.19 KB);
 2. Originál kanadského sobášneho listu (vydaného kanadským matričným úradom, nie potvrdenie o uzavretí sobáša v kostole) - opatrený vyšším overením a prekladom do slovenského jazyka;
 3. Doklad preukazujúci slovenské štátne občianstvo aspoň jedného žiadateľa – cestovný pas / občiansky preukaz / osvedčenie alebo potvrdenie o štátnom občianstve aspoň jedného z manželov platné v čase uzatvorenia sobáša. V prípade, ak nedisponujete žiadnym z uvedených dokladov je ešte pred zápisom matričnej udalosti potrebné získať osvedčenie o štátnom občianstve osoby, ktorej sa zápis týka (pdfdocx žiadosť na zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia  (docx; 28.34 KB)). 
 4. Slovenský rodný list žiadateľa / kópia rodného listu partnera (v prípade, že je cudzincom) - ak jeden z rodičov nie je štátnym občanom SR, jeho rodný list nemusí mať vyššie overenie a preklad do slovenského jazyka
 5. Úmrtný list bývalého manžela/manželky, ak občan uzavrel manželstvo ako vdovec;
 6. Rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak občan uzavrel manželstvo ako rozvedený - k dokladu o rozvode v cudzine musí byť pripojený aj rozsudok Krajského súdu Bratislava o uznaní cudzieho rozhodnutia (inými slovami, ak k rozvodu manželstva slovenského občana - uzavretého v SR alebo v cudzine -  došlo v cudzine, je potrebné k žiadosti o zápis ďalšieho manželstva do osobitnej matriky priložiť právoplatný rozsudok Krajského súdu Bratislava o uznaní rozvodu. Druhý sobáš nemôže byť zapísaný, pokiaľ nedošlo k uznaniu rozvodu toho predchádzajúceho);
 7. Doklad totožnosti žiadateľa;

Zápis priezviska bez koncovky ženského prechyľovania:

Ženské priezvisko sa zapíše do matriky bez koncovky slovenského prechyľovania na základe žiadosti a prehlásenia o inej ako slovenskej národnosti (viď. formulár zápisu).

 

Zápis úmrtia - žiadosť o úmrtný list

Zápis úmrtia obsahuje:

 1. Vyplnený formulár zápisu o úmrtí docx Zápis o úmrtí  (docx; 21.72 KB);
 2. Kanadský úmrtný list (vydaný kanadským matričným úradom) opatrený vyšším overením a preložený do slovenčiny;
 3. Doklad preukazujúci slovenské štátne občianstvo zomrelého – cestovný pas / občiansky preukaz / osvedčenie alebo potvrdenie o štátnom občianstve platné v čase úmrtia (!). V prípade, ak nedisponujete žiadnym z uvedených dokladov je ešte pred zápisom matričnej udalosti potrebné získať potvrdenie o štátnom občianstve osoby, ktorej sa zápis týka (docx žiadosť na zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia  (docx; 28.34 KB)).
 4. Rodný list zomrelého;
 5. Sobášny list zomrelého;
 6. Doklad totožnosti žiadateľa;

 

Žiadosť o duplikát matričného  dokladu

V prípade záujmu o vydanie duplikátu (strateného, odcudzeného...) matričného dokladu, prosím použite priložené pdf tlačivo  (pdf; 100.85 KB). Podobne ako v prípade zápisu matričnej udalosti, aj žiadosť o duplikát musí byť podaná osobne na našom veľvyslanectve alebo počas niektorého z výjazdových konzulárnych dní veľvyslanectva mimo Ottawu (Toronto, Calgary, Vancouver...).     

 

Poplatky

Základný poplatok za zápis matričnej udalosti (25 EUR) v CAD je pohyblivý v závislosti od aktuálneho výmenného kurzu EUR-CAD; to platí aj pre poplatky za súvisiace konzulárne úkony (overenie prekladu/fotokópie, superlegalizácia...). Kontaktujte preto, prosím, naše veľvyslanectvo a informujte sa o aktuálnej výške poplatkov v CAD. Poplatky môžu byť uhradené v hotovosti alebo formou certifikovaného šeku / money order. Platba bankovou kartou nie je možná.

 

Lehota na vybavenie žiadosti

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

 

Dôležité upozornenie

Venujte, prosím, dôkladnú pozornosť dokladom prikladaným k žiadostiam o zápis matričnej udalosti / duplikát matričného dokladu. Neúplné žiadosti nebudú prijaté!
 

Elektronický zápis matričnej udalosti

Podanie žiadosti o zápis matričnej udalosti je možné vykonať aj elektronickou formou, avšak v prípade, že nie je žiadateľ držiteľom eID karty (teda nevie komunikovať so slovenskými úradmi prostredníctvom osobnej eDesk schránky), je aj po elektronickom vyplnení žiadosti stále povinný prísť osobne na zastupiteľský úrad z dôvodu overenia totožnosti a fyzického podpisu žiadosti.

Skôr než začnete s vypĺňaním elektronického formulára, prosím, dôkladne si prečítajte postup a zoznam požadovaných dokladov k jednotlivým žiadostiam. Neúplné alebo nesprávne vyplnené žiadosti nebudú akceptované.   

Podanie žiadosti

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-11-11 13:32:04.976 Dátum vytvorenia: Mon Nov 26 10:46:55 CET 2007